Indeks 
Protokol
PDF 320kWORD 85k
Onsdag den 16. januar 2019 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 9.Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)
 12.Afstemningstid
  12.1.Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 (afstemning)
  12.2.Indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (afstemning)
  12.3.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (afstemning)
  12.4.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.5.Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.6.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (afstemning)
  12.7.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)
  12.8.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)
  12.9.Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  12.10.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Parlamentets sammensætning
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Omfattende europæisk uddannelse og forskning i og historiebevidsthed om den totalitære fortid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (forhandling)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Afstemningstid
  21.1.Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  21.2.Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  21.3.Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (afstemning)
  21.4.EU-nødpas * (afstemning)
  21.5.Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 * (afstemning)
  21.6.ECB's årsberetning for 2017 (afstemning)
  21.7.Bankunionen – Årsberetning 2018 (afstemning)
  21.8.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (afstemning)
  21.9.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (afstemning)
 22.Stemmeforklaringer
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Genoptagelse af mødet
 25.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (forhandling)
 26.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)
 27.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forhandling)
 28.Ændring af dagsordenen
 29.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (forhandling)
 30.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet ***I (forhandling)
 31.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier ***I (forhandling)
 32.De politiske gruppers sammensætning
 33.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 34.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen * (forhandling)
 35.Dagsorden for næste møde
 36.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring efter det britiske parlaments forkastelse af brexit-aftalen. Han gentog Parlamentets tillid til det team, der har ansvaret for forhandlingerne under ledelse af Michel Barnier. Han understregede nødvendigheden af at forberede sig på alle eventualiteter, herunder også et brexit uden en aftale, og af, at der blevet taget hensyn til interesserne for de EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige, samt for de britiske statsborgere, der er bosat i Unionen. Formanden understregede, at der desuden skulle tages hensyn til spørgsmålet om grænsen mellem Irland og Nordirland.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om Togo (B8-0065/2019)

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Togo (B8-0067/2019)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Togo (B8-0068/2019)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri og Maria Arena, for S&D-Gruppen, om situationen i Togo (B8-0069/2019)

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om situationen i Togo (B8-0070/2019).

II.   Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler og Indrek Tarand, for Verts/ALE-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0056/2019)

—   Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0058/2019)

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0059/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0061/2019)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0063/2019)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0064/2019)

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso og Francis Zammit Dimech, for PPE-Gruppen, om Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov (B8-0066/2019).

III.   Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om Sudan (B8-0053/2019)

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou og Emmanuel Maurel, for GUE/NGL-Gruppen, om Sudan (B8-0054/2019)

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, om Sudan (B8-055/2019)

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Sudan (B8-0057/2019)

—   Elena Valenciano og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen, om Sudan (B8-0060/2019)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om Sudan (B8-0062/2019).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


5. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt bevillingsoverførsel DEC 32/2018 og DEC 35/2018 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt bevillingsoverførsel DEC 33/2018 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 3/2018 – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 2/2018 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen truffet afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Domstolen.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares i transaktionsregistre (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt reguleringsmæssige tekniske standarder for transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes til transaktionsregistre (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 for så vidt angår adgang til data, som opbevares i transaktionsregistre (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. december 2018
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU for så vidt angår anvendelsen af de væsentlige krav, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, litra g), i nævnte direktiv, for at sikre lokaliseringsoplysninger om den kaldende part i alarmkommunikationer fra mobiludstyr (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. december 2018
henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere en måned på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår visse registreringsbetingelser for at fremme brugen af SMV-vækstmarkeder med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018
henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2018
henvist til kor. udv. LIBE

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2018
henvist til kor. udv. LIBE

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Parlamentets anmodning.

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2018
henvist til kor. udv. BUDG, CONT, EMPL (forretningsordenens artikel 54), ITRE (forretningsordenens artikel 54), TRAN (forretningsordenens artikel 54), REGI (forretningsordenens artikel 54), AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2018
henvist til kor. udv. ECON, IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens forordning nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. ENVI, ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår den geografiske opdeling (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. INTA, ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen med henblik på udsættelse af datoerne for udsat anvendelse af clearingforpligtelsen for visse OTC-derivataftaler (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 for så vidt angår metoden og kriterierne for vurdering og anerkendelse af due diligence-ordninger i forsyningskæden for tin, tantal, wolfram og guld (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. januar 2019
henvist til kor. udv. INTA

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter tekniske krav til udvikling, drift og vedligeholdelse af det elektroniske centrale register inden for betalingstjenesteområdet og til adgang til oplysningerne heri (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. november 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der opbevares i transaktionsregistre (C(2018)08330 – 2018/2987(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af ansøgningen om registrering og udvidelse af registreringen som transaktionsregister (C(2018)08331 – 2018/2992(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner (C(2018)08332 – 2018/2990(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, der skal indberettes til transaktionsregistre (C(2018)08334 – 2018/2986(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 for så vidt angår adgang til data, som opbevares i transaktionsregistre (C(2018)08335 – 2018/2993(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.
henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (C(2018)08336 – 2018/2991(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning. henvist til kor. udv. ECON


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - frist: 9. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - frist: 15. marts 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - frist: 8. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI


8. Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Michel Barnier (chefforhandler).

Formanden gentog Parlamentets tillid til Michel Barnier og rettede en tak til ham og hans team, der er ansvarlige for brexit-forhandlingerne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Elmar Brok, Josef Weidenholzer der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Alyn Smith, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Barbara Spinelli og Janice Atkinson.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge og Esther de Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark og Maria Grapini.

Talere: Frans Timmermans og Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

9. Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (2018/2748(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spaniens premierminister).

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon og Michael Detjen.

Taler: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.06.

°
° ° °

Taler: Daniele Viotti.


11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han havde havde modtaget anmodninger om afstemning om afgørelserme meddelt i protokollen fra mandag den 14. januar 2019 (punkt 9 i protokollen af 14.1.2019) fra:

—   ECR-Gruppen og andre medlemmer vedrørende JURI's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

—   Verts/ALE-Gruppen og andre medlemmer vedrørende PECH's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Afstemningerne ville finde sted i morgen, torsdag 17. januar 2019.

De andre afgørelser som meddelt i protokollen fra mandag den 14. januar 2019 (punkt 9 i protokollen af 14.1.2019) havde ikke været genstand for en anmodning om afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c.

ECON, LIBE og TRAN havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0052/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0015)


12.2. Indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 6, af mindst 76 medlemmer om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


12.3. Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side [2018/0256M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0017)


12.4. Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0018)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Tomáš Zdechovský, der hilste en marokansk delegation velkommen.


12.5. Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0019)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.6. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0020)

Indlæg

Inden afstemningen: Maria Arena (ordfører)


12.7. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0021)

Indlæg af Verónica Lope Fontagné, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.8. Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0022)

Indlæg af Pascal Arimont, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.9. Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN og ERKLÆRING FRA PARLAMENTET

Godkendt (P8_TA(2019)0023)


12.10. Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)

Betænkning om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider [2018/2153(INI)] - Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider - Norbert Lins og Bart Staes (A8-0475/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0024)


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune og Seán Kelly

Betænkning: Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica og Nicola Caputo

Betænkning: Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Notis Marias, Ivana Maletić og Dubravka Šuica

Betænkning: Norbert Lins og Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica og Stanislav Polčák.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.27.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


16. Parlamentets sammensætning

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Babette Winter var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jakob von Weizsäcker med virkning fra den 10. januar 2019.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Babette Winter deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


17. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


18. Omfattende europæisk uddannelse og forskning i og historiebevidsthed om den totalitære fortid (debat om et aktuelt spørgsmål)

Omfattende europæisk uddannelse og forskning i og historiebevidsthed om den totalitære fortid (2019/2500(RSP))

Indlæg af Andrey Kovatchev for at indlede debatten, som var foreslået af PPE-Gruppen.

Talere Melania Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga og Momchil Nekov.

Talere Věra Jourová og Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (forhandling)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2017 [2018/2103(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Tomáš Zdechovský, om det rumænske formandskabs fravær (formanden gav præciserende oplysninger), Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Pavel Svoboda, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini og Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová og Anna Záborská

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić og Georgios Epitideios.

Talere Věra Jourová og Josep-Maria Terricabras.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 21.9 i protokollen af 16.1.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

20. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.04.


21. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


21.1. Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0025)


21.2. Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika [2018/2106(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0026)


21.3. Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0027)

Indlæg af José Manuel Fernandes, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


21.4. EU-nødpas * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0028)


21.5. Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0029)


21.6. ECB's årsberetning for 2017 (afstemning)

Betænkning om ECB's årsberetning for 2017 [2018/2101(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankunionen – Årsberetning 2018 (afstemning)

Betænkning om Bankunionen – årsberetning 2018 [2018/2100(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0031)


21.8. Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru [2018/2010(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0032)


21.9. Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (afstemning)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2017 [2018/2103(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0033)


22. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 17. januar 2019.


23. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

24. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.43.


25. Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A8-0456/2018)

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Lara Comi forelagde betænkningen og besvarede ligeledes et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda.

Talere Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti og Anneleen Van Bossuyt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici og Notis Marias.

Talere Elżbieta Bieńkowska og Lara Comi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 17.1.2019.


26. Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)

Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter [2018/2161(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel forelagde betænkningen.

Taler: Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere Ralph Packet (ordfører for udtalelse fra INTA), Werner Langen for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, og David Coburn for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Jonás Fernández og Thomas Waitz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Seán Kelly.

Talere Jyrki Katainen, Werner Hoyer og Barbara Kappel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 17.1.2019.


27. Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forhandling)

Betænkning om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 [2018/2151(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski forelagde betænkningen.

Talere Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere William (The Earl of) Dartmouth (ordfører for udtalelse fra INTA), Tamás Deutsch for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Stanislav Polčák.

Talere Jyrki Katainen, Werner Hoyer og Georgi Pirinski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 17.1.2019.


28. Ændring af dagsordenen

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper, at forhandlingen om situationen i Togo (punkt 116 i OJ), der efter planen skulle finde sted i morgen, torsdag, blev udsat til en senere mødeperiode.

Parlamentet godkendte forslaget. Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed.


29. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa forelagde betænkningen.

Taler: Judith Sargentini (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra AFCO), Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić og Răzvan Popa.

Talere Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 17.1.2019.


30. Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Manuel dos Santos (ordfører for udtalelse fra BUDG), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Hugues Bayet for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Dariusz Rosati og Tom Vandenkendelaere.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere Günther Oettinger og Molly Scott Cato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 17.1.2019.


31. Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero forelagde betænkningen.

Taler: Sylvie Guillaume (ordfører for udtalelse fra CULT).

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Michał Boni for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Julie Ward og Silvia Costa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Georgios Epitideios og Jiří Pospíšil.

Talere Věra Jourová og Bodil Valero.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 17.1.2019.


32. De politiske gruppers sammensætning

Mike Hookem var ikke længere medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 17. januar 2019 og var herefter at finde blandt løsgængerne.


33. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ECON: Babette Winter

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Babette Winter

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


34. Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen (Ignalina-programmet) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Werner Langen for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev og Ingeborg Gräßle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Talere Věra Jourová og Rebecca Harms.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 17.1.2019.


35. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 632.677/OJJE).


36. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse