Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

8. Σύνθεση του Σώματος

Ο Krišjānis Kariņš εξελέγη πρωθυπουργός της Λετονίας με ισχύ από τις 23 Ιανουαρίου 2019.

Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από τις 23 Ιανουαρίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες λετονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Aleksejs Loskutovs ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Krišjānis Kariņš με ισχύ από τις 24 Ιανουαρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Aleksejs Loskutovs καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου