Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0469/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0469/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

29. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Οι Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Judith Sargentini (συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Helmut Scholz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić και Răzvan Popa.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου