Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Štrasburk

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0056/2019

(nahrazující B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Anna Záborská za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0033)

(Návrh usnesení B8-0061/2019 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Rebecca Harms předložila ústní pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění B a C. Ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


10.2. Súdán (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0053/2019

(nahrazující B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Anna Záborská za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0035)


10.4. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0036)


10.5. Přeshraniční restituční nároky na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o přeshraničních restitučních nárocích na umělecké předměty a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů a válek [2017/2023(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0037)


10.6. Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schváleno


10.7. Zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schváleno

Vystoupení

Před hlasováním Clara Eugenia Aguilera García, která se v souladu s čl. 69c odst. 2 druhým pododstavcem vyjádřila ve prospěch tohoto rozhodnutí.


10.8. Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0038)

Vystoupila Eider Gardiazabal Rubial s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.

Vystoupení

Petri Sarvamaa nejdříve před hlasováním a poté, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 41. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyjádřilo více než 40 poslanců.


10.9. Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0039)

Vystoupil Sven Giegold s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.10. Program Práva a hodnoty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0040)

Vystoupila Bodil Valero s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.11. Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0041)


10.12. Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích [2018/2056(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A8-0456/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0042)


10.13. Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky [2018/2161(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencovaná integrace (hlasování)

Zpráva o diferencované integraci [2018/2093(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strategické šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkající se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (hlasování)

Zpráva o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU [2018/2096(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti - Petiční výbor. Zpravodajové: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0045)

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí