Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Daniele Viotti και Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan και Reinhard Bütikofer

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Έκθεση Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Έκθεση Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Andrejs Mamikins

Έκθεση Monika Hohlmeier και Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei και Andrejs Mamikins

Έκθεση David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Έκθεση Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 13 Δεκεμβρίου 2018)

Έκθεση Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil

Έκθεση Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου