Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταστροφή και τη λεηλασία έργων τέχνης στο βόρειο τμήμα της Κύπρου (B8-0553/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προάσπιση του δικαιώματος του παιδιού στην οικογένεια μετά τον χωρισμό των γονέων (B8-0554/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυσλεξία και άλλες ειδικές γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες (B8-0555/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετανάστευση και την πρόληψη του ιού HIV (B8-0586/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίων κέντρων πληροφόρησης της ΕΕ σε όλες τις πρωτεύουσες επαρχιών (B8-0587/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού προειδοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0588/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό των τραπεζικών τελών και εξόδων για τα άτομα που χάνουν την εργασία τους (B8-0589/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0590/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου