Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris - Strasbūra

10. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 un B8-0066/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0056/2019

(aizstāj B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 un B8-0066/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0033).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0061/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Rebecca Harms ierosināja mutiskus grozījumus B un C apsvērumam. Šie mutiskie grozījumi tika iekļauti.


10.2. Sudāna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0053/2019

(aizstāj B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 un B8-0062/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil un Anna Záborská PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano un Pier Antonio Panzeri, S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Margrete Auken, Bodil Valero un Jordi Solé, Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0034).


10.3. Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Rebecca Harms (A8-0413/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0035).


10.4. 2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli [2018/2151(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Georgi Pirinski (A8-0479/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0036).


10.5. Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasībām [2017/2023(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0465/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0037).


10.6. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.


10.7. Zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā, paredzēta daudzgadu plānu izveide ***I (balsošana)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A8-0005/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Clara Aguilera, lai atbalstītu šo lēmumu.


10.8. Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A8-0469/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0038).

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstāšanās

Petri Sarvamaa – vispirms pirms balsošanas un pēc tam, lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 41. Šis mutiskais grozījums netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


10.9. Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0421/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0039).

Uzstājās Sven Giegold, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


10.10. Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0468/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0040).

Uzstājās Bodil Valero, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


10.11. Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu * (balsošana)

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0041).


10.12. Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu [2018/2056(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Lara Comi (A8-0456/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0042).


10.13. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu [2018/2161(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0415/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0043).


10.14. Diferencēta integrācija (balsošana)

Ziņojums par diferencētu integrāciju [2018/2093(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0402/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0044).


10.15. Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (balsošana)

Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību [2018/2096(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja - Lūgumrakstu komiteja. Referenti: Jo Leinen un Yana Toom (A8-0420/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0045).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums