Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0056/2019

Συζήτηση :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.1. Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0056/2019

(αντικαθιστά τις B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0033)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0061/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Rebecca Harms υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις B και Γ. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου