Показалец 
Протокол
PDF 355kWORD 92k
Сряда, 16 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 9.Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 12.Време за гласуване
  12.1.Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година (гласуване)
  12.2.Искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (гласуване)
  12.3.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (гласуване)
  12.4.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.5.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.6.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (гласуване)
  12.7.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)
  12.8.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)
  12.9.Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  12.10.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (гласуване)
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Състав на Парламента
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало (разискване по актуални въпроси)
 19.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Време за гласуване
  21.1.Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  21.2.Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  21.3.Създаване на програмата InvestEU ***I (гласуване)
  21.4.Временен документ за пътуване на ЕС * (гласуване)
  21.5.Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. * (гласуване)
  21.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (гласуване)
  21.7.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)
  21.8.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (гласуване)
  21.9.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (гласуване)
 22.Обяснения на вот
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (разискване)
 26.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 27.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (разискване)
 28.Промяна на дневния ред
 29.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (разискване)
 30.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (разискване)
 31.Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (разискване)
 32.Състав на политическите групи
 33.Състав на комисиите и делегациите
 34.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (разискване)
 35.Дневен ред на следващото заседание
 36.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.35 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление след вчерашното отхвърляне на споразумението за Брексит от Парламента на Обединеното кралство. Той изрази отново доверието на Парламента в ръководения от Мишел Барние екип, който отговаря за преговорите. Председателят подчерта необходимостта от подготовка за всички възможни случаи, включително за излизане от ЕС без споразумение. Интересите на гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, следва да бъдат взети предвид, както и интересите на гражданите на Обединеното кралство, които живеят на територията на целия ЕС. Въпросът за границата между Република Ирландия и Северна Ирландия също следва да бъде взет под внимание.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението в Того (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Того (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Того (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Того (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri и Maria Arena, от името на групата S&D, относно положението в Того (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Андрей Ковачев, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно положението в Того (B8-0070/2019).

II.   Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Андрей Ковачев, Ramón Luis Valcárcel Siso и Francis Zammit Dimech, от името на групата PPE, относно Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов (B8-0066/2019).

III.   Судан (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Судан (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou и Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, относно Судан (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно Судан (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Судан (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно Судан (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Андрей Ковачев, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Судан (B8-0062/2019).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Внесени документи

Внесен е следният документ

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 36/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


5. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 32/2018 и DEC 35/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 33/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 3/2018 - Европейски надзорен орган по защита на данните.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейска служба за външна дейност.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Съд на ЕС.


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 по отношение на достъпа до данните, съхранявани в регистрите на трансакции (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на съществените изисквания, посочени в член3, параграф 3, буква ж) от посочената директива, за да се гарантира определянето на местоположението на лицата, които осъществяват спешни повиквания от мобилни устройства (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 с цел да се уточни изискването цените да отразяват преобладаващите пазарни условия, както и да се актуализират и поправят някои разпоредби (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 12 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително един месец по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията по отношение на някои условия за регистрация с цел насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП за целите на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеII към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Европейския парламент.

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността), REGI (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 17 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на валидни за целия Съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент №389/2013 на Комисията от 2 май 2013г. за създаване на регистър на ЕС (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA, ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методологията и критериите за оценяване и признаване на схеми за надлежна проверка на веригата на доставки на калай, тантал, волфрам и злато (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 29 ноември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно достъпа до съхраняваните в регистрите на трансакции данни за сделките за финансиране с ценни книжа (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA)) Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно събирането, проверката, обобщаването, сравняването и публикуването на данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) от регистрите на трансакции (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на подробната информация за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК), докладвана на регистрите на трансакции (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 по отношение на достъпа до данните, съхранявани в регистрите на трансакции (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON


7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - срок: 9 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IІ към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IIІ и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин, циклоксидим, епоксиконазол, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - срок: 15 март 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до развитието и здравето на децата (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансмастните киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - срок: 8 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


8. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Michel Barnier (главен преговарящ).

Председателят отново изрази доверието на Парламента към Michel Barnier и изказа благодарности на екипа, който отговаря за преговорите относно Брексит.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Alyn Smith, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Barbara Spinelli и Janice Atkinson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge и Esther de Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark и Maria Grapini.

Изказаха се Frans Timmermans и Melania Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсва за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

9. Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа (разискване)

Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа (2018/2748(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Педро Санчес Перес-Кастехон (министър-председател на Испания).

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказа се Педро Санчес Перес-Кастехон.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Георги Пирински, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon и Michael Detjen.

Изказа се Педро Санчес Перес-Кастехон.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.06 ч.

°
° ° °

Изказа се Daniele Viotti.


11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че е получил искания за поставяне на гласуване на решенията, посочени в протокола от понеделник, 14 януари 2019 г. (точка 9 от протокола от 14.1.2019 г.), от страна на:

—   групата ECR и други членове на ЕП относно решението на комисията JURI за започване    на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   групата Verts/ALE и други членове на ЕП относно решението на комисията PECH за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Гласуването ще се състои утре, четвъртък, 17 януари 2019 г.

Останалите решения, обявени в протокола от понеделник, 14 януари 2019 г. (точка 9 от протокола от 14.1.2019 г.), не са били обект на искане за поставяне на гласуване в съответствие с член 69в от Правилника за дейността.

Следователно комисиите ECON, LIBE и TRAN могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0052/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0015)


12.2. Искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


12.3. Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна [2018/0256M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0017)


12.4. Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0018)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Tomáš Zdechovský, за да приветства с добре дошли представителите на мароканска делегация.


12.5. Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0019)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.6. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0020)

Изказвания

Преди гласуването: Maria Arena (докладчик)


12.7. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0021)

Изказа се Verónica Lope Fontagné с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.8. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0022)

Изказа се Pascal Arimont с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


12.9. Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0023)


12.10. Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (гласуване)

Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди [2018/2153(INI)] - специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди - Norbert Lins и Bart Staes (A8-0475/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0024)


13. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune и Seán Kelly

Доклад Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Момчил Неков, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica и Nicola Caputo

Доклад Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić и Dubravka Šuica

Доклад Norbert Lins и Bart Staes - A8-0475/2018
Момчил Неков, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica и Stanislav Polčák.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.27 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


16. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Babette Winter като член на Европейския парламент на мястото на Jakob von Weizsäcker, считано от 10 януари 2019 г.

Парламентът отбелязва нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Babette Winter участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


17. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


18. Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало (разискване по актуални въпроси)

Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало (2019/2500(RSP))

Изказа се Андрей Ковачев, за да направи въведение към разискването, предложено от групата PPE.

Изказаха се Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga и Момчил Неков.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Ciot.

Разискването приключи.


19. Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (разискване)

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г. [2018/2103(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Tomáš Zdechovský, относно отсъствието на румънското председателство (председателят направи уточнения), Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Grapini и Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić и Georgios Epitideios.

Изказаха се Věra Jourová и Josep-Maria Terricabras.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.9 от протокола от 16.1.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

20. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.04 ч.


21. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


21.1. Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Петър Курумбашев (A8-0441/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0025)


21.2. Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка [2018/2106(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0026)


21.3. Създаване на програмата InvestEU ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0027)

Изказа се José Manuel Fernandes с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


21.4. Временен документ за пътуване на ЕС * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0028)


21.5. Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0029)


21.6. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г. [2018/2101(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0030)


21.7. Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)

Доклад относно банковия съюз – годишен доклад за 2018 г. [2018/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0031)


21.8. Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (гласуване)

Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу [2018/2010(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0032)


21.9. Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (гласуване)

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г. [2018/2103(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0033)


22. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък, 17 януари 2019 г.


23. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

24. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.43 ч.


25. Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки [2018/2056(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A8-0456/2018)

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Lara Comi представи доклада и отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti и Anneleen Van Bossuyt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici и Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Lara Comi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 17.1.2019 г.


26. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2018/2161(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel представи доклада.

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ralph Packet (докладчик по становището на комисията INTA), Werner Langen, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, и David Coburn, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Jonás Fernández и Thomas Waitz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Seán Kelly.

Изказаха се Jyrki Katainen, Werner Hoyer и Barbara Kappel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 17.1.2019 г.


27. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. [2018/2151(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0479/2018)

Георги Пирински представи доклада.

Изказаха се Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се William (The Earl of) Dartmouth (докладчик по становището на комисията INTA), Tamás Deutsch, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Stanislav Polčák.

Изказаха се Jyrki Katainen, Werner Hoyer и Георги Пирински.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 17.1.2019 г.


28. Промяна на дневния ред

След консултация с политическите групи председателстващата заседанието предложи разискването относно положението в Того (точка 116 от дневния ред), предвидено за утре, четвъртък, да бъде отложено за следваща месечна сесия.

Парламентът даде съгласието си по това предложение. Дневният ред беше съответно променен.


29. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa представиха доклада.

Изказа се Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията AFCO), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Неджми Али, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić и Răzvan Popa.

Изказаха се Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 17.1.2019 г.


30. Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Manuel dos Santos (докладчик по становището на комисията BUDG), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Hugues Bayet, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Dariusz Rosati и Tom Vandenkendelaere.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Günther Oettinger и Molly Scott Cato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.1.2019 г.


31. Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“ [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero представи доклада.

Изказа се Sylvie Guillaume (докладчик по становището на комисията CULT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Michał Boni, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Oscar Lancini, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Julie Ward и Silvia Costa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Georgios Epitideios и Jiří Pospíšil.

Изказаха се Věra Jourová и Bodil Valero.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 17.1.2019 г.


32. Състав на политическите групи

Mike Hookem вече не се явява член на групата EFDD, считано от 17 януари 2019 г., и се числи към независимите членове на ЕП.


33. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия ECON: Babette Winter

Делегация за връзки с Индия: Babette Winter

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


34. Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Werner Langen, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Владимир Уручев и Ingeborg Gräßle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Notis Marias.

Изказаха се Věra Jourová и Rebecca Harms.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 17.1.2019 г.


35. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 632.677/OJJE).


36. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.20 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Майдел, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация