Показалец 
Протокол
PDF 303kWORD 81k
Сряда, 30 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Ден за почитане на паметта на жертвите на Холокоста
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Изявление на председателството
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Съобщение на председателството
 8.Състав на Парламента
 9.Проверка на пълномощията
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Внесени документи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Ред на работа
 18.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 19.Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители (разискване)
 20.Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г. (разискване)
 21.Положението във Венесуела (разискване)
 22.Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван (разискване)
 23.Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС (разискване)
 24.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu***I (разискване)
 25.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 26.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (разискване)
 27.Стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 28.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 17 януари 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 15.07 ч.


3. Тържествено заседание - Ден за почитане на паметта на жертвите на Холокоста

От 15.07 ч. до 15.38 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по повод на Деня за почитане на паметта на жертвите на Холокоста.

Изказаха се председателят и Charlotte Knobloch, бивш председател на Централния еврейски съвет на Германия и настоящ заместник-председател на Световния еврейски конгрес.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Квартетът „Жирар“ изпълни произведението „Kaddish“ на Морис Равел.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.49 ч.


5. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно Венесуела.

Между другото, той приветства на официалната трибуна семейството на Павел Адамович, починалия кмет на град Гданск (изправени на крака, парламентарните представители аплодираха посетителите).


6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказаха се Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes и Max Andersson.


7. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че на 11 януари 2019 г. Съветът одобри проект на решение за сключване на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия. В резултат на това Парламентът получи от Съвета искане за одобрение на този проект на решение.

Проектът на решението за сключване на споразумението за оттегляне е изпратен на комисията по конституционни въпроси в съответствие с приложение V, точка XVIII, параграф 3 от Правилника за дейността.


8. Състав на Парламента

Krišjānis Kariņš беше избран за министър-председател на Латвия, считано от 23 януари 2019 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази функция е несъвместима със статута на член на Европейския парламент. В съответствие с член 3, параграф 2, алинея 2 и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно, считано от 23 януари 2019 г.

°
° ° °

Латвийските компетентни органи уведомиха за назначаването на Aleksejs Loskutovs като член на Европейския парламент, на мястото на Krišjānis Kariņš, считано от 24 януари 2019 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Aleksejs Loskutovs заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


9. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси, Парламентът реши да утвърди мандата на Bogusław Sonik, Ralph Packet и Kārlis Šadurskis, считано съответно от 20, 22 и 28 ноември 2018 г.


10. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE и EFDD Парламентът утвърди следните назначения:

комисия PECH: Nathan Gill на мястото на Patrick O'Flynn

комисия ITRE: Aleksejs Loskutovs

специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци : Aleksejs Loskutovs

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Aleksejs Loskutovs.


11. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия PECH: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   комисия IMCO: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    комисия TRAN: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Докладчик: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   комисия JURI: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   комисия JURI: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   комисия LIBE: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   комисия LIBE: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Докладчик: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма утре, до полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


12. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 30 януари 2019 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите на пратките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 14 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 16 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на реда и условията съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета за системния обмен по електронен път на информация, свързана с пренасянето на огнестрелни оръжия в рамките на Съюза (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 16 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO, LIBE (член 54 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията по отношение на някои условия за регистрация с цел насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП за целите на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 13 декември 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 3 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 17 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 19 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 19 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 19 декември 2018 г., по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


14. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - срок: 15 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изискванията за екопроектиране за хладилни уреди съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - срок: 22 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуорооктил)силантриол и TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - срок: 16 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността), JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин, бициклопирон, хлормекват, ципродинил, дифеноконазол, фенпропиморф, фенпироксимат, флуопирам, фосетил, изопротиолан, изопиразам, оксамил, протиоконазол, спинеторам, трифлоксистробин и трифлумезопирим във или върху определени продукти (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - срок: 15 март 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на преходни мерки за прилагането на изискванията във връзка с общественото здраве при вноса на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - срок: 24 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


15. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение №940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на някои правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

2) от парламентарни комисии

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI - Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Доклад относно годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2017 г.) (2018/2152(INI)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN - Докладчик: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH - Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN - Докладчик: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN - Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0009/2019)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON - Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON - Докладчици: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON - Докладчици: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON - Докладчици: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE - Докладчик: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI - Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Доклад относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI)) - AFCO - Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI - Докладчик: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI - Докладчик: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI - Докладчик: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Доклад относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI - Докладчик: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE - Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Доклад относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2018/2102(INI)) - ECON - Докладчик: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI - Докладчик: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE - Докладчик: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   O-000123/2019, зададен от Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner и Anna Hedh, от името на групата S&D, към Съвета: Предложение за директива относно жените в управителните съвети (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, зададен от Heidi Hautala и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Предложение за директива относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (B8-0003/2019).


17. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората януарска сесия на 2019 г. (PE 634.202/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Сряда

Искане на групата PPE за вписване като 4-та точка от дневния ред на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Положението във Венесуела", последвана от обсъждане на въпроса от политическите групи. Дебатът ще приключи с внасянето на предложения за резолюция, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказа се Esteban González Pons, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобри искането.

Бяха определени следните крайни срокове:

Предложения за резолюция: сряда, 30 януари 2019 г.,16 часа.

Внасяне на изменения по предложенията за резолюция и предложението за обща резолюция: сряда, 30 януари 2019 г., 20 часа.

Внасяне на изменения по предложенията за обща резолюция: сряда, 30 януари 2019 г., 21 часа.

Искания за гласуване поотделно и искания за разделно гласуване: четвъртък, 31 януари 2019 г., 8 часа.

Искане на групата S&D за отлагане за следваща месечна сесия на декларацията на Комисията относно "Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС" (точка 42 от проекта на дневен ред).

Изказаха се Bernd Lange, от името на групата S&D, който обоснова искането, и Ska Keller, срещу искането.

Чрез поименно гласуване (193 - гласа "за", 198 - гласа "против", 13 гласа "въздържал се") Парламентът отхвърли искането.

След това отхвърляне, политическите групи поискаха следните две промени:

- декларацията на Комисията относно "Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС" да бъде вписана като 6-та точка от дневния ред, след декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван" (точка 41 от проекта на дневен ред);

-разглеждането на декларацията на Комисията относно "NAIADES II – програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища" (точка 14 от проекта на дневен ред) да бъде отложено за следваща месечна сесия.

Парламентът изрази своето съгласие относно тези искания.

°
° ° °

Четвъртък

Искане на групата EFDD за отлагане за следваща месечна сесия на гласуването на доклада на Richard Corbett относно "Изменения на Правилника за дейността на Парламента" (A8-0462/2018) (точка 39 от проекта на дневен ред).

Освен това групата Verts/ALE поиска този доклад, който беше вписан без разискване за времето за гласуване, да бъде обсъден по време на февруарската месечна сесия на 2019 г.

Изказаха се Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който обоснова искането, Richard Corbett (докладчик), срещу искането, и Ska Keller, която уточни искането на своята група.

Чрез поименно гласуване (168 - гласа "за", 209 - гласа "против", 9 гласа "въздържал се") Парламентът отхвърли искането на групата EFDD.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която, след отхвърлянето на искането на групата EFDD, поиска дебатът да бъде проведен по време на настоящата сесия.

С електронно гласуване (248 - гласа "за" 126 - гласа "против", 11 гласа "въздържал се"), Парламентът одобри искането.

°
° ° °

След консултация с политическите групи, председателят предложи следните промени.

Промени за сряда:

- да бъде добавен дебат по декларациите на Съвета и на Комисията относно "Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС" като първа точка от дневния ред, последван от дискусия на политическите групи;

- общата дискусия по темата "Баланс между половете" (точки 37 и 38 от проекта на дневен ред) да бъде изместена за четвъртък.

Промени за четвъртък:

- общата дискусия по темата "Баланс между половете" да бъде вписана като първа точка от дневния ред;

- тази дискусия да бъде последвана от дебат с министър-председателя на Финландия Juha Sipilä относно бъдещето на Европа, от 10 часа до 12 часа;

- времето за гласуване да започне в 12 часа;

- следните точки да бъдат добавени направо за времето за гласуване: доклада на Czesław Adam Siekierski относно "Някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019г. и 2020г." (A8-0018/2019), възражението, повдигнато съгласно член 106, относно "Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf", възражението, повдигнато съгласно член 106, относно "Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)", възражението, повдигнато съгласно член 106, относно "Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)" и възражението, повдигнато съгласно член 106, относно "Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985".

Парламентът даде съгласието си за тези промени.

°
° ° °

Изказа се Cécile Kashetu Kyenge, която се върна на своето изказване (точка 6 от протокола от 30.1.2019 г.) и на искането на своята група за вписване в дневния ред на дебат относно организацията „Sea Watch“ (председателят отговори, че съгласно разпоредбите на Правилника за дейността това искане е трябвало да му бъде предадено поне един час преди започването на сесията).

С това редът на работа беше определен.


18. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Председателят уточни значението за Парламента на защитата на правата на гражданите.

Изказа се Michel Barnier (главен преговарящ).

Изказа се Elmar Brok, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, и Steven Woolfe, независим член на ЕП.

Изказа се Melania Ciot.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


19. Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители (разискване)

Изявление на Комисията: Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители (2019/2534(RSP))

Julian King (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

Разискването приключи.


20. Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г. (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Tamás Deutsch, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho и Kinga Gál.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés и Marek Jurek.

Изказаха се Frans Timmermans и Melania Ciot.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Разискването приключи.


21. Положението във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 31.1.2019 г.


22. Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor и Jordi Solé.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


23. Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell и Ana Gomes.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


24. Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Ralph Packet, от името на групата ECR, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, и Christelle Lechevalier, от името на групата ENF.

Изказаха се Věra Jourová и Fredrick Federley.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 31.1.2019 г.


25. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията [2018/2102(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Adam Szejnfeld (докладчик по становището на комисията INTA), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier и Jonás Fernández.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini и Ruža Tomašić.

Изказаха се Věra Jourová и Michel Reimon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 31.1.2019 г.


26. Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите [2018/2152(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Ruža Tomašić и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Günther Oettinger и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 31.1.2019 г.


27. Стратегии за интегриране на ромите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Стратегии за интегриране на ромите (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Dietmar Köster, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lívia Járóka, Julie Ward и Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Romeo Franz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


28. Изменения на Правилника за дейността на Парламента (разискване)

Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II [2018/2170(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се György Schöpflin, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias и Dobromir Sośnierz.

Изказа се Richard Corbett.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 31.1.2019 г.


29. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Michaela Šojdrová.


30. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 634.202/OJJE).


31. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.56 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация