Indeks 
Protokol
PDF 282kWORD 76k
Onsdag den 30. januar 2019 - BruxellesEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Højtideligt møde - International mindedag for holocaust
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Erklæring fra formanden
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Valgs prøvelse
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Arbejdsplan
 18.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 19.Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere (forhandling)
 20.Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018 (forhandling)
 21.Situationen i Venezuela (forhandling)
 22.Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan (forhandling)
 23.Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU (forhandling)
 24.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion***I (forhandling)
 25.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (forhandling)
 26.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 27.Strategier for romaernes integration (forhandling)
 28.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 17. januar 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.07.


3. Højtideligt møde - International mindedag for holocaust

Fra kl. 15.07 til 15.38 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af den internationale mindedag for holocaust.

Formanden og Charlotte Knobloch, tidligere formand for det jødiske centralråd i Tyskland og nuværende næstformand for Den Europæiske Jødiske Kongres og Den Jødiske Verdenskongres, holdt en tale.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Kvartetten Girard fortolkede ”Kaddish” af Maurice Ravel.

(Mødet udsat i nogle minutter)


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.49.


5. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om Venezuela.

Han bød endvidere familien til den afdøde borgmester for Gdansk, Pawel Adamowicz, velkommen i den officielle loge (Gæsterne modtog et stående bifald fra Parlamentet).


6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes og Max Andersson.


7. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at Rådet den 11. januar 2019 havde godkendt et udkast til afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab. Som følge heraf havde Parlamentet fra Rådet modtaget en anmodning om at godkende dette udkast til afgørelse.

Udkalstet til afgørelse om indgåelse af aftalen om udtrædelsen var blevet henvist til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, jf. bilag V, nr. XVIII, stk, 3, til forretningsordenen.


8. Parlamentets sammensætning

Krišjānis Kariņš var blevet valget til premierminister i Letland med virkning fra den 23. januar 2019.

Parlamentet tog til efterretning, at dette hverv, jf. artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, andet afsnit, og artikel 4, stk. 1 og 4, at mandatet var ledigt med virkning fra den 23. januar 2019.

°
° ° °

De kompetente lettiske myndigheder havde meddelt, at Aleksejs Loskutovs var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Krišjānis Kariņš med virkning fra den 24. januar 2019.

Parlamentet tog hans udnævnelse til efterretning.

Aleksejs Loskutovs deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


9. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Bogusław Sonik, Ralph Packet og Kārlis Šadurskiss mandat med virkning fra den 20., 22. og 28. november 2018, henholdsvis.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen og EFDD-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

PECH: Nathan Gill i stedet for Patrick O'Flynn

ITRE: Aleksejs Loskutovs

TAX3 Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse : Aleksejs Loskutovs

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Aleksejs Loskutovs.


11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   PECH: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Ordfører: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Ordfører: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Ordfører: Claude Moraes (A8-0047/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 30. januar 2019 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår de kategorier af sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstederne (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. januar 2019

henvist til kor. udv. ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. januar 2019

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. januar 2019

henvist til kor. udv. IMCO, LIBE (forretningsordenens artikel 54)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår visse registreringsbetingelser for at fremme brugen af SMV-vækstmarkeder med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Rådets anmodning.

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen med henblik på udsættelse af datoerne for udsat anvendelse af clearingforpligtelsen for visse OTC-derivataftaler - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv. ECON


14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - frist: 15. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - frist: 22. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - frist: 16. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenpropimorph, fenpyroximat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothioconazol, spinetoram, trifloxystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - frist: 15. marts 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af folkesundhedsmæssige krav ved import af fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - frist: 24. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Betænkning om årsberetningen 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (2018/2152(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON udvalg - Ordførere: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON udvalg - Ordførere: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON udvalg - Ordførere: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Betænkning om status for debatten om Europas fremtid (2018/2094(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig, Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Betænkning om den årlige beretning om konkurrencepolitikken (2018/2102(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE udvalg - Ordfører: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   O-000123/2019 af Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner og Anna Hedh, for S&D-Gruppen, til Rådet: Forslag til direktiv om kvinder i bestyrelser (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 af Heidi Hautala og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, til Rådet: Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber (B8-0003/2019).


17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar II 2019 (PE 634.202/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om som 4. punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender om "Situationen i Venezuela", efterfulgt af en talerrunde for de politiske grupper. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Taler: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Der var fastsat følgende frister

Forslag til beslutning: onsdag den 30. januar 2019 kl. 16.00.

Ændringsforslag til beslutningsforslagene og fælles beslutningsforslag: onsdag den 30. januar 2019 kl. 20.00.

Ændringsforslag til de fælles beslutningsforslag: onsdag den 30. januar 2019 kl. 21.00.

Anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om opdelt afstemning: torsdag den 31. januar 2019 kl. 8.00.

Anmodning fra S&D-Gruppen om at udsætte redegørelsen ved Kommissionen om ”Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU” (punkt 42 i PDOJ) til en senere mødeperiode.

Talere Bernd Lange for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Ska Keller, imod anmodningen.

Ved AN (193 for, 198 imod, 13 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Som følge af denne forkastelse anmodede de politiske grupper om følgende to ændringer:

- redegørelsen ved Kommissionen om ”Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU" ville blive opført som 6. punkt på dagsordenen, efter redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender om "Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan" (punkt 41 i PDOJ);

- redegørelsen ved Kommissionen om "NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje" (punkt14 i PDOJ) ville blive udsat til en senere mødeperiode.

Parlamentet godkendte disse forslag.

°
° ° °

Torsdag

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkningen af Richard Corbett om "Ændringer til Parlamentets forretningsorden" (A8-0462/2018) (punkt 39 i PDOJ) til en senere mødeperiode.

Endvidere havde Verts/ALE-Gruppen anmodet om, at denne betænkning, som var blevet opført uden forhandling under afstemningstiden, blev genstand for en forhandling i løbet af mødeperioden i februar 2019.

Talere Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som begrundede anmodningen, Richard Corbett (ordfører), imod anmodningen, og Ska Keller, som præciserede anmodningen fra hendes gruppe.

Ved AN (168 for, 209 imod, 9 hverken/eller), forkastede Parlamentet anmodningen fra EFDD.

Taler: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der som følge af forkastelsen af anmodningen fra EFDD-Gruppen anmodede om, at forhandlingen skulle finde sted i indeværende mødeperiode.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (248 for, 126 imod, 11 hverken/eller).

°
° ° °

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer.

Ændringer vedrørende onsdag:

- en forhandling om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om ”Det Forenede Kongeriges udtræden af EU” skulle opføres som første punkt på dagsordenen, efterfulgt af en talerrunde for de politiske grupper;

- den fælles drøftelse om ”Mere ligelig kønsfordeling” (punkt 37 og 38 i PDOJ) skulle udsættes til torsdag.

Ændringer vedrørende torsdag:

- drøftelsen om ”Mere ligelig kønsfordeling” ville blive opført som første punkt på dagsordenen;

- denne drøftelse ville blive efterfulgt af drøftelsen med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid fra kl. 10.00 til kl. 12.00;

- afstemningstiden ville begynde kl. 12.00;

- følgende punkter ville blive tilføjet direkte til afstemningstiden: betænkningen af Czesław Adam Siekierski om "Visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020" (A8-0018/2019), indsigelsen i henhold til artikel 106 om "Genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps”, indsigelsen i henhold til artikel 106 om "Genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1", indsigelsen i henhold til artikel 106 om "Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1)" og indsigelsen i henhold til artikel 106 om "Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 ".

Parlamentet var enig i disse ændringer.

°
° ° °

Taler: Cécile Kashetu Kyenge, som vendte tilbage til sit tidligere indlæg (punkt 6 i protokollen af 30.1.2019) og anmodningen for sin gruppe om at opføre on forhandling om Sea Watch på dagsordenen (formanden svarede, at denne anmodning i henhold til forretningsordenen skulle have været forelagt ham mindst en time inden åbningen af mødeperioden).

Arbejdsplanen fastsattes således.


18. Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Formanden præciserede, at det var vigtigt for Parlamentet at forsvare borgernes rettigheder.

Taler: Michel Barnier (chefforhandler).

Taler: Elmar Brok for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF og Steven Woolfe, løsgænger.

Taler: Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


19. Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere (2019/2534(RSP))

Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Tamás Deutsch for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho og Kinga Gál.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés og Marek Jurek.

Talere Frans Timmermans og Melania Ciot.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Esteban González Pons for PPE-Gruppen, og Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.16 i protokollen af 31.1.2019.


22. Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor og Jordi Solé.

Taler: Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell og Ana Gomes.

Taler: Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


24. Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere Ralph Packet for ECR-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, og Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen.

Talere Věra Jourová og Fredrick Federley.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 31.1.2019.


25. Årlig beretning om konkurrencepolitikken (forhandling)

Betænkning om årlig beretning om konkurrencepolitikken [2018/2102(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Adam Szejnfeld (ordfører for udtalelse fra INTA), Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier og Jonás Fernández.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini og Ruža Tomašić.

Talere Věra Jourová og Michel Reimon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.17 i protokollen af 31.1.2019.


26. Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)

Betænkning om årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig [2018/2152(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, og Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ruža Tomašić og Juan Fernando López Aguilar.

Talere Günther Oettinger og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 31.1.2019.


27. Strategier for romaernes integration (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Strategier for romaernes integration (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Dietmar Köster, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lívia Járóka, Julie Ward og Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Romeo Franz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere Věra Jourová og Melania Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


28. Ændringer til Parlamentets forretningsorden (forhandling)

Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II [2018/2170(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere György Schöpflin for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Rainer Wieland, Paulo Rangel og Elisabeth Morin-Chartier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias og Dobromir Sośnierz.

Taler: Richard Corbett.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 31.1.2019.


29. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák og Michaela Šojdrová.


30. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 634.202/OJJE).


31. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse