Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 271kWORD 78k
Neljapäev, 17. jaanuar 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 4.Petitsioonid
 5.Esitatud dokumendid
 6.Diferentseeritud integratsioon (lühiettekanne)
 7.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (lühiettekanne)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum
  8.2.Sudaan
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (hääletus)
  10.2.Sudaan (hääletus)
  10.3.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.4.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.5.Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.6.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised ***I (hääletus)
  10.7.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine ***I (hääletus)
  10.8.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)
  10.9.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (hääletus)
  10.10.Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (hääletus)
  10.11.Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit * (hääletus)
  10.12.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (hääletus)
  10.13.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  10.14.Diferentseeritud integratsioon (hääletus)
  10.15.Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.ELi riisitootmise kaitse (arutelu)
 16.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsustega alustada teisipäeva, 15. jaanuari 2019 protokollis (15.1.2019 protokolli punkt 7) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

ECON- ja ITRE-komisjonid võisid seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


3. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: INTA, ITRE, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39), CULT (kodukorra artikkel 54)

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks (kodukorra artikli 99 lõige 2)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 23. oktoobri 2018. aasta teatise põhjal)

AFET-komisjon

- Nõukogu otsus ELi ja Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta (2018/0403M(NLE))
nõuandvad komisjonid: INTA


4. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

10. jaanuar 2019

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1070/2018); Vasia Groumpou (nr 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (nr 1072/2018); Renato Lelli (nr 1073/2018); Alberto Cirio (nr 1074/2018); (*) (nr 1075/2018); (*) (nr 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (nr 1077/2018); Velichka Velichkova (nr 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (nr 1079/2018); (*) (nr 1080/2018); Marco Bava (nr 1081/2018); (*) (nr 1082/2018); Aurelio Rosini (nr 1083/2018); (*) (nr 1084/2018); (*) (nr 1085/2018); (*) (nr 1086/2018); (*) (nr 1087/2018); (*) (nr 1088/2018); Fabrice Schumacher (nr 1089/2018); (*) (nr 1090/2018); Galina Tosheva (nr 1091/2018); (*) (nr 1092/2018); (*) (nr 1093/2018); (*) (nr 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (nr 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1096/2018); (*) (nr 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (nr 1098/2018); Józef Drzazgowski (nr 1099/2018); (*) (nr 1100/2018); (*) (nr 1101/2018); (*) (nr 1102/2018); (*) (nr 1103/2018); Marisol Vargas (nr 1104/2018); Kremena Petrova (nr 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (nr 1106/2018); (*) (nr 1107/2018); (*) (nr 1108/2018); (*) (nr 1109/2018); Giulio Petrilli (nr 1110/2018); Nino Marra (nr 1111/2018); (*) (nr 1112/2018); (*) (nr 1113/2018); (*) (nr 1114/2018); (*) (nr 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (nr 1116/2018); (*) (nr 1117/2018); Daniele Carofei (nr 1118/2018); (*) (nr 1119/2018); (*) (nr 1120/2018); Yousra Belouali (nr 1121/2018); (*) (nr 1122/2018); (*) (nr 1123/2018); (*) (nr 1124/2018); (*) (nr 1125/2018); (*) (nr 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (nr 1128/2018); (*) (nr 1129/2018); (*) (nr 1130/2018); (*) (nr 1131/2018); Mathias Ritchi (nr 1132/2018); Lellos Panagiotis (nr 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (nr 1134/2018); Ulrich Janutsch (nr 1135/2018); Giampiero Tola (nr 1136/2018); (*) (nr 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (nr 1138/2018); Filip Adrian Petcu (nr 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (nr 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (nr 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (nr 1142/2018); (*) (nr 1143/2018); (*) (nr 1144/2018); Alfred Scheffelmann (nr 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (nr 1146/2018); (*) (nr 1147/2018); (*) (nr 1148/2018); Alexander Jungschläger (nr 1149/2018); Marco Bava (nr 1150/2018); Holger Wagner (nr 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (nr 1152/2018); (*) (nr 1153/2018); Marco Bava (nr 1154/2018); (*) (nr 1155/2018); Marco Bava (nr 1156/2018); (*) (nr 1157/2018); Romeo Gaidarof (nr 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (nr 1159/2018); (*) (nr 1160/2018); (*) (nr 1161/2018); (*) (nr 1162/2018); (*) (nr 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr 1164/2018); (*) (nr 1165/2018); Andreas Kotoulas (nr 1166/2018); Demitrios Paicopolos (nr 1167/2018); (*) (nr 1168/2018); Jörg Warneke (nr 1169/2018); Thomas Lange (nr 1170/2018); Olev Tomson (nr 0001/2019); Olga Delezhanova (nr 0002/2019); (*) (nr 0003/2019); Jiří Kostka (nr 0004/2019); Barbara Klinner (nr 0005/2019).


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) aaaa/xxx [ECRIS-TCN-süsteem] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu, selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluva kirjavahetuse sõlmimise kohta (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmete resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kunstiteoste hävitamise ja rüüstamise kohta Küprose põhjaosas (B8-0553/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek, mis käsitleb lapse perekonna omamise õiguse kaitsmist pärast vanemate lahkuminekut (B8-0554/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek düsleksia ning muude kõne- ja õppimishäirete kohta (B8-0555/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek sisserände ja HIVi ennetamise kohta (B8-0586/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek ELi ühtsete teabepunktide loomise kohta kõigis provintsi pealinnades (B8-0587/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/983 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ kohase Euroopa kutsekaardi väljastamise menetluse ja hoiatusmehhanismi kohaldamise kohta) rakendamise kohta (B8-0588/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek töötuks jäävate inimeste pangatasude piiramise kohta (B8-0589/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vähendamise kohta Euroopa Liidus (B8-0590/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI


6. Diferentseeritud integratsioon (lühiettekanne)

Raport diferentseeritud integratsiooni kohta [2018/2093(INI)] - põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Georgios Epitideios, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jo Leinen.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.14.


7. Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (lühiettekanne)

Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist uurimist OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta [2018/2096(INI)] - põhiseaduskomisjon - petitsioonikomisjon. Raportöörid: Jo Leinen ja Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen ja Yana Toom esinesid ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, ja Eleonora Evi.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.15.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 16.1.2019 protokollipunkt 3.)


8.1. Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes ja Željana Zovko tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.1.


8.2. Sudaan

Resolutsiooni ettepanekud B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat ja Bodil Valero tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0053/2019, B8-0054/2019 ja B8-0055/2019.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge ja Tunne Kelam tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2019 protokollipunkt 10.2.

(Istung katkestati kell 11.11 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.

°
° ° °

Sõna võtsid Kati Piri, kellel oli mureks see, et Türgi saatis välja ühe ajakirjaniku ja kes palus, et president võtaks Türgi ametiasutustega ühendust (juhataja lubas palve edastada), Steven Woolfe, arutelu korraldamise kohta (juhataja vastas talle), ja Dobromir Sośnierz.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0056/2019

(asendades B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes, fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek, fraktsiooni ECR nimel.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Indrek Tarand, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao, fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0033)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0061/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Rebecca Harms esitas suulised muudatusettepanekud põhjendustele B ja C. Suulised muudatusettepanekud kiideti heaks.


10.2. Sudaan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0053/2019

(asendades B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 ja B8-0062/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri, fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek, fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou, fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Margrete Auken, Bodil Valero ja Jordi Solé, fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0034)


10.3. Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0035)


10.4. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta [2018/2151(INI)] - eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0036)


10.5. Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta [2017/2023(INI)] - õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0037)


10.6. Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud


10.7. Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga otsuse poolt sõna Clara Eugenia Aguilera García.


10.8. Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - eelarvekomisjon - eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0038)

Sõna võttis Eider Gardiazabal Rubial, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõnavõtud

Petri Sarvamaa võttis esmalt sõna enne hääletust ja pärast selleks, et esitada suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule 41. Kuna selle suulise muudatusettepaneku arvessevõtmise vastu oli enam kui 40 parlamendiliiget, seda heaks ei kiidetud.


10.9. Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0039)

Sõna võttis Sven Giegold, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


10.10. Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0040)

Sõna võttis Bodil Valero, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


10.11. Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit * (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0041)


10.12. Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (hääletus)

Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta [2018/2056(INI)] - siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0042)


10.13. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta [2018/2161(INI)] - majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferentseeritud integratsioon (hääletus)

Raport diferentseeritud integratsiooni kohta [2018/2093(INI)] - põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0044)


10.15. Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist uurimist OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta [2018/2096(INI)] - põhiseaduskomisjon - petitsioonikomisjon. Raportöörid: Jo Leinen ja Yana Toom (A8-0420/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0045)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Hääletus kolmapäeval, 16. jaanuaril 2019)

Raport: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth ja Monica Macovei

Raport: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Raport: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil ja Daniel Hannan

Raport: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Raport: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Alex Mayer.

(Hääletus neljapäeval, 17. jaanuaril 2019)

Raport: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Jiří Pospíšil

Raport: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská

Raport: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Raport: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ja Rory Palmer

Raport: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Raport: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov ja José Inácio Faria

Raport: Jo Leinen ja Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.57.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. ELi riisitootmise kaitse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000128/2018), mille esitas Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: ELi riisitootmise kaitse (B8-0004/2019)

Momchil Nekov esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Norbert Erdős fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, William (The Earl of) Dartmouth, arutelu korraldamise kohta (juhataja vastas talle), André Elissen fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Momchil Nekov ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


16. Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 30. ja 31. jaanuaril 2019.


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.37.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave