Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. januára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

— výbor ECON: návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; a nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0013/2019);

— výbor ECON: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ otrhoch sfinančnými nástrojmi asmernica 2009/138/ES ozačatí avykonávaní poistenia azaistenia (Solventnosť II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0012/2019);

— výbor ECON: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Spravodajcovia: Pervenche Berès a Othmar Karas (A8-0011/2019);

— výbor ITRE: návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (riadenie energetickej únie) z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Spravodajca Miroslav Poche (A8-0014/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra pred polnocou požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne oznámenie