Indekss 
Protokols
PDF 323kWORD 86k
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 9.Debates par Eiropas nākotni ar Spānijas premjerministru Pedro Sánchez Pérez-Castejón (debates)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana (balsošana)
  12.2.Tiesas atzinums par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (balsošana)
  12.3.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (balsošana)
  12.4.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.5.ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (balsošana)
  12.7.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)
  12.8.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)
  12.9.Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)
  12.10.Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Vispusīga Eiropas izglītība, pētniecība un totalitārās pagātnes atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 19.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (debates)
 20.Sēdes atsākšana
 21.Balsošanas laiks
  21.1.Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  21.2.Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  21.3.Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)
  21.4.ES pagaidu ceļošanas dokuments * (balsošana)
  21.5.Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam * (balsošana)
  21.6.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (balsošana)
  21.7.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (balsošana)
  21.8.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana (balsošana)
  21.9.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (balsošana)
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 24.Sēdes atsākšana
 25.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (debates)
 26.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (debates)
 27.2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (debates)
 28.Izmaiņas darba kārtībā
 29.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (debates)
 30.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (debates)
 31.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (debates)
 32.Politisko grupu sastāvs
 33.Komiteju un delegāciju sastāvs
 34.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (debates)
 35.Nākamās sēdes darba kārtība
 36.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar to, ka iepriekšējā dienā Apvienotās Karalistes parlaments noraidīja līgumu par Brexit. Viņš atkārtoti uzsvēra Parlamenta uzticēšanos sarunu vešanas grupai, ko vada Michel Barnier. Viņš uzstāja uz nepieciešamību būt gataviem saskarties ar jebkādu iespējamu notikumu attīstību, tostarp izstāšanos bez līguma, un ņemt vērā Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu intereses un visā Savienības teritorijā dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu intereses. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka būs jāņem vērā arī Īrijas Republikas un Ziemeļīrijas robežas jautājums.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri un Maria Arena S&D grupas vārdā – par stāvokli Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par stāvokli Togo (B8-0070/2019).

II.   Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri un Ana Gomes S&D grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francis Zammit Dimech PPE grupas vārdā – par Azerbaidžānu, it īpaši Mehmana Huseinova lietu (B8-0066/2019).

III.   Sudāna (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Sudānu (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā – par Sudānu (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā – par Sudānu (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Sudānu (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par Sudānu (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Sudānu (B8-0062/2019).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts šāds dokuments:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 36/2018, III iedaļa – Komisija (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


5. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 32/2018 un DEC 35/2018, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 33/2018, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 3/2018 – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 2/2018 – Eiropas Ārējās darbības dienests.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem 3-INF/2018 un 4-INF/2018 – Tiesa.


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu, ko veic darījumu reģistri (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistros glabātajiem datiem (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I un V pielikumu (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 11. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES papildina attiecībā uz minētās direktīvas 3. panta 3. punkta g) apakšpunktā minēto pamatprasību piemērošanu, lai nodrošinātu zvanītāja atrašanās vietas noteikšanu ārkārtas gadījumu saziņā no mobilajām ierīcēm (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/587, lai konkretizētu prasību, ka cenām jāatspoguļo dominējošie tirgus apstākļi, un lai atjauninātu un izlabotu dažas normas (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 attiecībā uz konkrētiem reģistrācijas nosacījumiem, lai veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES piemērošanas nolūkā (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT, EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), REGI (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedalei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas 2013. gada 2. maija Regulu Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA, ECON (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu, groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumos no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas salas un uz minētajām teritorijām (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/821 papildina attiecībā uz metodiku un kritērijiem piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu novērtēšanai un atzīšanai attiecībā uz alvu, tantalu, volframu un zeltu (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 11. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko nosaka tehniskās prasības elektroniskā centrālā reģistra izstrādei, ekspluatācijai un uzturēšanai maksājumu pakalpojumu jomā un tajā iekļautās informācijas piekļuvei (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 29. novembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi darījumu reģistros glabātiem vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datiem (C(2018)8330 – 2018/2987(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumā sniedzamā informācija (C(2018)8331 - 2018/2992(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) datu vākšanu, apkopošanu un salīdzināšanu, ko veic darījumu reģistri (C(2018)8332 - 2018/2990(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par darījumu reģistriem iesniedzamiem vērtspapīru finansēšanas darījumu datiem (C(2018)8334 - 2018/2986(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013 groza attiecībā uz piekļuvi darījumu reģistros glabātajiem datiem (C(2018)8335 - 2018/2993(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā sniedzamā informācija (C(2018)8336 – 2018/2991(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - termiņš: 2019. gada 9. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz klotianidīna, cikloksidima, epoksikonazola, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - termiņš: 2019. gada 15. marts)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura attiecas uz bērnu attīstību un veselību (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz transtaukskābēm, kuras nav dzīvnieku izcelsmes taukos dabiski esošas transtaukskābes, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


8. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (2018/2970(RSP)).

Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs).

Priekšsēdētājs atkārtoti apliecināja Parlamenta uzticēšanos Michel Barnier un izteica pateicību par Brexit sarunu vešanu atbildīgajai grupai.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerard Batten ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bill Etheridge, Alyn Smith, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot David Coburn, Barbara Spinelli un Janice Atkinson.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bill Etheridge un Esther de Lange.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Melania Ciot.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

9. Debates par Eiropas nākotni ar Spānijas premjerministru Pedro Sánchez Pérez-Castejón (debates)

Debates par Eiropas nākotni ar Spānijas premjerministru Pedro Sánchez Pérez-Castejón (2018/2748(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spānijas premjerministrs).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon un Michael Detjen.

Uzstājās Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.06.

°
° ° °

Uzstājās Daniele Viotti.


11. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis pieprasījumus izvirzīt balsošanai lēmumus, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2019. gada 14. janvāra, sēdes protokolā (14.1.2019. protokola 9. punkts), no šādām grupām:

—   ECR grupa un citi deputāti – par JURI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   Verts/ALE grupa un citi deputāti – par PECH komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)). Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Balsošana notiks nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2019. gada 17. janvārī.

Attiecībā uz pārējiem pieprasījumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2019. gada 14. janvāra, sēdes protokolā (14.1.2019. protokola 9. punkts), nebija saņemts pieprasījums izvirzīt balošanai saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu.

Līdz ar to ECON, LIBE un TRAN komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0052/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0015).


12.2. Tiesas atzinums par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko vairāk nekā 76 deputāti iesnieguši saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, lai lūgtu Tiesas atzinumu par to, vai nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ko paredzēts noslēgt starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, ir saderīgs ar Līgumiem (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


12.3. ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [2018/0256M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0478/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0017).


12.4. ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0471/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0018).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Tomáš Zdechovský, lai sveiktu Marokas delegāciju.


12.5. ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A8-0472/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0019).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0445/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0020)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās: Maria Arena (referente).


12.7. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0021).

Uzstājās Verónica Lope Fontagné, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.8. Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0470/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0022).

Uzstājās Pascal Arimont, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


12.9. Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMS un PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0023).


12.10. Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (balsošana)

Ziņojums par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru [2018/2153(INI)] - Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja - Norbert Lins un Bart Staes (A8-0475/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0024).


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Maria Arena ziņojums - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune un Seán Kelly

Verónica Lope Fontagné ziņojums - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica un Nicola Caputo

Pascal Arimont ziņojums - A8-0470/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Notis Marias, Ivana Maletić un Dubravka Šuica

Norbert Lins un Bart Staes ziņojums - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica un Stanislav Polčák


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.27.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


16. Parlamenta sastāvs

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Babette Winter ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Jakob von Weizsäcker vietā, sākot ar 2019. gada 10. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņas iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Babette Winter pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


17. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


18. Vispusīga Eiropas izglītība, pētniecība un totalitārās pagātnes atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)

Vispusīga Eiropas izglītība, pētniecība un totalitārās pagātnes atcerēšanās (2019/2500(RSP)).

Uzstājās Andrey Kovatchev, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi PPE grupa.

Uzstājās Melania Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga un Momchil Nekov.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Ciot.

Debates tika slēgtas.


19. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā [2018/2103(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018).

Josep-Maria Terricabras iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Tomáš Zdechovský – par to, ka nav klāt Rumānijas kā prezidentvalsts pārstāvju, (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Grapini un Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová un Josep-Maria Terricabras.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2019. protokola 21.9. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

20. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.04.


21. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


21.1. Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0025).


21.2. Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošanu [2018/2106(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Reimer Böge (A8-0459/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0026)


21.3. Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0027).

Uzstājās José Manuel Fernandes, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


21.4. ES pagaidu ceļošanas dokuments * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka ES pagaidu ceļošanas dokumentu un atceļ Lēmumu 96/409/KĀDP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0433/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0028).


21.5. Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.–2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0029).


21.6. Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (balsošana)

ECB 2017. gada pārskats [2018/2101(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0424/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0030).


21.7. Banku savienība: 2018. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību: 2018. gada ziņojums [2018/2100(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Nils Torvalds (A8-0419/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0031)


21.8. ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu [2018/2010(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0032).


21.9. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā [2018/2103(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0033).


22. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 17. janvārī.


23. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

24. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.43.


25. Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu [2018/2056(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Lara Comi (A8-0456/2018).

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Lara Comi iepazīstināja ar ziņojumu un atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Maria Grapini S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti un Anneleen Van Bossuyt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici un Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Lara Comi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.12. punkts.


26. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2018/2161(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0415/2018).

Barbara Kappel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Werner Hoyer (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ralph Packet (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Langen PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā un David Coburn EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Jonás Fernández un Thomas Waitz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Seán Kelly.

Uzstājās Jyrki Katainen, Werner Hoyer un Barbara Kappel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.13. punkts.


27. 2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (debates)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli [2018/2151(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0479/2018).

Georgi Pirinski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Werner Hoyer (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Tamás Deutsch PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski un Stanislav Polčák.

Uzstājās Jyrki Katainen, Werner Hoyer un Georgi Pirinski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.4. punkts.


28. Izmaiņas darba kārtībā

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītāja ierosināja nākamajā dienā, proti, ceturtdien, paredzētās debates par stāvokli Togo (DK 116. punkts), atlikt uz kādu no nākamajām sesijām.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam. Attiecīgi tika grozīta darba kārtība.


29. Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A8-0469/2018).

Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Judith Sargentini (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Helmut Scholz (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā, Sophie Montel, pie grupām nepiederoša deputāte, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić un Răzvan Popa.

Uzstājās Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.8. punkts.


30. Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0421/2018).

Molly Scott Cato (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Manuel dos Santos (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Hugues Bayet S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Dariusz Rosati un Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Günther Oettinger un Molly Scott Cato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.9. punkts.


31. Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0468/2018).

Bodil Valero iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Sylvie Guillaume (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Michał Boni PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Julie Ward un Silvia Costa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Georgios Epitideios un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Věra Jourová un Bodil Valero.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.10. punkts.


32. Politisko grupu sastāvs

Mike Hookem vairs nav EFDD grupas loceklis, sākot ar 2019. gada 17. janvāri. No minētās dienas viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


33. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: Babette Winter;

Delegācija attiecībām ar Indiju: Babette Winter.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


34. Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Rebecca Harms (A8-0413/2018).

Rebecca Harms iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev un Ingeborg Gräßle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Rebecca Harms.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2019. protokola 10.3. punkts.


35. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 632.677/OJJE).


36. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums