Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

— ECON: propunere de regulament al Parlementului european și al Consiliului de modificare a regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaţionale), a regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON: propunere de regulament al Parlementului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Raportori: Pervenche Berès și Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE: propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a regulamentului Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Raportor: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, avant minuit de demain, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 15 mai 2019Notă juridică