Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 280kWORD 77k
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019 - BrysselLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Juhlaistunto - Kansainvälinen holokaustin muistopäivä
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Parlamentin kokoonpano
 9.Valtakirjojen tarkastus
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 19.Demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen (keskustelu)
 20.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun 2018 jälkeen (keskustelu)
 21.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 22.Manner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 23.Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne (keskustelu)
 24..eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta***I (keskustelu)
 25.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 26.Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 27.Romanien integrointistrategiat (keskustelu)
 28.Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (keskustelu)
 29.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 17. tammikuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.07.


3. Juhlaistunto - Kansainvälinen holokaustin muistopäivä

Parlamentti kokoontui klo 15.07 - 15.38 juhlaistuntoon kansainvälisen holokaustin muistopäivän johdosta.

Puhemies ja Charlotte Knobloch, Saksan juutalaisneuvoston entinen puheenjohtaja ja Euroopan juutalaiskonferenssin sekä maailman juutalaiskonferenssin nykyinen varapuheenjohtaja, pitivät puheet.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Kvartetti Girard esitti Maurice Ravelin teoksen ”Kaddish”.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.49.


5. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Venezuelasta.

Hän toivotti lisäksi tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet Gdanskin edesmenneen pormestarin Pawel Adamowiczin omaiset (parlamentti osoitti seisten kunnioitustaan vierailijoille).


6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes ja Max Andersson.


7. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että neuvosto oli hyväksynyt 11. tammikuuta 2019 luonnoksen päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä. Parlamentti oli näin ollen vastaanottanut neuvostolta pyynnön kyseisen päätösluonnoksen hyväksymisestä.

Luonnos päätökseksi erosopimuksen tekemisestä toimitettiin työjärjestyksen liitteen V XVIII kohdan 3 kohdan mukaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan.


8. Parlamentin kokoonpano

Krišjānis Kariņš on valittu Latvian pääministeriksi 23. tammikuuta 2019 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 23. tammikuuta 2019 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Latvian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Aleksejs Loskutovs on nimitetty parlamentin jäseneksi Krišjānis Kariņšin tilalle 24. tammikuuta 2019 alkaen.

Parlamentti merkitsi hänen valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Aleksejs Loskutovs osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


9. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Bogusław Sonikin, Ralph Packetin ja Kārlis Šadurskisin valtakirjan päteväksi 20., 22. ja 28. marraskuuta 2018 alkaen.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE- ja EFDD-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

PECH-valiokunta: Patrick O'Flynnin tilalle Nathan Gill

ITRE-valiokunta: Aleksejs Loskutovs

talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta: Aleksejs Loskutovs

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Aleksejs Loskutovs.


11. Neuvottelut ennen parlamentin ensimäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

—   PECH-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

—   IMCO-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

—    TRAN-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Esittelijä: Karima Delli (A8-0042/2019)

—   JURI-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

—   JURI-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

—   LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Esittelijä: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

—   LIBE-valiokunta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Esittelijä: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen puoleenyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


12. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 30. tammikuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD)).


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta rajatarkastusasemilla virallisesti valvottavien lähetysten luokkien osalta (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muodollisen pätevyyden osoittavista asiakirjoista ja koulutusnimikkeistä (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisista yksityiskohtaisista järjestelyistä unionissa tapahtuvaa ampuma-aseiden siirtoa koskevaa järjestelmällistä sähköistä tietojenvaihtoa varten (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO, LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta tiettyjen rekisteröitymisedellytysten osalta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä yhtenäisen sähköisen raportointimuodon määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - määräaika: 15. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 643/2009 kumoamisesta (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - määräaika: 22. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorioktyyli)silanetriolin ja TDFA-johdannaisten osalta (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - määräaika: 16. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, bisyklopyronin, klormekvatin, syprodiniilin, difenokonatsolin, fenpropimorfin, fenpyroksimaatin, fluopyramin, fosetyylin, isoprotiolaanin, isopyratsaamin, oksamyylin, protiokonatsolin, spinetoramin, trifloksistrobiinin ja triflumetsopyriimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - määräaika: 15. maaliskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuonnille asetettujen kansanterveysvaatimusten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - määräaika: 24. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (2018/2152(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta (2018/2094(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Ecuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Hondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Valko-Venäjän ja Uzbekistanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2018/2102(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Maurice Ponga (A8-0480/2018).


16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   O-000123/2019 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ja Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiiviehdotus (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 Heidi Hautala ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Ehdotus direktiiviksi yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta (B8-0003/2019).


17. Käsittelyjärjestys

Tammikuun II 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 634.202/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Venezuelan tilannetta koskevan julkilausuman ottamisesta esityslistalle neljänneksi kohdaksi, jonka jälkeen poliittiset ryhmät käyttäisivät puheenvuorot. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: keskiviikko 30. tammikuuta 2019 klo 16.00.

Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikko 30. tammikuuta 2019 klo 20.00.

Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 30. tammikuuta 2019 klo 21.00.

Erillisiä äänestyksiä ja kohta-kohdalta-äänestyksiä koskevat pyynnöt: torstai 31. tammikuuta 2019 klo 8.00.

S&D-ryhmän pyyntö aihetta ”Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne” koskevan komission julkilausuman siirtämisestä johonkin tulevista istuntojaksoista (PDOJ:n kohta 42).

Puheenvuorot: Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Ska Keller vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (äänin 193 puolesta, 198 vastaan ja 13 tyhjää).

Ehdotuksen tultua hylätyksi poliittiset ryhmät pyysivät seuraavia kahta muutosta:

- komission julkilausuma aiheesta ”Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne” otettaisiin esityslistalle kuudenneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aihetta ”Manner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys” koskevan julkilausuman jälkeen (PDOJ:n kohta 41);

- komission julkilausuma aiheesta ”Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II” (PDOJ:n kohta 14) siirrettäisiin johonkin tulevista istuntojaksoista.

Parlamentti hyväksyi nämä pyynnöt.

°
° ° °

Torstai

EFDD-ryhmän pyyntö Richard Corbettin aihetta ”Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen” koskevasta mietinnöstä (A8-0462/2018) toimitettavan äänestyksen siirtämisestä johonkin tulevista istuntojaksoista (PDOJ:n kohta 39).

Lisäksi Verts/ALE-ryhmä pyysi, että kyseisestä mietinnöstä, joka oli sisällytetty ilman keskustelua äänestyksiin, käytäisiin keskustelu helmikuun 2019 istuntojaksolla.

Puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Richard Corbett (esittelijä) vastustaakseen pyyntöä sekä Ska Keller, joka täsmensi ryhmänsä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi EFDD-ryhmän pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (äänin 168 puolesta, 209 vastaan ja 9 tyhjää).

Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi EFDD-ryhmän pyynnön tultua hylätyksi, että keskustelu käydään tällä istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (248 puolesta, 126 vastaan, 11 tyhjää).

°
° ° °

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

Keskiviikkoa koskevat muutokset:

- esityslistalle lisättäisiin ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu aihetta ”Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta” koskevista neuvoston ja komission julkilausumista ja keskustelun päätteeksi poliittiset ryhmät käyttäisivät puheenvuorot;

- yhteiskeskustelu aiheesta ”Sukupuolten tasapainoinen edustus” (PDOJ:n kohdat 37 ja 38) siirrettäisin torstaihin.

Torstaita koskevat muutokset:

- yhteiskeskustelu aiheesta ”Sukupuolten tasapainoinen edustus” otettaisiin esityslistalle ensimmäiseksi kohdaksi;

- tätä keskustelua seuraisi keskustelu Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa Euroopan tulevaisuudesta kello 10.00–12.00;

- äänestykset alkaisivat klo 12.00;

- seuraavat kohdat lisättäisiin suoraan äänestyksiin: Czesław Adam Siekierskin mietintö aiheesta ”Suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevat säännöt vuosien 2019 ja 2020 osalta” (A8-0018/2019), työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeniset rapsit Ms8, Rf3 ja Ms8 x Rf3, työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87403 (MON-874Ø3-1) ja työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlamentti hyväksyi nämä muutokset.

°
° ° °

Cécile Kashetu Kyenge käytti puheenvuoron, jossa hän viittasi aiempaan puheenvuoroonsa (istunnon pöytäkirja 30.1.2019, kohta 6) ja ryhmänsä puolesta esittämäänsä pyyntöön, joka koski Sea Watchia koskevan keskustelun ottamista esityslistalle (puhemies vastasi, että työjärjestyksen mukaisesti kyseinen pyyntö olisi pitänyt esittää hänelle vähintään tuntia ennen istuntojakson avaamista).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


18. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies tähdensi parlamentille olevan tärkeää puolustaa kansalaisten oikeuksia.

Michel Barnier (pääneuvottelija) käytti puheenvuoron.

Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Steven Woolfe.

Melania Ciot käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


19. Demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen (2019/2534(RSP))

Julian King (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleftherios Synadinos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun 2018 jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun 2018 jälkeen (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tamás Deutsch PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho ja Kinga Gál.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Melania Ciot.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.16.


22. Manner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Manner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ja Jordi Solé.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christophe Hansen PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell ja Ana Gomes.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. .eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Fredrick Federley.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.10.


25. Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2018/2102(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Szejnfeld (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier ja Jonás Fernández.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Michel Reimon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.17.


26. Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta [2018/2152(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Caterina Chinnici.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Ruža Tomašić ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.9.


27. Romanien integrointistrategiat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien integrointistrategiat (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Dietmar Köster, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lívia Járóka, Julie Ward ja Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Romeo Franz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor ja Cristian-Silviu Buşoi.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Ciot.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


28. Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta [2018/2170(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Rainer Wieland, Paulo Rangel ja Elisabeth Morin-Chartier.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ja Dobromir Sośnierz.

Richard Corbett käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 9.1.


29. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Michaela Šojdrová.


30. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 634.202/OJJE).


31. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus