Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на политическите групи
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Предложение за акт на Съюза
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 15.Ред на работа
 16.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (разискване)
 17.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I (разискване)
 18.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (разискване)
 19.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (кратко представяне)
 20.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (кратко представяне)
 21.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (кратко представяне)
 23.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (203 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (58 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (84 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (26 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (304 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (101 kb)
Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация