Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 273kWORD 76k
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Pidulik istung - Holokausti mälestuspäev
 4.Istungi jätkamine
 5.Juhataja avaldus
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Juhataja teadaanne
 8.Parlamendi koosseis
 9.Volituste kontrollimine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Tööplaan
 18.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 19.Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine (arutelu)
 20.Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018 (arutelu)
 21.Olukord Venezuelas (arutelu)
 22.Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (arutelu)
 23.USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 24.Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine***I (arutelu)
 25.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 26.Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)
 27.Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (arutelu)
 28.Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 17. jaanuaril 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 15.07.


3. Pidulik istung - Holokausti mälestuspäev

Kell 15.07–15.38 toimus parlamendi pidulik istung, millega tähistati holokausti mälestuspäeva.

Sõna võtsid parlamendi president ja Charlotte Knobloch, Saksamaa juutide kesknõukogu endine president ja Euroopa juudikongressi ning ülemaailmse juudikongressi asepresident.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Girardi kvartett kandis ette Maurice Raveli teose „Kaddish“.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.49.


5. Juhataja avaldus

Parlamendi president tegi avalduse Venezuela kohta.

Ta tervitas ühtlasi ametlike külaliste rõdule saabunud Gdański hukkunud linnapea Pawel Adamowiczi perekonna liikmeid (parlament aplodeeris külalistele püsti seistes).


6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võtsid Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes ja Max Andersson.


7. Juhataja teadaanne

Parlamendi president teatas, et nõukogu kiitis 11. jaanuaril 2019 heaks otsuse eelnõu lepingu sõlmimiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise kohta. Sellega seoses palus nõukogu Euroopa Parlamendil otsuse eelnõu heaks kiita.

Väljaastumise lepingu sõlmimise otsuse eelnõu saadeti kodukorra V lisa punkti XVIII lõike 3 kohaselt edasi põhiseaduskomisjonile.


8. Parlamendi koosseis

Krišjānis Kariņš valiti Läti peaministriks ja ta asus oma ülesandeid täitma 23. jaanuaril 2019.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõike 1 kohaselt on see ülesanne ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme ametiga. Parlament loeb kodukorra artikli 3 lõike 2 teise lõigu ja artikli 4 lõigete 1 ja 4 kohaselt ametikoha vabaks alates 23. jaanuarist 2019.

°
° ° °

Läti pädevad ametiasutused on teatanud Krišjānis Kariņši asemel Aleksejs Loskutovsi valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 24. jaanuarist 2019.

Parlament võtab tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Aleksejs Loskutovs vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


9. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Bogusław Soniki mandaadi alates 20. novembrist, Ralph Packeti mandaadi alates 22. novembrist ja Kārlis Šadurskise mandaadi alates 28. novembrist 2018.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE ja EFDD taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

PECH-komisjon: Nathan Gill Patrick O'Flynni asemel;

ITRE-komisjon: Aleksejs Loskutovs;

finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon: Aleksejs Loskutovs;

delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Aleksejs Loskutovs.


11. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt):

—   PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Raportöör: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Raportöör: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Raportöör: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Raportöör: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Raportöör: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne neljapäeva keskööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 30. jaanuaril 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD)).


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selliste saadetiste kategooriate osas, mille suhtes kohaldatakse piiripunktis ametlikku kontrolli (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles nähakse ette nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ kohane üksikasjalik kord liidusisest tulirelvade üleandmist käsitleva teabe korrapäraseks elektroonseks vahetamiseks (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. jaanuarist 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO, LIBE (kodukorra artikkel 54)

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2017/565 teatavate registreerimistingimuste osas, et edendada VKEde kasvuturgude kasutamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaldamisel (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. detsembrist 2018

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud alates nõukogu taotlusest.

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regualtiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsembrist 2018 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


14. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III ja V lisa (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - tähtaeg: 15. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül) silaantriooli ja TDFAdega (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - tähtaeg: 16. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
Nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate asoksüstrobiini, bitsüklopürooni, kloromekvaadi, tsüprodiniili, difenokonasooli, fenpropimorfi, fenpüroksimaadi, fluopüraami, fosetüüli, isoprotiolaani, isopürasaami, oksamüüli, protiokonasooli, spinetoraami, trifloksüstrobiini ja triflumesopüriimi jääkide piirnormidega (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - tähtaeg: 15. märts 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega sätestatakse üleminekumeetmed rahvatervisenõuete kohaldamiseks selliste toiduainete importimisel, mis sisaldavad nii taimseid saadusi kui ka töödeldud loomseid saadusi (liittooted) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - tähtaeg: 24. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud eeskirjadega Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek: võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta aruande kohta (2018/2152(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) – TRAN- komisjon - Raportöör: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) – TRAN- komisjon - Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) – TRAN- komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) – ECON- komisjon - Raportöörid: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) – ECON- komisjon - Raportöörid: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) – ECON-komisjon - Raportöörid: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) – TRAN- komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Raport Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta (2018/2094(INI)) – AFCO- komisjon - Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta (2018/2102(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) – JURI- komisjon - Raportöör: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   O-000123/2019, mille esitas(id) Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ja Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Naissoost juhatuse liikmete direktiivi ettepanek (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, mille esitas(id) Heidi Hautala ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Ettepanek võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu kohta äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (B8-0003/2019).


17. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta jaanuari II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 634.202/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

Fraktsioon PPE esitas taotluse lisada päevakorda neljanda punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Venezuelas koos sellele järgneva fraktsioonide sõnavõtuvooruga. Arutelu lõpeb resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võttis Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel taotluse põhjendamiseks.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad

Resolutsiooni ettepanekud: kolmapäev, 30. jaanuar 2019 kell 16.00.

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta ja ühisresolutsiooni ettepanek: kolmapäev, 30. jaanuar 2019 kell 20.00.

Muudatusettepanekud ühisresolutsiooni ettepanekute kohta: kolmapäev, 30. jaanuar 2019 kell 21.00.

Osade kaupa ja eraldi hääletamise taotlused: neljapäev, 31. jaanuar 2019 kell 8.00.

Fraktsioon S&D taotles USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseisu käsitleva komisjoni avalduse (päevakorra lõpliku projekti punkt 42) edasilükkamist ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Sõna võtsid Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks ja Ska Keller selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (193 poolt, 198 vastu, 13 erapooletut).

Taotluse tagasilükkamise järel nõudsid fraktsioonid kahe järgneva muudatuse tegemist:

- USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseisu käsitlev komisjoni avaldus lisatakse päevakorda kuuenda punktina pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust viimasel ajal toimunud muudatuste üle Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (päevakorra lõpliku projekti punkt 41);

- komisjoni avaldus „NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks“ (päevakorra lõpliku projekti punkt 14) lükatakse edasi ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Parlament kiitis nende muudatuste tegemise heaks.

°
° ° °

Neljapäev

Fraktsioon EFDD taotles Richard Corbetti raporti „Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud“ (A8-0462/2018) (päevakorra lõpliku projekti punkt 39) hääletuse edasilükkamist ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Fraktsioon Verts/ALE esitas ühtlasi taotluse korraldada 2019. aasta veebruari osaistungjärgul arutelu selle raporti üle, mis oli kantud hääletuste päevakorda ilma aruteluta.

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel taotluse põhjendamiseks, Richard Corbett (raportöör) taotluse vastu ja Ska Keller, kes täpsustas oma fraktsiooni taotlust.

Parlament lükkas fraktsiooni EFDD taotluse nimelisel hääletusel tagasi (168 poolt, 209 vastu, 9 erapooletut).

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles pärast fraktsiooni EFDD taotluse tagasilükkamist, et arutelu toimuks käesoleva osaistungjärgu ajal.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (248 poolt, 126 vastu, erapooletuid 11).

°
° ° °

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist esitas president ettepanekud järgmiste muudatuste tegemiseks.

Muudatused kolmapäeva kohta:

- arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle Ühendkuningriigi EList väljaastumise kohta lisatakse päevakorda esimese punktina koos järgneva fraktsioonide sõnavõtuvooruga;

- ühine arutelu soolise tasakaalu üle (päevakorra lõpliku projekti punktid 37 ja 38) lükatakse edasi neljapäevale.

Muudatused neljapäeva kohta:

- ühine arutelu soolise tasakaalu üle lisatakse päevakorda esimese punktina;

- sellele arutelule järgneb kell 10.00-12.00 arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga Euroopa tuleviku teemal;

- hääletused algavad kell 12.00;

- otse hääletuste nimekirja lisatakse järgmised punktid: Czesław Adam Siekierski raport aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade kohta (A8-0018/2019), vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf, vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) ja vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament nõustus nende muudatustega.

°
° ° °

Sõna võttis Cécile Kashetu Kyenge oma varasema sõnavõtu (30.1.2019 päevakorra punkt 6) teemal ja taotles oma fraktsiooni nimel Sea Watchi arutelu lisamist päevakorda (president selgitas, et kodukorra kohaselt oleks selline taotlus tulnud talle esitada vähemalt tund aega enne istungjärgu algust).

Tööplaan kinnitati.


18. Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigi väljaastumine EList (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Parlamendi president kinnitas, et kodanike õiguste kaitsmine on parlamendi jaoks tähtis.

Sõna võttis Michel Barnier (pealäbirääkija).

Sõna võttis Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel ja Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Melania Ciot.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


19. Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine (2019/2534(RSP))

Julian King (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Arutelu lõpetati.


20. Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018 (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tamás Deutsch fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho ja Kinga Gál.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Melania Ciot.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Arutelu lõpetati.


21. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.1.2019 protokollipunkt 9.16.


22. Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ja Jordi Solé.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


23. USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis (arutelu)

Komisjoni avaldus: USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christophe Hansen fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell ja Ana Gomes.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


24. Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Fredrick Federley.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.1.2019 protokollipunkt 9.10.


25. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2018/2102(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Szejnfeld (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier ja Jonás Fernández.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Michel Reimon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.1.2019 protokollipunkt 9.17.


26. Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta aruande kohta [2018/2152(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Caterina Chinnici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Ruža Tomašić ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.1.2019 protokollipunkt 9.9.


27. Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Dietmar Köster, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lívia Járóka, Julie Ward ja Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Romeo Franz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor ja Cristian-Silviu Buşoi.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


28. Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta: I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa [2018/2170(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Rainer Wieland, Paulo Rangel ja Elisabeth Morin-Chartier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Sõna võttis Richard Corbett.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.1.2019 protokollipunkt 9.1.


29. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 634.202/OJJE).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave