Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 9.Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki)
 12.Głosowanie
  12.1.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  12.2.Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (głosowanie)
  12.3.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (głosowanie)
  12.4.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.5.Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.6.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (głosowanie)
  12.7.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  12.8.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  12.9.Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  12.10.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Skład Parlamentu
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Wszechstronne europejskie badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamiętnianie jej (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Głosowanie
  21.1.Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  21.2.Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  21.3.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (głosowanie)
  21.4.Tymczasowy unijny dokument podróży * (głosowanie)
  21.5.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 * (głosowanie)
  21.6.Roczny raport EBC za rok 2017 (głosowanie)
  21.7.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (głosowanie)
  21.8.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)
  21.9.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (głosowanie)
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 24.Wznowienie posiedzenia
 25.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)
 26.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 27.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)
 28.Zmiana porządku obrad
 29.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (debata)
 30.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (debata)
 31.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (debata)
 32.Skład grup politycznych
 33.Skład komisji i delegacji
 34.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (debata)
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (215 kb)
06/08/2019 10:10
  Lista obecności (64 kb)
16/05/2019 14:42
 
Protokół (87 kb)
06/08/2019 10:10
  Lista obecności (11 kb)
16/05/2019 14:42
  Wyniki głosowania (65 kb)
29/04/2019 14:24
  Głosowanie imienne (322 kb)
29/04/2019 10:58
 
Protokół (331 kb)
06/08/2019 10:10
  Lista obecności (71 kb)
16/05/2019 14:42
  Wyniki głosowania (210 kb)
29/04/2019 14:24
  Głosowanie imienne (1998 kb)
29/04/2019 10:58
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna