Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 88k
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (συζήτηση)
 17.Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (συζήτηση)
 18.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (σύντομη παρουσίαση)
 20.Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (σύντομη παρουσίαση)
 21.Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (σύντομη παρουσίαση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να αποτίσει φόρο τιμής στον Pawel Adamowicz, δήμαρχο του Γκντανσκ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση την Κυριακή το βράδυ και υπέκυψε στα τραύματά του πριν από λίγες μόλις ώρες. Απευθύνει τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια του θύματος και στην πόλη του Γκντανσκ.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο. Επίσης, εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση των εντάσεων και της βίας στην Ευρώπη και ζητεί από όλα τα μέρη να επιδείξουν υπευθυνότητα προκειμένου να διεξαχθεί ένας διάλογος σε πνεύμα σεβασμού. Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσει με τον δήμαρχο του Στρασβούργου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθεί τιμή στα θύματα της επίθεσης του Δεκεμβρίου. Θα προτείνει επίσης στη Διάσκεψη των Προέδρων να δοθεί στο ραδιοφωνικό στούντιο του Κοινοβουλίου το όνομα των δύο δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar και Claudia Tapardel.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Elsi Katainen ενημερώνει ότι ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις της 12ης Μαρτίου 2018, της 16ης Απριλίου 2018, της 11ης Ιουνίου 2018, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, της 1ης Οκτωβρίου 2018, της 22ας Οκτωβρίου 2018 και της 10ης Δεκεμβρίου 2018, ωστόσο το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Η Elsi Katainen ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2018, ωστόσο το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Sergio Gaetano Cofferati ήταν δικαιολογημένα απών στις συνεδριάσεις της 11ης και της 13ης Σεπτεμβρίου 2018.


5. Σύνθεση του Σώματος

Η Catherine Stihler κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο James Carver δεν ανήκει πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα EFDD με ισχύ από 10 Ιανουαρίου 2019.


7. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier στο πλαίσιο διαδικασίας έρευνας εναντίον της από την εισαγγελία του Coburg.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή BUDG: ο Jonathan Arnott αντί του Raymond Finch

επιτροπή PECH: ο Patrick O'Flynn αντί του Mike Hookem

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

—   επιτροπή JURI, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019

—   επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0483/2018

—   επιτροπή LIBE, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018

—   επιτροπή PECH, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019

—   επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Rapporteure: Isabella De Monte (A8-0004/2019

—   επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0009/2019

—   επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019

—   επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0008/2019

—   επιτροπή TRAN, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0007/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, έως τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2019, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


10. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έκρινε παραδεκτή την ακόλουθη πρόταση ενωσιακής πράξεως σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού:

—   Πρόταση για πράξη της Ένωσης, που κατατίθεται από Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná και Guillaume Balas, σχετικά με την ενίσχυση της συλλογής πλάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0591/2018).

Η πρόταση αυτή διαβιβάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού, στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, ήτοι την επιτροπή ENVI.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος υπέγραψε, στις 8 Ιανουαρίου 2019, την ακόλουθη πράξη που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, FEMM, PETI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ινδία, τον Ισημερινό, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κορέα, την Κούβα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ (Κίνα) όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (2018/2086(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (2018/2222(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Εκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (2018/2093(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2018/2161(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (2018/2095(INI)) - επιτροπή ECON - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Marisa Matias - Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Εκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018 (2018/2100(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2096(INI)) - επιτροπή AFCO - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Jo Leinen - Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017 (2018/2101(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Εκθεση σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (2018/2089(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/2162(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτριες: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτριες: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, και για την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (2018/2010(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Εκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (2018/2155(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Εκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας (2018/2118(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές: (2018/2056(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική (2018/2106(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Εκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II (2018/2170(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Σχeδιο σyστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Αλβανίας (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Εκθεση σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (2017/2023(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Εκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (2018/2103(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή CONT - Εισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (2018/2153(INI)) - επιτροπή PEST - Εισηγήτριες: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Εκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (2018/0256M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ (2018/2151(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000128/2018) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της επιτροπή AGRI, προς την Επιτροπή: Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (B8-0004/2019).


14. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


15. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιανουαρίου 2018 (PE 632.677/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί ως τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, πριν από τις σύντομες παρουσιάσεις, μια κοινή συζήτηση σχετικά με τις δύο εκθέσεις της Marietje Schaake σχετικά με τη Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (A8-0471/2018) και σχετικά με τη Συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψήφισμα) (A8-0478/2018) (σημεία 23 και 28 του PDOJ). Η κοινή συζήτηση θα έχει τη μορφή ενός γύρου ομιλιών από τις πολιτικές ομάδες.

Παρεμβαίνουν η Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία προτείνει η συζήτηση να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, η Heidi Hautala η οποία συμφωνεί με αυτή την πρόταση, και ο Guy Verhofstadt.

Με ΟΚ (143 υπέρ, 153 κατά, 18 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας S&D να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα «Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2018» (σημείο 53 του PDOJ). Κατά συνέπεια, η συνεδρίαση της Τρίτης θα αρχίσει στις 9.00.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη και Πέμπτη

Δεν προτείνεται τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων [2018/2153(INI)] - ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων. Εισηγητές: Norbert Lins και Bart Staes (A8-0475/2018)

Οι Norbert Lins και Bart Staes παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini και Franc Bogovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Eugenia Aguilera García, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes και Louis-Joseph Manscour.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.


17. Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές [2017/0113(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Η Cláudia Monteiro de Aguiar παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Theresa Griffin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Isabella De Monte και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Cláudia Monteiro de Aguiar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


18. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2018/2162(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Η Angelika Mlinar παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ελευθέριος Συναδινός, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Julie Ward, η τελευταία για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


19. Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης [2018/2222(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Ο Marian-Jean Marinescu προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Flavio Zanonato, Νότης Μαριάς, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák και John Howarth.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


20. Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα [2018/2086(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


21. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ [2018/2155(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Ο Andrzej Grzyb προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Γεώργιος Επιτήδειος και Alojz Peterle.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


22. Ισότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ [2018/2095(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Marisa Matias και Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Οι Marisa Matias και Ernest Urtasun προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Anna Záborská και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


23. Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές [2018/2089(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Ο Wim van de Camp προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019.


24. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Iuliu Winkler, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Νότης Μαριάς, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth και Julie Ward.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 632.677/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Σπυράκη, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου