Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0456/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0456/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 25
CRE 16/01/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0042

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

25. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές [2018/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Lara Comi (A8-0456/2018)

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η Lara Comi παρουσιάζει την έκθεσή της και απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Grapini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti και Anneleen Van Bossuyt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Lara Comi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου