Index 
Protokoll
PDF 279kWORD 79k
Måndagen den 14 januari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Förslag till unionsrättsakt
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Arbetsplan
 16.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (debatt)
 17.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (debatt)
 18.Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (debatt)
 19.Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (kortfattad redogörelse)
 20.Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (kortfattad redogörelse)
 21.EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet och skattepolitik i EU (kortfattad redogörelse)
 23.Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (kortfattad redogörelse)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 13 december 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.04.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om Pawel Adamowicz, borgmästare i Gdansk, som överfallits söndag kväll och senare avlidit av skadorna. Han uttryckte parlamentets deltagande med de anhöriga och med hela staden Gdansk.

Talmannen påminde om terrordådet i Strasbourg i december. Han beklagade även att spänningarna och våldet i Europa blev allt råare och uppmanade alla att ta sitt ansvar och hålla en respektfull dialog. Talmannen meddelade att han skulle träffa Strasbourgs borgmästare samma vecka för att diskutera hur man på lämpligt sätt skulle kunna högtidlighålla minnet av offren för attentatet i december. Han skulle också lägga fram ett förslag till presidiet om att uppkalla parlamentets radiostudio efter de två journalister som dödades i attentatet.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talare: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Fabio Massimo Castaldo, Dimitrios Papadimoulis, Jarosław Wałęsa, Mara Bizzotto, Jadwiga Wiśniewska, Patrizia Toia, Marcel de Graaff, Cláudia Monteiro de Aguiar och Claudia Tapardel.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Elsi Katainen hade meddelat att hon varit närvarande vid sammanträdena den 12 mars 2018, 16 april 2018, 11 juni 2018, 10 september 2018, 1 oktober 2018, 22 oktober 2018 och 10 december 2018 men att hennes namn saknades på närvarolistan.

Elsi Katainen hade varit närvarande vid sammanträdet den 29 november 2018 men hennes namn saknades på närvarolistan.

Sergio Gaetano Cofferati hade varit befriad från närvaro vid sammanträdena den 11 och 13 september 2018.


5. Parlamentets sammansättning

Catherine Stihler hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 1 februari 2019.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


6. De politiska gruppernas sammansättning

James Carver tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till EFDD-gruppen med verkan från den 10 januari 2019.


7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Monika Hohlmeier inom ramen för en rättslig utredning av åklagaren i Coburg.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från EFDD-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

BUDG-utskottet: Jonathan Arnott i stället för Raymond Finch

PECH-utskottet: Patrick O'Flynn i stället för Mike Hookem

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   JURI-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Rapporteure: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)). Föredragande: Neena Gill (A8-0483/2018)

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)). Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

—   PECH-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

—   TRAN-utskottet, spå grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)). Föredragande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)). Föredragande: Karima Delli (A8-0009/2019)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)). Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)). Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG(COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)). Föredragande: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före 24.00 tisdagen den 15 januari 2019, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen meddelade att följande förslag till unionsrättsakt i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen förklarats tillåtligt:

—   Förslag till unionsrättsakt från Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná och Guillaume Balas, om förbättrad insamling av plasma i Europeiska unionen (B8-0591/2018).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, till ENVI-utskottet som ansvarigt utskott.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 16 januari 2019 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (00060/2018/LEX - C8-0032/2019 - 2017/0004(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (00063/2018/LEX - C8-0030/2019 - 2016/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 (00064/2018/LEX - C8-0029/2019 - 2016/0257(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (00062/2018/LEX - C8-0028/2019 - 2016/0254(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (00065/2018/LEX - C8-0020/2019 - 2018/0065(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (00059/2018/LEX - C8-0018/2019 - 2018/0160(COD)).

°
° ° °

Den 8 januari 2019 hade talmannen undertecknat följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av unionstypgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (00067/2018/LEX - C8-0019/2019 - 2018/0220(COD)).


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer (COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

JURI (artikel 104 i arbetsordningen), LIBE, FEMM, PETI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om bedömningen av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (2018/2086(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Brian Hayes (A8-0378/2018)

- Betänkande om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (2018/2222(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

- Betänkande om differentierad integration (2018/2093(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Pascal Durand (A8-0402/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2018/2161(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Betänkande om jämställdhet och skattepolitik i EU (2018/2095(INI)) - utskottet ECON - utskottet FEMM - Föredragande: Marisa Matias - Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2018 (2018/2100(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Betänkande om ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (2018/2096(INI)) - utskottet AFCO - utskottet PETI - Föredragande: Jo Leinen - Föredragande: Yana Toom (A8-0420/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Betänkande om ECB:s årsrapport för 2017 (2018/2101(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Betänkande om självkörande bilar inom EU:s transporter (2018/2089(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

- Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (2018/2162(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)) - utskottet AFCO - Föredragande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Anne Sander (A8-0437/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

- ***I Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Emil Radev (A8-0442/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Maria Arena (A8-0445/2018)

- Report on the implementation of the Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru (2018/2010(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Betänkande om EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjandet av religions- och trosfrihet utanför EU (2018/2155(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det övergripande avtalet mellan EU och Kirgizistan (2018/2118(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (2018/2056(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (2018/2106(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Reimer Böge (A8-0459/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Betänkande om ändringar av arbetsordningen vilka påverkar avdelning I kapitlen 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitlen 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II (2018/2170(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Richard Corbett (A8-0462/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Bodil Valero (A8-0463/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Betänkande om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (2017/2023(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (2018/2103(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)) - utskottet BUDG - utskottet CONT - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

- *** Rekommendation utkast till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen - åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

- Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (2018/2153(INI)) - utskottet PEST - Föredragande: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av EIB:s stadga (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (2018/0256M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet (2018/2151(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar (COM(2018)0355 - C8-0209/2018 - 2018/0180(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Neena Gill (A8-0483/2018)


13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000128/2018) från Czesław Adam Siekierski, för AGRI-utskottet, till kommissionen: Skydd av EU-producerat ris (B8-0004/2019).


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i september 2018 finns på Europarl.


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna januari 2018 (PE 632.677/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att som fjärde punkt på föredragningslistan, före de kortfattade redogörelserna, lägga till en gemensam debatt om de två betänkandena från Marietje Schaake om avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (A8-0471/2018) respektive avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (A8-0478/2018) (punkterna 23 och 28 i PDOJ). Den gemensamma debatten skulle omfatta en omgång talare för de politiska grupperna.

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som föreslog att debatten skulle hålllas på tisdagen, Heidi Hautala, som förklarade sig införstådd med detta förslag, och Guy Verhofstadt.

Genom omröstning med namnupprop (143 röster för, 153 röster emot, 18 nedlagda röster) avvisade parlamentet begäran.

Tisdag

Begäran från S&D-gruppen om att stryka rådets och kommissionens uttalanden om slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 13-14 december 2018 (punkt 53 i PDOJ). Sammanträdet skulle i så fall inledas klockan 9.00 på tisdagen.

Parlamentet godkände begäran.

Onsdag och torsdag

Inga ändringar föreslagna.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (debatt)

Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel [2018/2153(INI)] - Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel. föredragande Norbert Lins och Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins och Bart Staes redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Simona Bonafè för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini och Franc Bogovič.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Eugenia Aguilera García, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes och Louis-Joseph Manscour.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 16.1.2019.


17. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg [2017/0113(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Cláudia Monteiro de Aguiar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Theresa Griffin för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Isabella De Monte och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc och Cláudia Monteiro de Aguiar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 15.1.2019.


18. Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet (debatt)

Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet [2018/2162(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Angelika Mlinar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, och Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza, Bruno Gollnisch, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evelyn Regner, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jadwiga Wiśniewska ställde en fråga ("blått kort") till Julie Ward, Udo Voigt, Michaela Šojdrová och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Eleftherios Synadinos, Notis Marias, Georgios Epitideios och Julie Ward, för att besvara en fråga (”blått kort”) från Jadwiga Wiśniewska.

Talare: Věra Jourová och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 15.1.2019.


19. Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (kortfattad redogörelse)

Betänkande om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi [2018/2222(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Flavio Zanonato, Notis Marias, Michèle Rivasi, Stanislav Polčák och John Howarth.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 15.1.2019.


20. Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn (kortfattad redogörelse)

Betänkande om bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn [2018/2086(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias och Ruža Tomašić.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 15.1.2019.


21. EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU [2018/2155(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Andrzej Grzyb redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Jordi Solé, Csaba Sógor, Marek Jurek, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios och Alojz Peterle.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 15.1.2019.


22. Jämställdhet och skattepolitik i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om jämställdhet och skattepolitik i EU [2018/2095(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marisa Matias och Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Marisa Matias och Ernest Urtasun redogjorde för betänkandet

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Anna Záborská och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 15.1.2019.


23. Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om självkörande bilar inom transportsektorn i Europa [2018/2089(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Wim van de Camp redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios och Mark Demesmaeker.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 15.1.2019.


24. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Iuliu Winkler, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, Matt Carthy, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Patrick Le Hyaric, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Notis Marias, Tania González Peñas, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Răzvan Popa, John Howarth och Julie Ward.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 632.677/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.41.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande