Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 274kWORD 79k
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Tööplaan
 16.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (arutelu)
 17.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (arutelu)
 18.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (arutelu)
 19.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (lühiettekanne)
 20.Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (lühiettekanne)
 21.Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (lühiettekanne)
 23.Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (lühiettekanne)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 13. detsembril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.04.


3. Presidentuuri avaldused

President mälestas Gdański linnapead Pawel Adamowiczi, kes langes pühapäeva õhtul rünnaku ohvriks ja suri vaid mõni tund enne parlamendi istungi algust vigastustesse. President avaldas parlamendi nimel kaastunnet ohvri perekonnale ja Gdański linnale.

President tuletas ka meelde detsembris Strasbourgis aset leidnud terrorirünnakut. Ta mõistis hukka pingete ja vägivalla järsu tõusu Euroopas ning kutsus kõiki üles vastutustundlikult käituma ja lugupidavalt dialoogi pidama. President andis ühtlasi teada, et arutab käesoleval nädalal Strasbourgi linnapeaga, kuidas kõige sobivamalt detsembris toimunud terrorirünnaku ohvreid mälestada. Muu hulgas teeb ta esimeeste konverentsile ettepaneku nimetada parlamendi raadiostuudio kahe rünnakus hukkunud ajakirjaniku järgi.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Claudia Tapardel.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Elsi Katainen on teatanud, et viibis 2018. aastal 12. märtsi, 16. aprilli, 11. juuni, 10. septembri, 1. oktoobri, 22. oktoobri ja 10. detsembri istungitel, kuid tema nime ei ole kohalviibijate nimekirjas.

Elsi Katainen viibis 29. novembri 2018. aasta istungil, kuid tema nime ei ole kohalviibijate nimekirjas.

Sergio Gaetano Cofferati puudus 11. ja 13. septembri 2018. aasta istungitelt vabandataval põhjusel.


5. Parlamendi koosseis

Catherine Stihler on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. veebruarist 2019.

Euroopa Parlament loeb vastavalt kodukorra artiklile 4 tema ametikoha sellest kuupäevast alates vabaks ning teavitab sellest liikmesriigi asjaomast asutust.


6. Fraktsioonide koosseis

James Carver ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige, vaid kuulub alates 10. jaanuarist 2019 fraktsiooni EFDD.


7. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Saksamaa pädevad asutused on edastanud Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Coburgi prokuröri poolt tema vastu algatatud uurimisega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni EFDD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG-komisjon: Jonathan Arnott (Raymond Finchi asemel)

PECH-komisjon: Patrick O'Flynn (Mike Hookemi asemel)

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt) institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

—   JURI-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   ECON-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018);

—   LIBE-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Raportöör Andrejs Mamikins (A8-0473/2018);

—   PECH-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Raportöör: Isabella De Monte (A8-0004/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Raportöör: Karima Delli (A8-0009/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Raportöör: Deirdre Clune (A8-0006/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0008/2019);

—   TRAN-komisjon, raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Raportöör Dominique Riquet (A8-0007/2019);

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, st teisipäeva, 15. jaanuari 2019. aasta südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


10. Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt

President andis teada, et kuulutas kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt lubatavaks järgmise liidu õigusakti ettepaneku:

—   Liidu õigusakti ettepanek, mille esitasid Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná ja Guillaume Balas plasma kogumise edendamise kohta Euroopa Liidus (B8-0591/2018).

Ettepanek edastati kodukorra artikli 46 lõike 2 kohaselt vastutavale komisjonile, milleks on ENVI-komisjon.


11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 16. jaanuaril 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 etapi kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

President kirjutas 8. jaanuaril 2019 alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega täiendatakse liidu tüübikinnitust käsitlevaid õigusakte seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut, liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

JURI (kodukorra artikkel 104), LIBE, FEMM, PETI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACEIV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

2) parlamendikomisjonid

- Raport hinnangu kohta, mis käsitleb ELi eelarve kasutamist avaliku sektori reformimiseks (2018/2086(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta (2018/2222(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Raport diferentseeritud integratsiooni kohta (2018/2093(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025 (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta (2018/2161(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis (2018/2095(INI)) - ECON komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Marisa Matias - Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne (2018/2100(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Raport Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta nõukogu ettevalmistavates organites (2018/2096(INI)) - AFCO komisjon - PETI komisjon - Raportöör: Jo Leinen - Raportöör: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Raport EKP 2017. aasta aruande kohta (2018/2101(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris (2018/2089(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis (2018/2162(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ELi tagasipöördumistunnistus ja tunnistatakse kehtetuks otsus 96/409/ÜVJP (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - ECON komisjon - Raportöörid: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta (2018/2010(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta (2018/2155(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelist laiaulatuslikku lepingut (2018/2118(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta (2018/2056(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba rakendamise kohta (2018/2106(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta: I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa (2018/2170(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm „Toll“ (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta (2017/2023(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal (2018/2103(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - BUDG komisjon - CONT komisjon - Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta (2018/2153(INI)) - PEST komisjon - Raportöörid: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - AFCO komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (2018/0256M(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta (2018/2151(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöörid: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda lisati järgmine suuliselt vastatav küsimus aruteluga (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000128/2018), mille esitas Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: ELi riisitootmise kaitse (B8-0004/2019).


14. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta septembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


15. Tööplaan

Jagati välja 2018. aasta jaanuari täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 632.677/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda neljandaks punktiks (enne lühiettekandeid) ühine arutelu kahe raporti üle (Marietje Schaake raportid Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokollide nr 1 ja nr 4 muutmise kohta (A8-0471/2018) ning ELi ja Maroko lepingu kohta, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (A8-0478/2018)) (PDOJ punktid 23 ja 28). Arutelul antaks sõna kõikidele fraktsioonidele.

Sõna võtsid Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotlust põhjendas, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes tegi ettepaneku korraldada kõnealune arutelu teisipäeval, Heidi Hautala, kes seda ettepanekut toetas, ja Guy Verhofstadt.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste (143 poolt, 153 vastu, 18 erapooletud) põhjal tagasi.

Teisipäev

Fraktsiooni S&D taotlus võtta päevakorrast maha nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri 2018. aasta kohtumise järeldused“ (PDOJ punkt 53). Seega algaks teisipäevane istung kell 9.00.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kolmapäev ja neljapäev

Muudatusettepanekuid ei esitatud.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (arutelu)

Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta [2018/2153(INI)] - Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon. Raportöörid: Norbert Lins ja Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins ja Bart Staes tutvustasid raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini ja Franc Bogovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Eugenia Aguilera García, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes ja Louis-Joseph Manscour.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins ja Bart Staes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2019 protokollipunkt 12.10.


17. Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol [2017/0113(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Theresa Griffin fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Isabella De Monte ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Cláudia Monteiro de Aguiar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.6.


18. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis (arutelu)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis [2018/2162(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Julie Wardile, Udo Voigt, Michaela Šojdrová ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Julie Ward, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Angelika Mlinar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.10.


19. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (lühiettekanne)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta [2018/2222(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák ja John Howarth.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.11.


20. Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks (lühiettekanne)

Raport ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise kohta [2018/2086(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.12.


21. Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused (lühiettekanne)

Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta [2018/2155(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios ja Alojz Peterle.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.13.


22. Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis [2018/2095(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Marisa Matias ja Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias ja Ernest Urtasun esinesid ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.14.


23. Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (lühiettekanne)

Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris [2018/2089(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Mark Demesmaeker.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2019 protokollipunkt 8.5.


24. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Iuliu Winkler, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth ja Julie Ward.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 632.677/OJMA).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave