Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

15. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през януари 2019 г. (PE 632.677/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата Verts/ALE за вписване като четвърта точка в дневния ред, преди кратките представяния, на общо разискване по двата доклада на Marietje Schaake относно Споразумението между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (A8-0471/2018) и Споразумението между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (A8-0478/2018) (точки 23 и 28 от окончателния проект на дневен ред). Общото разискване ще се състои в даване на думата поред на всички политически групи.

Изказаха се Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D с предложение разискването да се проведе във вторник, Heidi Hautala, която изрази съгласие с това предложение, и Guy Verhofstadt.

С поименно гласуване (143 „за“, 153 „против“, 18 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Вторник

Искане от групата S&D за изваждане от дневния ред на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Заключения от заседанието на Европейския съвет от 13 и 14 декември 2018 г.“ (точка 53 от окончателния проект на дневен ред). Вследствие на това заседанието във вторник ще започне в 9 ч.

Парламентът одобрява искането.

Сряда и четвъртък

Не са предложени промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация