Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0056/2019

(ersätter B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Anna Záborská, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0033)

(Resolutionsförslag B8-0061/2019 bortföll.)

Inlägg:

Rebecca Harms hade lagt fram muntliga ändringar till skäl B och C. De muntliga ändringarna beaktades.


10.2. Sudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0053/2019

(ersätter B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil och Anna Záborská, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská och Branislav Škripek, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Margrete Auken, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0034)


10.3. Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0035)


10.4. Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2151(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0036)


10.5. Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig [2017/2023(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0037)


10.6. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes


10.7. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen gjorde Clara Aguilera ett inlägg, i enlighet med artikel 69c.2 andra stycket i arbetsordningen, för att motivera detta beslut.


10.8. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0038)

Talare: Eider Gardiazabal Rubial yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Petri Sarvamaa, först före omröstningen, och därefter för att lägga fram en muntlig ändring till ändringsförslag 41. Då fler än 40 ledamöter motsatte sig att ändringen skulle beaktas införlivades den inte.


10.9. Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0039)

Talare: Sven Giegold yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.10. Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0040)

Talare: Bodil Valero yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


10.11. Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0041)


10.12. Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0042)


10.13. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2161(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0043)


10.14. Differentierad integration (omröstning)

Betänkande om differentierad integration [2018/2093(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0044)


10.15. Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (omröstning)

Betänkande om Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ [2018/2096(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jo Leinen och Yana Toom (A8-0420/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0045)

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande