Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2019 - Strasbourg

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0056/2019

(asendades B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes, fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek, fraktsiooni ECR nimel.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Indrek Tarand, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao, fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0033)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0061/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Rebecca Harms esitas suulised muudatusettepanekud põhjendustele B ja C. Suulised muudatusettepanekud kiideti heaks.


10.2. Sudaan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0053/2019

(asendades B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri, fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek, fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou, fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Margrete Auken, Bodil Valero ja Jordi Solé, fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0034)


10.3. Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0035)


10.4. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta [2018/2151(INI)] - eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0036)


10.5. Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta [2017/2023(INI)] - õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0037)


10.6. Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud


10.7. Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga otsuse poolt sõna Clara Eugenia Aguilera García.


10.8. Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - eelarvekomisjon - eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0038)

Sõna võttis Eider Gardiazabal Rubial, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõnavõtud

Petri Sarvamaa võttis esmalt sõna enne hääletust ja pärast selleks, et esitada suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule 41. Kuna selle suulise muudatusettepaneku arvessevõtmise vastu oli enam kui 40 parlamendiliiget, seda heaks ei kiidetud.


10.9. Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0039)

Sõna võttis Sven Giegold, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


10.10. Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0040)

Sõna võttis Bodil Valero, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


10.11. Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit * (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0041)


10.12. Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (hääletus)

Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta [2018/2056(INI)] - siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0042)


10.13. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2018/2161(INI)] - majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferentseeritud integratsioon (hääletus)

Raport diferentseeritud integratsiooni kohta [2018/2093(INI)] - põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0044)


10.15. Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist uurimist OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta [2018/2096(INI)] - põhiseaduskomisjon - petitsioonikomisjon. Raportöörid: Jo Leinen ja Yana Toom (A8-0420/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0045)

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave