Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - Strasburg

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0001)

Głos zabrał Andreas Schwab (w zastępstwie sprawozdawcy) z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.2. Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0002)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.3. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2017/0185(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0003)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.4. Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (głosowanie)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące kompleksowej umowy między UE a Republiką Kirgiską [2018/2118(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ZALECENIA

Uznane za przyjęte (P8_TA(2019)0004)


8.5. Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim [2018/2089(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0005)


8.6. Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy [2017/0113(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony [2018/0101(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0007)


8.8. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0008)

Głos zabrała Maria Grapini z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.9. Zmiana statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego [2018/0811(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0009)


8.10. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim [2018/2162(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0010)


8.11. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej [2018/2222(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0011)


8.12. Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego [2018/2086(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0012)


8.13. Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE [2018/2155(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0013)


8.14. Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE [2018/2095(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawcy: Marisa Matias i Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0014)

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna