Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

JURI (член 104 от Правилника за дейността), LIBE, FEMM, PETI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (2018/2086(INI)) - CONT - Докладчик: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI)) - ITRE - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Доклад относно диференцираната интеграция (2018/2093(INI)) - AFCO - Докладчик: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE - Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE - Докладчик: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI - Докладчик: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2018/2161(INI)) - ECON - Докладчик: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС (2018/2095(INI)) - ECON - FEMM - Докладчик: Marisa Matias - Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Доклад относно Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (2018/2100(INI)) - ECON - Докладчик: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Доклад относно стратегическото проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI)) - AFCO - PETI - Докладчик: Jo Leinen - Докладчик: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г. (2018/2101(INI)) - ECON - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI)) - TRAN - Докладчик: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (2018/2162(INI)) - FEMM - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Доклад относно предложението за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO - Докладчици: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE - Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON - Докладчик: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE - Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI - Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON - Докладчици: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE - Докладчик: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE - Докладчик: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO - Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL - Докладчик: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (2018/2010(INI)) - INTA - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI - Докладчик: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Доклад за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE - Докладчик: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Доклад относно насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (2018/2155(INI)) - AFET - Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (2018/2056(INI)) - IMCO - Докладчик: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (2018/2106(INI)) - INTA - Докладчик: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо: глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II (2018/2170(REG)) - AFCO - Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE - Докладчик: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO - Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Доклад относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INI)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (2018/2103(INI)) - LIBE - Докладчик: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE - Докладчик: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG - CONT - Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI - Докладчик: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове Европейски съюз — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA - Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018/2153(INI)) - PEST - Докладчици: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2018/0256M(NLE)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (2018/2151(INI)) - CONT - Докладчик: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG - ECON - Докладчици: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON - Докладчик: Neena Gill (A8-0483/2018)

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация