Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018)0134 - C8-0117/2018- 2018/0060(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Sven Giegold, care s-a exprimat împotriva deciziei Comisiei ECON, și Roberto Gualtieri, care s-a exprimat în favoarea deciziei.


9.2. Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale [2018/2079(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0519)


9.3. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0520)

Au intervenit Massimiliano Salini, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.4. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0521)

Au intervenit Angelika Mlinar, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


9.5. Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile [07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0522)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.6. Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0428/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0523)


9.7. Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0524)


9.8. Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0562/2018

(care înlocuiește B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand și Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2018)0525)


9.9. Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0568/2018

(care înlocuiește B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jordi Solé, Bodil Valero și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0526)


9.10. Tanzania (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0570/2018

(care înlocuiește B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, David McAllister, Elmar Brok, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Matera, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Monica Macovei, Notis Marias și Pirkko Ruohonen Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Marie Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0527)


9.11. Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor [2018/2085(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0528)


9.12. Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (vot)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia (2018/2979(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 14 al PV din 11.12.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes în numele Comisiei LIBE referitor la protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia (2018/2979(RSP)) (B8-0561/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0529)


9.13. Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0582/2018

(care înlocuiește B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

depusă de următorii deputați:

—   Ingeborg Gräßle și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda et Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE;

—    Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano și Marco Zullo.

Adoptat (P8_TA(2018)0530)

(Propunerile de rezoluție B8-0584/2018 și B8-0585/2018 au devenit caduce.)


9.14. Activitățile Ombudsmanului European în 2017 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 [2018/2105(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0531)


9.15. Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017 (vot)

Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 [2018/2104(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0532)

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică