Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

21. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


21.1. Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0025)


21.2. Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika [2018/2106(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0026)


21.3. Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0027)

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


21.4. EU-noodreisdocument * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0028)


21.5. Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0029)


21.6. Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank [2018/2101(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankenunie - jaarverslag 2018 (stemming)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018 [2018/2100(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0031)


21.8. Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)

Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru [2018/2010(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 [2018/2103(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0033)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling