Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0001)

Andreas Schwab (esittelijän sijainen) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.2. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0002)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.3. EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta [2017/0185(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0003)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.4. EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta [2018/2118(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Katsottiin hyväksytyksi (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä [2018/2089(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0005)


8.6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta [2017/0113(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta [2018/0101(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

YHTEINEN JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0007)


8.8. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0008)

Maria Grapini käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.9. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta [2018/0811(CNS)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0009)


8.10. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa [2018/2162(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0010)


8.11. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten [2018/2222(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0011)


8.12. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (äänestys)

Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa [2018/2086(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0012)


8.13. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (äänestys)

Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta [2018/2155(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0013)


8.14. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta [2018/2095(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Marisa Matias ja Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0014)

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus