Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 76k
2019. január 15., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Az uniós menekültügyi és migrációs politika reformja, tekintettel a Földközi-tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra (vita)
 3.A Tanács osztrák elnökségének mérlege (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Ünnepélyes ülés – Az euró 20. évfordulója
 6.Az ülés folytatása
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.Szavazások órája
  8.1.A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.2.Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése *** (szavazás)
  8.3.Az EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  8.4.EU–Kirgizisztán átfogó megállapodás (szavazás)
  8.5.Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.6.A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)
  8.7.Az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása ***I (szavazás)
  8.8.A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)
  8.9.Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)
  8.10.A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (szavazás)
  8.11.Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  8.12.Az uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékelése (szavazás)
  8.13.Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (szavazás)
  8.14.A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A román elnökség tevékenységi programjának ismertetése (vita)
 14.Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (vita)
 15.Bankunió – 2018. évi éves jelentés (vita)
 16.Az InvestEU program létrehozása ***I (vita)
 17.Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása – A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (vita)
 18.A képviselőcsoportok tagjai
 19.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I (vita)
 20.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (vita)
 21.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (vita)
 22.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. Az uniós menekültügyi és migrációs politika reformja, tekintettel a Földközi-tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az uniós menekültügyi és migrációs politika reformja, tekintettel a Földközi-tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, aki elítéli Mario Borghezio szavait (az elnök pontosít), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé és Kostadinka Kuneva.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Melania Ciot.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


3. A Tanács osztrák elnökségének mérlege (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács osztrák elnökségének mérlege (2019/2942(RSP))

Az elnök rövid bevezetőt mond, melyben megköszöni az osztrák elnökség által végzett munkát.

Sebastian Kurz (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Kazimierz Michał Ujazdowski, független.

Felszólal Jean-Claude Juncker és Sebastian Kurz.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.41-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.50-kor folytatódik.


5. Ünnepélyes ülés – Az euró 20. évfordulója

11.50 és 12.34 között a Parlament ünnepélyes ülést tart az euró 20. évfordulója alkalmából.

Az elnök rövid beszéddel nyitja meg az ünnepélyes ülést.

Jean-Claude Trichet (az Európai Központi Bank volt elnöke), Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke), Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke), Màrio Centeno (az Eurócsoport elnöke) és Roberto Gualtieri (az ECON bizottság elnöke) beszédet mond.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.38-kor folytatódik.

Felszólal Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (az elnök pontosít), Martina Anderson és Izaskun Bilbao Barandica.


7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően):

— ECON bizottság: javaslat az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet; az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet; az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet; a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet; az európai hosszú távú befektetési alapról szóló (EU) 2015/760 rendelet; a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet; valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Előadók: Pervenche Berès és Othmar Karas (A8-0013/2019);

— ECON bizottság: javaslat a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Előadók: Pervenche Berès és Othmar Karas (A8-0012/2019);

— ECON bizottság: javaslat a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló 1092/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Előadók: Pervenche Berès és Othmar Karas (A8-0011/2019);

— ITRE bizottság: javaslat az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és (az energiaunió irányításáról szóló) európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))Előadó: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap éjfélig, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0001)

Felszólal Andreas Schwab (az előadó helyetteseként), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.2. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0002)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.3. Az EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2017/0185(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0003)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. EU–Kirgizisztán átfogó megállapodás (szavazás)

Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásról szóló európai parlamenti ajánlásokról [2018/2118(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadottnak tekintve (P8_TA(2019)0004)


8.5. Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben [2018/2089(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0005)


8.6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2017/0113(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0006)


8.7. Az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0101(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

KÖZÖS NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0007)


8.8. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0008)

Felszólal Maria Grapini, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.9. Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2018/0811(CNS)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0009)


8.10. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (szavazás)

Jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről az Európai Parlamentben [2018/2162(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0010)


8.11. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról [2018/2222(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0011)


8.12. Az uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékelése (szavazás)

Jelentés uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékeléséről [2018/2086(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0012)


8.13. Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (szavazás)

Jelentés az uniós iránymutatásokról, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatásáról [2018/2155(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0013)


8.14. A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és az adópolitikákról az EU-ban [2018/2095(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Marisa Matias és Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0014)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Wim van de Camp-jelentés – A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan és Seán Kelly

Cláudia Monteiro de Aguiar-jelentés – A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Adam Szejnfeld

Angelika Mlinar-jelentés – A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek és Seán Kelly

Brian Hayes-jelentés – A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada és Stanislav Polčák

Andrzej Grzyb-jelentés – A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz és Branislav Škripek

Marisa Matias és Ernest Urtasun-jelentés – A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz és Jadwiga Wiśniewska.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.42-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.13-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A román elnökség tevékenységi programjának ismertetése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A román elnökség tevékenységi programjának ismertetése (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Cătălin Sorin Ivan, független.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, aki kékkártyás kérdést intéz az előző felszólalóhoz (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó, így megvonja a szót a felszólalótól), Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, aki felszólal Udo Bullmann szavai ellen (az elnök pontosít), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia és Nicola Danti.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner és Claudia Țapardel.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal Andrus Ansip és Viorica Dăncilă.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Marek Jurek A vita levezetéséről (az elnök pontosít).


14. Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (vita)

Jelentés az EKB 2017. évi éves jelentéséről [2018/2101(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato előterjeszti a jelentést.

Felszólal Mario Draghi (az Európai Központi Bank elnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias és Peter van Dalen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mario Borghezio.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Mario Draghi.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Gabriel Mato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.6. pont .


15. Bankunió – 2018. évi éves jelentés (vita)

Jelentés a bankunióról – 2018. évi éves jelentés [2018/2100(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Nils Torvalds.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.7. pont .


16. Az InvestEU program létrehozása ***I (vita)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal Seán Kelly (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Wim van de Camp (a TRAN bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Ivo Belet (az ENVI bizottság véleményének előadója), Kerstin Westphal (a REGI bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a CULT bizottság véleményének előadója) és Othmar Karas, az PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz és Lambert van Nistelrooij.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska és Ivana Maletić.

Felszólal Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.3. pont .


17. Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása – A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (vita)

Jelentés az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról [2018/2010(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Jelentés a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról [2018/2106(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà és Reimer Böge előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda és Julie Ward.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà és Reimer Böge.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 21.8. pont és 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.2. pont .


18. A képviselőcsoportok tagjai

Innocenzo Leontini már nem a PPE képviselőcsoport tagja és csatlakozott az ECR képviselőcsoporthoz, tagságának kezdete: 2019. január 16.

Jane Collins és John Stuart Agnew már nem az EFDD képviselőcsoport tagjai és csatlakoztak az ENF képviselőcsoporthoz, tagságuk kezdete: 2019. január 16.

Gerard Batten többé nem független képviselő, 2019. január 16-i időponttól kezdődően a(z) ENF képviselőcsoport tagja.


19. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I (vita)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Karoline Graswander-Hainz (az INTA bizottság véleményének előadója), Georgi Pirinski (a CONT bizottság véleményének előadója), Tamás Deutsch (a REGI bizottság véleményének előadója), Vilija Blinkevičiūtė (a FEMM bizottság véleményének előadója), Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mirja Vehkaperä, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda és Stanislav Polčák.

Felszólal Marianne Thyssen és Maria Arena.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.6. pont .


20. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (vita)

Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cristian-Silviu Buşoi (az ENVI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Karine Gloanec Maurin (a BUDG bizottság véleményének előadója), Georgi Pirinski (a CONT bizottság véleményének előadója), Mercedes Bresso (a REGI bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Soraya Post (a LIBE bizottság véleményének előadója), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (a FEMM bizottság véleményének előadója), David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria és Romana Tomc.

Felszólal Marianne Thyssen és Verónica Lope Fontagné.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.7. pont .


21. Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (vita)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Arndt Kohn (a CONT bizottság véleményének előadója), Marlene Mizzi (a CULT bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman és Ramón Luis Valcárcel Siso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daniel Buda és Rosa D'Amato.

Felszólal Marianne Thyssen és Pascal Arimont.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.8. pont .


22. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. októberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 632.677/OJME).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.22-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat