Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 16 Ιανουαρίου 2019)

Έκθεση José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth και Monica Macovei

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Έκθεση Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil και Daniel Hannan

Έκθεση Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Έκθεση Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Alex Mayer.

(Ώρα των φηφοφοριών της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2019)

Έκθεση Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil και Anna Záborská

Έκθεση Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki και Rory Palmer

Έκθεση Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Έκθεση Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και José Inácio Faria

Έκθεση Jo Leinen και Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου