Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС)2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Докладчик: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   комисия LIBE, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложениеХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   комисия PECH, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Докладчик: Clara Aguilera (A8-0005/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕO) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюзаsur (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Докладчик: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Докладчик: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Докладчик: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   комисия TRAN, въз основа на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 15 януари 2019 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация