Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - Strasbourg

7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt) institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Raportöörid: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Raportöör: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave