Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 17. januar 2019 - Strasbourg

10. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 in B8-0066/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0056/2019

(ki nadomešča B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 in B8-0066/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0033)

(Predlog resolucije B8-0061/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Rebecca Harms je podala ustne predloge sprememeb k uvodnima izjavama B in C. Ustna predloga sprememb sta bila upoštevana.


10.2. Sudan (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0053/2019

(ki nadomešča B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 in B8-0062/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0035)


10.4. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017 [2018/2151(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0036)


10.5. Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah [2017/2023(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0037)


10.6. Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno


10.7. Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)

Predlog uredbe Evropskega parlemnta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugo alinejo člena 69c(2) Poslovnika, Clara Aguilera, ki je podprla to odločitev.


10.8. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0038)

Govorila je Eider Gardiazabal Rubial, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Govori

Petri Sarvamaa, najprej pred glasovanjem, nato, ker je podal ustni predlog spremembe k predlogu sprememe 41. Ker je obravnavanju tega ustnega predloga spremmembe nasprotovalo več kot 40 poslancev, ni bil upoštevan.


10.9. Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0039)

Govoril je Sven Giegold, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.10. Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0040)

Govorila je Bodil Valero, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


10.11. Evropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje * (glasovanje)

Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0041)


10.12. Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih [2018/2056(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Lara Comi (A8-0456/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0042)


10.13. Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke [2018/2161(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencirano povezovanje (glasovanje)

Poročilo o diferenciranem povezovanju [2018/2093(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (glasovanje)

Poročilo o strateški preiskavi Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU [2018/2096(INI)] - Odbor za ustavne zadeve - Odbor za peticije. Soporočevalca: Jo Leinen in Yana Toom (A8-0420/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0045)

Zadnja posodobitev: 26. november 2019Pravno obvestilo