Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 77k
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)
 3.Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Juhlaistunto – Euro 20 vuotta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Äänestykset
  8.1.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)
  8.3.EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (äänestys)
  8.4.EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (äänestys)
  8.5.Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)
  8.7.Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I (äänestys)
  8.8.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  8.9.Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)
  8.10.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (äänestys)
  8.11.Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (äänestys)
  8.12.Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (äänestys)
  8.13.Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (äänestys)
  8.14.Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 14.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)
 15.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 16.InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 17.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 19.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (keskustelu)
 20.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (keskustelu)
 21.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (keskustelu)
 22.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano valittaakseen Mario Borghezion puheenvuorosta (puhemies tarkensi asiaa), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé ja Kostadinka Kuneva.

Puheenvuorot:: Dimitris Avramopoulos ja Melania Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


3. Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Katsaus Itävallan puheenjohtajakauteen (2019/2942(RSP))

Puhemies kiitti lyhyessä johdannossaan puheenjohtajavaltiona toiminutta Itävaltaa sen panoksesta.

Sebastian Kurz (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot:: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Puheenvuorot:: Jean-Claude Juncker ja Sebastian Kurz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.41 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.50.


5. Juhlaistunto – Euro 20 vuotta

Parlamentti kokoontui klo 11.50–12.34 euron 20-vuotispäivän kunniaksi pidettävään juhlaistuntoon.

Puhemies avasi juhlaistunnon pitämällä lyhyen puheen.

Jean-Claude Trichet (Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja), Mario Draghi (Euroopan keskuspankin pääjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja), Màrio Centeno (euroryhmän puheenjohtaja) ja Roberto Gualtieri (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) pitivät puheet.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.38.

Puheenvuorot: Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (puhemies täsmensi asiaa), Martina Anderson ja Izaskun Bilbao Barandica.


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

— ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Esittelijät: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0013/2019)

— ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Esittelijät: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0012/2019)

— ECON-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Esittelijät: Pervenche Berès ja Othmar Karas (A8-0011/2019)

— ITRE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)). Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat esittää huomenna ennen puoltayötä kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0001)

Andreas Schwab (esittelijän sijainen) käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.2. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0002)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.3. EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta [2017/0185(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0003)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.4. EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta [2018/2118(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Katsottiin hyväksytyksi (P8_TA(2019)0004)


8.5. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä [2018/2089(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0005)


8.6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta [2017/0113(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0006)


8.7. Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta [2018/0101(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

YHTEINEN JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0007)


8.8. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0008)

Maria Grapini käytti puheenvuoron pyytääkseen, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.9. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta [2018/0811(CNS)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0009)


8.10. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa [2018/2162(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0010)


8.11. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten [2018/2222(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0011)


8.12. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa (äänestys)

Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa [2018/2086(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0012)


8.13. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto (äänestys)

Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta [2018/2155(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0013)


8.14. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta [2018/2095(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Marisa Matias ja Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0014)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Adam Szejnfeld

Mietintö Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ja Seán Kelly

Mietintö Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada ja Stanislav Polčák

Mietintö Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz ja Branislav Škripek

Mietintö Marisa Matias ja Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz ja Jadwiga Wiśniewska.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.42.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.13.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Cătălin Sorin Ivan.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen edelliselle puhujalle (puhemies keskeytti puhujan todeten, ettei kyseessä ollut sinistä korttia nostamalla esitettävä kysymys), Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek vastustaakseen Udo Bullmannin puheenvuoroa (puhemies täsmensi asiaa), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia ja Nicola Danti.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Claudia Țapardel.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Viorica Dăncilă.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Marek Jurek käytti puheenvuoron keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa).


14. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (keskustelu)

Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017 [2018/2101(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Mario Draghi (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias ja Peter van Dalen.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Mario Borghezio.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Mario Draghi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Gabriel Mato käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.6.


15. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (keskustelu)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018 [2018/2100(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Monot EFDD-ryhmän puolesta, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati ja Sirpa Pietikäinen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Nicola Caputo, Notis Marias ja Jean-Luc Schaffhauser.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Nils Torvalds.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.7.


16. InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Seán Kelly (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivo Belet (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kerstin Westphal (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz ja Lambert van Nistelrooij.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.3.


17. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano - Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta [2018/2010(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta [2018/2106(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà ja Reimer Böge esittelivät mietinnöt.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa ja Tom Vandenkendelaere.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda ja Julie Ward.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà ja Reimer Böge.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 21.8 ja istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.2.


18. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Innocenzo Leontini ei ole enää PPE-ryhmän jäsen vaan hän on liittynyt ECR-ryhmään 16. tammikuuta 2019 alkaen.

Jane Collins ja John Stuart Agnew eivät ole enää EFDD-ryhmän jäseniä vaan he ovat liittyneet ENF-ryhmään 16. tammikuuta 2019 alkaen.

Gerard Batten ei ole enää sitoutumaton jäsen vaan hän on liittynyt ENF-ryhmään 16. tammikuuta 2019 alkaen.


19. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karoline Graswander-Hainz (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers ja Romana Tomc.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Maria Arena.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.6.


20. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné esitteli mietinnön.

Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karine Gloanec Maurin (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Soraya Post (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen ja Evelyn Regner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria ja Romana Tomc.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Verónica Lope Fontagné.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.7.


21. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arndt Kohn (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marlene Mizzi (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman ja Ramón Luis Valcárcel Siso.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Daniel Buda ja Rosa D'Amato.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Pascal Arimont.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.8.


22. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja II 2018 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 632.677/OJME).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus