Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - Strasbūras

10. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0056/2019

(keičia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská, PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes, S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Indrek Tarand, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0033)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0061/2019 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Rebecca Harms pateikė žodinius pakeitimus dėl B ir C konstatuojamųjų dalių. Pakeitimai buvo patvirtinti.


10.2. Sudanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0053/2019

(keičia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ir B8-0062/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská, PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Margrete Auken, Bodil Valero ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0034)


10.3. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0035)


10.4. 2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolę [2018/2151(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0036)


10.5. Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus [2017/2023(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0037)


10.6. Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta


10.7. Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Vadovaujantis pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 punktu prieš balsavimą Clara Aguilera, ji pritarė šiam pasiūlymui.


10.8. Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0038)

Kalbėjo: Eider Gardiazabal Rubial ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Kalbėjo:

Petri Sarvamaa prieš balsavimą ir pateikiant žodinį pakeitimą dėl 41 pakeitimo. Daugiau kaip 40 narių prieštaravo šio žodinio pakeitimo svarstymui ir jis buvo atmestas.


10.9. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0039)

Kalbėjo: Sven Giegold ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


10.10. Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0040)

Kalbėjo: Bodil Valero ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


10.11. Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė * (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0041)


10.12. Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo [2018/2056(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0042)


10.13. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos [2018/2161(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencijuota integracija (balsavimas)

Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos [2018/2093(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (balsavimas)

Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus [2018/2096(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas - Peticijų komitetas. Pranešėjai: Jo Leinen ir Yana Toom (A8-0420/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0045)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinis pranešimas