Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 304kWORD 85k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 3.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 4.Αναφορές
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (σύντομη παρουσίαση)
 7.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
  8.2.Σουδάν
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (ψηφοφορία)
  10.2.Σουδάν (ψηφοφορία)
  10.3.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.6.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  10.9.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (ψηφοφορία)
  10.10.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (ψηφοφορία)
  10.11.Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας * (ψηφοφορία)
  10.12.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ψηφοφορία)
  10.13.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  10.14.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (ψηφοφορία)
  10.15.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019).

Οι επιτροπές ECON και ITRE ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


3. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστέοι σε ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: INTA, ITRE, IMCO, JURI (άρθρο 40 του Κανονισμού), CULT (άρθρο 57 του Κανονισμού)

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 23 Οκτωβρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (2018/0403M(NLE))
γνωμοδότηση: INTA


4. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 10 Ιανουαρίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1070/2018)· Vasia Groumpou (αριθ. 1071/2018)· Silvia Monica Garelli Font (αριθ. 1072/2018)· Renato Lelli (αριθ. 1073/2018)· Alberto Cirio (αριθ. 1074/2018)· (*) (αριθ. 1075/2018)· (*) (αριθ. 1076/2018)· Rafael Manuel Gorgues Tórtola (αριθ. 1077/2018)· Velichka Velichkova (αριθ. 1078/2018)· Antonio Guillamón Insa (αριθ. 1079/2018)· (*) (αριθ. 1080/2018)· Marco Bava (αριθ. 1081/2018)· (*) (αριθ. 1082/2018)· Aurelio Rosini (αριθ. 1083/2018)· (*) (αριθ. 1084/2018)· (*) (αριθ. 1085/2018)· (*) (αριθ. 1086/2018)· (*) (αριθ. 1087/2018)· (*) (αριθ. 1088/2018)· Fabrice Schumacher (αριθ. 1089/2018)· (*) (αριθ. 1090/2018)· Galina Tosheva (αριθ. 1091/2018)· (*) (αριθ. 1092/2018)· (*) (αριθ. 1093/2018)· (*) (αριθ. 1094/2018)· Mario Ginés Pérez Cervera (αριθ. 1095/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 1096/2018)· (*) (αριθ. 1097/2018)· Aĭfer Mekhmed (αριθ. 1098/2018)· Józef Drzazgowski (αριθ. 1099/2018)· (*) (αριθ. 1100/2018)· (*) (αριθ. 1101/2018)· (*) (αριθ. 1102/2018)· (*) (αριθ. 1103/2018)· Marisol Vargas (αριθ. 1104/2018)· Kremena Petrova (αριθ. 1105/2018)· Alexander Edberg Thorén (αριθ. 1106/2018)· (*) (αριθ. 1107/2018)· (*) (αριθ. 1108/2018)· (*) (αριθ. 1109/2018)· Giulio Petrilli (αριθ. 1110/2018)· Nino Marra (αριθ. 1111/2018)· (*) (αριθ. 1112/2018)· (*) (αριθ. 1113/2018)· (*) (αριθ. 1114/2018)· (*) (αριθ. 1115/2018)· Antonio Escobar Flórez (αριθ. 1116/2018)· (*) (αριθ. 1117/2018)· Daniele Carofei (αριθ. 1118/2018)· (*) (αριθ. 1119/2018)· (*) (αριθ. 1120/2018)· Yousra Belouali (αριθ. 1121/2018)· (*) (αριθ. 1122/2018)· (*) (αριθ. 1123/2018)· (*) (αριθ. 1124/2018)· (*) (αριθ. 1125/2018)· (*) (αριθ. 1126/2018)· Raimonds Lejnieks-Puķe (αριθ. 1127/2018)· Mykhailo Ohiienko (αριθ. 1128/2018)· (*) (αριθ. 1129/2018)· (*) (αριθ. 1130/2018)· (*) (αριθ. 1131/2018)· Mathias Ritchi (αριθ. 1132/2018)· Lellos Panagiotis (αριθ. 1133/2018)· Rosa Diez Tagarro (αριθ. 1134/2018)· Ulrich Janutsch (αριθ. 1135/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 1136/2018)· (*) (αριθ. 1137/2018)· Mariann Illés-Rácz (αριθ. 1138/2018)· Filip Adrian Petcu (αριθ. 1139/2018)· Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (αριθ. 1140/2018)· María Luisa Medina De Zafra (αριθ. 1141/2018)· Raimonds Lejnieks-Puķe (αριθ. 1142/2018)· (*) (αριθ. 1143/2018)· (*) (αριθ. 1144/2018)· Alfred Scheffelmann (αριθ. 1145/2018)· Samuel Martín-Sosa (αριθ. 1146/2018)· (*) (αριθ. 1147/2018)· (*) (αριθ. 1148/2018)· Alexander Jungschläger (αριθ. 1149/2018)· Marco Bava (αριθ. 1150/2018)· Holger Wagner (αριθ. 1151/2018)· Ferenc Tibor Zsák (αριθ. 1152/2018)· (*) (αριθ. 1153/2018)· Marco Bava (αριθ. 1154/2018)· (*) (αριθ. 1155/2018)· Marco Bava (αριθ. 1156/2018)· (*) (αριθ. 1157/2018)· Romeo Gaidarof (αριθ. 1158/2018)· Iulian Sergiu Gheorghe (αριθ. 1159/2018)· (*) (αριθ. 1160/2018)· (*) (αριθ. 1161/2018)· (*) (αριθ. 1162/2018)· (*) (αριθ. 1163/2018)· Ioan Dănuț Vodă (αριθ. 1164/2018)· (*) (αριθ. 1165/2018)· Andreas Kotoulas (αριθ. 1166/2018)· Demitrios Paicopolos (αριθ. 1167/2018)· (*) (αριθ. 1168/2018)· Jörg Warneke (αριθ. 1169/2018)· Thomas Lange (αριθ. 1170/2018)· Olev Tomson (αριθ. 0001/2019)· Olga Delezhanova (αριθ. 0002/2019)· (*) (αριθ. 0003/2019)· Jiří Kostka (αριθ. 0004/2019)· Barbara Klinner (αριθ. 0005/2019).


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταστροφή και τη λεηλασία έργων τέχνης στο βόρειο τμήμα της Κύπρου (B8-0553/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προάσπιση του δικαιώματος του παιδιού στην οικογένεια μετά τον χωρισμό των γονέων (B8-0554/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυσλεξία και άλλες ειδικές γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες (B8-0555/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετανάστευση και την πρόληψη του ιού HIV (B8-0586/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενιαίων κέντρων πληροφόρησης της ΕΕ σε όλες τις πρωτεύουσες επαρχιών (B8-0587/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού προειδοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0588/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό των τραπεζικών τελών και εξόδων για τα άτομα που χάνουν την εργασία τους (B8-0589/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0590/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI


6. Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση [2018/2093(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Ο Pascal Durand προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jo Leinen.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


7. Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2018/2096(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων - Επιτροπή Αναφορών. Συνεισηγητές: Jo Leinen και Yana Toom (A8-0420/2018)

Οι Jo Leinen και Yana Toom προβαίνουν στην παρουσίασηπροβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Margrete Auken, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, και Eleonora Evi.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019)


8.1. Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Οι Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes και Željana Zovko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


8.2. Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Οι Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Bodil Valero παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019 και B8-0055/2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Οι Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.11 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν η Kati Piri η οποία θίγει το ζήτημα της απέλασης δημοσιογράφου από την Τουρκία και ζητεί από τον Πρόεδρο να έρθει σε επαφή με τις τουρκικές αρχές (η Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει το αίτημα), ο Steven Woolfe σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και ο Dobromir Sośnierz.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0056/2019

(αντικαθιστά τις B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0033)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0061/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Rebecca Harms υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις B και Γ. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.


10.2. Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0053/2019

(αντικαθιστά τις B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Margrete Auken, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0034)


10.3. Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0035)


10.4. Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ [2018/2151(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0036)


10.5. Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων [2017/2023(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0037)


10.6. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται


10.7. Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69 γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 2 του Κανονισμού, παρεμβαίνει η Clara Aguilera η οποία εκφράζεται υπέρ αυτής της απόφασης.


10.8. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0038)

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Petri Sarvamaa αρχικά πριν από την ψηφοφορία και στη συνέχεια για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 41. Περισσότεροι από 40 βουλευτές δεν συμφωνούν με το να ληφθεί υπόψη η εν λόγω προφορική τροπολογία, η οποία δεν κρατείται.


10.9. Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0039)

Παρεμβαίνει ο Sven Giegold, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


10.10. Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0040)

Παρεμβαίνει η Bodil Valero, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


10.11. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0041)


10.12. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές [2018/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0042)


10.13. Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2018/2161(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0043)


10.14. Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση [2018/2093(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0044)


10.15. Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2018/2096(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων - Επιτροπή Αναφορών. Συνεισηγητές: Jo Leinen και Yana Toom (A8-0420/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0045)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 16 Ιανουαρίου 2019)

Έκθεση José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth και Monica Macovei

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Έκθεση Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil και Daniel Hannan

Έκθεση Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Έκθεση Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Alex Mayer.

(Ώρα των φηφοφοριών της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2019)

Έκθεση Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria και Jiří Pospíšil

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil και Anna Záborská

Έκθεση Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki και Rory Palmer

Έκθεση Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Έκθεση Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov και José Inácio Faria

Έκθεση Jo Leinen και Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.57.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000128/2018) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (B8-0004/2019)

Ο Momchil Nekov αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Norbert Erdős, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Momchil Nekov και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2019.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.37.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Σπυράκη, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου