Kazalo 
Zapisnik
PDF 272kWORD 77k
Torek, 15. januar 2019 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki (razprava)
 3.Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Slavnostna seja - 20. obletnica uvedbe eura
 6.Nadaljevanje seje
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člem 69c Poslovnika)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji *** (glasovanje)
  8.3.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  8.4.Celoviti sporazum med EU in Kirgizistanom (glasovanje)
  8.5.Avtonomna vožnja v evropskem prometu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)
  8.7.Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami ***I (glasovanje)
  8.8.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)
  8.9.Sprememba statuta EIB * (glasovanje)
  8.10.Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (glasovanje)
  8.11.Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  8.12.Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (glasovanje)
  8.13.Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (glasovanje)
  8.14.Enakost spolov in davčne politike v EU (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva (razprava)
 14.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (razprava)
 15.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (razprava)
 16.Vzpostavitev programa InvestEU ***I (razprava)
 17.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem - Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (razprava)
 18.Članstvo v političnih skupinah
 19.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (razprava)
 20.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (razprava)
 21.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (razprava)
 22.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Reforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, ki je opozorila na govor, ki ga je imel Mario Borghezio, (predsedujoča je podala pojasnila) ,Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé in Kostadinka Kuneva.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Melania Ciot.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


3. Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled avstrijskega predsedovanja Svetu (2019/2942(RSP))

Predsednik je imel kratek uvodni govor, v katerem se je zahvalil avstrijskemu predsedstvu za opravljeno delo.

Sebastian Kurz (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, in Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Sebastian Kurz.

Razprava se je zaključila.

(Seja se je prekinila ob 11.41 zaradi pričetka slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.50.


5. Slavnostna seja - 20. obletnica uvedbe eura

Parlament se je od 11.50 do 12.34 sestal na slavnostni seji ob 20. obletnici uvedbe eura.

Predsednik je imel kratek govor, s katerim je otvoril slavnostno sejo.

Govorili so Jean-Claude Trichet (nekdanji predsednik Evropske centralne banke), Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije), Màrio Centeno (predsednik Euroskupine) in Roberto Gualtieri (predsednik odbora ECON).

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.38.

Govorili so Mario Borghezio, Bruno Gollnisch (predsedujoči je podrobneje obrazložil zadevo), Martina Anderson in Izaskun Bilbao Barandica.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člem 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega pšarlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (COM(2017)0536 – C8-0319/2017 – 2017/0230(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0013/2019);

— odbor ECON: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0012/2019);

— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)). Poročevalca: Pervenche Berès in Othmar Karas (A8-0011/2019);

— odbor ITRE: predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)) Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo, pred polnočjo jutrišnjega dne, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0001)

Govoril je Andreas Schwab (namesto poročevalca), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.2. Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0002)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.3. Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [2017/0185(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0003)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.4. Celoviti sporazum med EU in Kirgizistanom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o celovitem sporazumu med EU in Kirgiško republiko [2018/2118(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2019)0004)


8.5. Avtonomna vožnja v evropskem prometu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o avtonomni vožnji v evropskem prometu [2018/2089(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0005)


8.6. Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga [2017/0113(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0006)


8.7. Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami [2018/0101(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0007)


8.8. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0008)

Govorila je Maria Grapini, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.9. Sprememba statuta EIB * (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi statuta EIB [2018/0811(CNS)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P8_TA(2019)0009)


8.10. Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu (glasovanje)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu [2018/2162(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0010)


8.11. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije [2018/2222(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0011)


8.12. Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (glasovanje)

Poročilo o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja [2018/2086(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0012)


8.13. Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU (glasovanje)

Poročilo o smernicah EU in mandatu posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU [2018/2155(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0013)


8.14. Enakost spolov in davčne politike v EU (glasovanje)

Poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU [2018/2095(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Marisa Matias in Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0014)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Wim van de Camp - A8-0425/2018
Alex Mayer, Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Adam Szejnfeld, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Cláudia Monteiro de Aguiar - A8-0193/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Adam Szejnfeld

Poročilo: Angelika Mlinar - A8-0429/2018
Morten Messerschmidt, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek in Seán Kelly

Poročilo: Brian Hayes - A8-0378/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Liadh Ní Riada in Stanislav Polčák

Poročilo: Andrzej Grzyb - A8-0449/2018
Mirosław Piotrowski, Marek Jurek, Dobromir Sośnierz in Branislav Škripek

Poročilo: Marisa Matias in Ernest Urtasun - A8-0416/2018
Alex Mayer, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Dobromir Sośnierz in Jadwiga Wiśniewska.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.42.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.13.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva (2018/2918(RSP))

Viorica Dăncilă (predsedujoča Svetu) in Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, in Cătălin Sorin Ivan samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Dubravka Šuica, Maria João Rodrigues, Nirj Deva, Kazimierz Michał Ujazdowski, Norica Nicolai, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje za predhodnega govorca (predsednik, ki je ugotovil, da ne gre za vprašanje z dvigom modrega kartončka, je govornici odzvel besedo), Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Marian-Jean Marinescu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, ki je nasprotoval govoru, ki ga je imel Udo Bullmann (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo), Eric Andrieu, Mercedes Bresso, Dan Nica, Patrizia Toia in Nicola Danti.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ioan Mircea Paşcu, Siegfried Mureşan, Notis Marias, Maria Grapini, Kostadinka Kuneva, Lívia Járóka, Maria Gabriela Zoană, Cristian Dan Preda, Pirkko Ruohonen-Lerner in Claudia Țapardel.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila sta Andrus Ansip in Viorica Dăncilă.

Razprava se je zaključila.

Govoril je Marek Jurek o poteku razprave (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo).


14. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu ECB za leto 2017 [2018/2101(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Gabriel Mato je predstavil poročilo.

Govorila sta Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Esther de Lange v imenu skupine PPE, Luigi Morgano v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Dariusz Rosati, Mercedes Bresso, Bernd Lucke, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, Tom Vandenkendelaere, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jean-Luc Schaffhauser, Notis Marias in Peter van Dalen.

Po postopku "catch the eye" je govoril Mario Borghezio.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Mario Draghi.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govoril je Gabriel Mato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21.6 zapisnika z dne 16.1.2019.


15. Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (razprava)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2018 [2018/2100(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Nils Torvalds je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Bernard Monot v imenu skupine EFDD, Werner Langen, Pervenche Berès, Joachim Starbatty, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Dariusz Rosati in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Jean-Luc Schaffhauser.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Nils Torvalds.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21.7 zapisnika z dne 16.1.2019.


16. Vzpostavitev programa InvestEU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri sta predstavila poročilo.

Govorila sta Seán Kelly (pripravljavec mnenja odbora ITRE) in Wim van de Camp (pripravljavec mnenja odbora TRAN).

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ivo Belet (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Kerstin Westphal (pripravljavka mnenja odbora REGI), Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora CULT) in Othmar Karas v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz in Lambert van Nistelrooij.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska in Ivana Maletić.

Govorili so Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21.3 zapisnika z dne 16.1.2019.


17. Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem - Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (razprava)

Poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem [2018/2010(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko [2018/2106(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Santiago Fisas Ayxelà in Reimer Böge sta predstavila poročili.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, France Jamet v imenu skupine ENF, Laima Liucija Andrikienė, Karoline Graswander-Hainz, Lola Sánchez Caldentey, Jacques Colombier, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Jarosław Wałęsa in Tom Vandenkendelaere.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ana Miranda in Julie Ward.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Cecilia Malmström, Santiago Fisas Ayxelà in Reimer Böge.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 21.8 in točka 21.2 zapisnika z dne 16.1.2019.


18. Članstvo v političnih skupinah

Innocenzo Leontini je prenehal biti član skupine PPE in se je pridružil skupini ECR z veljavo od 16. januarja 2019.

Jane Collins in John Stuart Agnew sta prenehala biti člana skupine EFDD in sta se pridružila skupini ENF z veljavo od 16. januarja 2019.

Gerard Batten ne sedi več med samostojnimi poslanci in se je pridružil skupini ENF z veljavo od 16. januarja 2019.


19. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Karoline Graswander-Hainz (pripravljavka mnenja odbora INTA), Georgi Pirinski (pripravljavec mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora REGI), Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers in Romana Tomc.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda in Stanislav Polčák.

Govorili sta Marianne Thyssen in Maria Arena.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika z dne 16.1.2019.


20. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verónica Lope Fontagné je predstavila poročilo.

Govoril je Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Karine Gloanec Maurin (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Georgi Pirinski (pripravljavec mnenja odbora CONT), Mercedes Bresso (pripravljavka mnenja odbora REGI), Petra Kammerevert (pripravljavka mnenja odbora CULT), Soraya Post (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora FEMM), David Casa v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, José Inácio Faria in Romana Tomc.

Govorili sta Marianne Thyssen in Verónica Lope Fontagné.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.7 zapisnika z dne 16.1.2019.


21. Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Pascal Arimont je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Arndt Kohn (pripravljavec mnenja odbora CONT), Marlene Mizzi (pripravljavka mnenja odbora CULT), Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Joachim Zeller, Krzysztof Hetman in Ramón Luis Valcárcel Siso.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Daniel Buda in Rosa D'Amato.

Govorila sta Marianne Thyssen in Pascal Arimont.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.8 zapisnika z dne 16.1.2019.


22. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem oktobra 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 632.677/OJME).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.22.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo