Rodyklė 
Protokolas
PDF 281kWORD 78k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Iškilmingas posėdis - Holokausto atminimo diena
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Parlamento sudėtis
 9.Įgaliojimų tikrinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 15.Gauti dokumentai
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Darbų programa
 18.JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 19.Kova su neapykantos ir fizinio smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimų turėtojų atžvilgiu (diskusijos)
 20.Teisinė valstybė ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Pokyčiai nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio (diskusijos)
 21.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 22.Kinijos ir Taivanio naujausi santykių pokyčiai (diskusijos)
 23.JAV ir ES prekybos derybų padėtis (diskusijos)
 24.Veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas***I (diskusijos)
 25.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 26.Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (diskusijos)
 27.Romų integracijos strategijos (diskusijos)
 28.Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (diskusijos)
 29.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

2019 m. sausio 17 d., ketvirtadienį, atidėta sesija buvo atnaujinta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 15.07 val.


3. Iškilmingas posėdis - Holokausto atminimo diena

Holokausto atminimo dienos paminėjimo proga nuo 15.07 iki 15.38 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

Kalbėjo: Pirmininkas ir buvusi Vokietijos centrinės žydų tarybos pirmininkė ir dabartinė Europos žydų kongreso ir Pasaulinio žydų kongreso pirmininko pavaduotoja Charlotte Knobloch

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Girardo kvartetas grojo Maurico Ravelio kūrinį „Kaddish“.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.49 val.


5. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl Venesuelos.

Jis taip pat pasveikino oficialioje galerijoje, sėdinčią žuvusio Gdansko miesto mero Pawelo Abramowicz šeimą. (Parlamento nariai, pakilę iš savo vietų, plojimais pasveikino atvykusius).


6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes ir Max Andersson.


7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad 2019 m. sausio 11 d. Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto. Parlamentas gavo iš Tarybos prašymą patvirtinti šį sprendimo projektą.

Sprendimo dėl išstojimo susitarimo sudarymo projektas buvo perduotas Konstitucinių reikalų komitetui. pagal Darbo tvarkos taisyklių V priedo XVIII punkto 3 dalį.


8. Parlamento sudėtis

Krišjānis Kariņš buvo išrinktas Latvijos Ministru Pirmininku nuo 2019 m. sausio 23 dienos.

Parlamentas, atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį, pažymi, kad šios pareigos nėra suderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto antra pastraipa ir 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, ir konstatuoja, kad ši vieta yra laisva nuo 2019 m. sausio 23 dienos.

°
° ° °

Latvijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Aleksejs Loskutovs, kuris pakeis Krišjānis Kariņš, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2019 m. sausio 24 d.

Parlamentas atsižvelgė į jo išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Aleksejs Loskutovs įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


9. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Bogusław Sonik, Ralph Packet ir Kārlis Šadurskis įgaliojimus atitinkamai nuo 2018 m. lapkričio 20, 22 ir 28 d.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE ir EFDD frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

PECH komitetas: Nathan Gill vietoj Patrick O'Flynn

ITRE komitetas: Aleksejs Loskutovs

Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais: Aleksejs Loskutovs

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Aleksejs Loskutovs.


11. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

—   PECH komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007(COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—   TRAN komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino(COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Rapporteure: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto(COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Pranešėja: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


12. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2019 m. sausio 30 d., trečiadienį, pasirašys šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl siuntų, kurioms taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, kategorijų (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2019 m. sausio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2019 m. sausio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 91/477/EEB nustatoma sistemingo keitimosi informacija apie šaunamųjų ginklų perdavimą Sąjungoje elektroninėmis priemonėmis tvarka (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2019 m. sausio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo skatinant naudoti MVĮ augimo rinkas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES taikymo tikslais iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 nuostatos, susijusios su tam tikromis registracijos sąlygomis (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 3 mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 17 d. atsakingo komiteto prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012- (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 19 d. atsakingo komiteto prašymu

Perduota atsakingam komitetui: : ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 19 d. atsakingo komiteto prašymu

Perduota atsakingam komitetui: : ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 19 d. atsakingo komiteto prašymu

Perduota atsakingam komitetui: : ECON


14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III ir V priedai (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktilo) silantriolio ir TDFA iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 16 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios azoksistrobino, biciklopirono, chlormekvato, ciprodinilo, difenokonazolo, fenpropimorfo, fenpiroksimato, fluopiramo, fosetilo, izoprotiolano, izopirazamo, oksamilo, protiokonazolo, spinetoramo, trifloksistrobino ir triflumezopirimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - Terminas: 2019 m. kovo 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos visuomenės sveikatos reikalavimų importuojamiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra tiek augalinių produktų, tiek perdirbtų gyvūninių produktų (sudėtiniams produktams), taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2018/2152(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013 (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjai: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjai: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjai: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m. (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties (2018/2094(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Hondūro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos (2018/2102(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   O-000123/2019, kurį pateikė Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner ir Anna Hedh S&D frakcijos vardu Tarybai: Pasiūlymas dėl Moterų įmonių valdybose direktyvos (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, kurį pateikė Heidi Hautala ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu Tarybai: Pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros (B8-0003/2019).


17. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis II 2019 sausio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 634.202/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas darbotvarkės ketvirtuoji punktu įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl padėties Venesueloje, po kurio vyktų frakcijų diskusijos.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu pritarė prašymui.

Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti šie terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2019 m. sausio 30 d., trečiadienis, 16.00 val.

Pasiūlymų dėl rezoliucijų ir bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos pakeitimimų terminas: 2019 m. sausio 30 d., trečiadienis, 20.00 val.

Pasiūlymų dėl benrso rezoliucijos pakeitimų terminas: 2019 m. sausio 30 d., trečiadienis, 21.00 val.

Prašymai balsuoti atskirai ir prašymai balsuoti dalimis: 2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 8.00 val.

S & D frakcijos prašymas leisti į šią mėnesinę sesiją perkelti Komisijos pareiškimą dėl JAV ir ES prekybos derybų padėties (galutinio darbotvarkės projekto 42 punktas).

Kalbėjo Bernd Lange S&D frakcijos vardu pritarė prašymui ir Ska Keller prieštaravo prašymui

Vardinio balsavimo metu Parlamentas atmetė prašymą (193 už, 198 prieš, 13 susilaikė).

Po to frakcijos susitarė prašyti šių dviejų pakeitimų:

- Komisijos pareiškimas „JAV ir ES prekybos derybų padėtis“ būtų įtrauktas į darbotvarkę kaip 6-asis darbotvarkės klausimas, įrašytas po Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pranešimo apie Kinijos ir Taivano santykių naujausius pokyčius ( galutinio darbotvarkės projekto 41 punktas);

- Komisijos pareiškimas „NAIADES II. Vidaus vandens kelių transportui remti skirta veiksmų programa (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) bus perkeltas į ateinančią mėnesinę sesiją.

Parlamentas pritarė šiems prašymams.

°
° ° °

Ketvirtadienis

EFDD frakcijos prašymas balsavimą dęl Richardo Corbetto pranešimo dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų perkelti į kitą mėnesinę sesiją (A8–0462/2018) (galutinio darbotvarkės projekto 39 punktas).

Verts/ALE frakcija taip pat paprašė, kad šiam pranešimui, kuris buvo numatytas balsuoti be diskusijų, būtų surengtos diskusijos 2019 m. vasario mėn. sesijos metu.

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu pritarė prašymui; Richard Corbett (pranešėjas)prieštaravo prašymui ir Ska Keller, jis patikslino savo frakcijos prašymą.

Vardinio balsavimo metu Parlamentas atmetė EFDD frakcijos prašymą (168 už, 209 prieš, 9 susilaikė).

Kalbėjo Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, jis paprašė, kad jei buvo atmestas minėtas prašymas, tai jis, EFDD frakcijos vardu siūlytų surengti diskusijas šios mėnesinės sesijos metu.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (248 balsavo už, 126 – prieš, 11 susilaikė) pritarė prašymui.

°
° ° °

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

trečiadienio darbotvarkės pakeitimai:

- į darbotvarkę kaip pirmasis jos punktas bus įtrauktos diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, po kurių vyks frakcijų diskusijos;

- bendros diskusijos dėl lyčių pusiausvyros (37 ir 38 punktai dėl galutinio darbotvarkės projekto) bus perkeltos į ketvirtadienį.

Ketvirtadienio darbotvarkės pakeitimai:

- bendros diskusijos dėl lyčių pusiausvyros bus įtrauktos į darbotvarkę pirmuoju punktu;

- po to vyks diskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Siplä dėl Europos ateities 10.00–12.00val;

- balsavimas prasidės 12 val.;

- po balsavimo įtraukiami šie punktais: Czesław Adam Siekierski pranešimas dėl pasiūlymo dėl tam tikrų tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklių, taikomų 2019 ir 2020 m. (A8-0018/2019), prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3, prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 (MON-874Ø3-1) ir prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692)

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

°
° ° °

Kalbėjo Cécile Kashetu Kyenge grįžo apie savo ankstesnė kalbos (2019 01 30 protokolo 6 punktas) ir savo frakcijos vardu paprašė įtraukti diskusijas dėl „Sea Watch“ į darbotvarkę (Pirmininkas atsakė, kad pagal Darbo tvarkos taisykles prašymas jam turėjo būti pateiktas likus ne mažiau kaip valandai iki mėnesinės sesijos pradžios).

Darbų programa patvirtinta.


18. JK išstojimas iš ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JK išstojimas iš ES (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Pirmininkas pabrėžė, kad Parlamentui labai svarbus piliečių teisių gynimo klausimas.

Kalbėjo Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas).

Kalbėjo Elmar Brok PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerard Batten ENF frakcijos vardu ir Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Melania Ciot.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


19. Kova su neapykantos ir fizinio smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimų turėtojų atžvilgiu (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kova su neapykantos ir fizinio smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimų turėtojų atžvilgiu (2019/2534(RSP))

Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys.

Diskusijos baigtos.


20. Teisinė valstybė ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Pokyčiai nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinė valstybė ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Pokyčiai nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tamás Deutsch PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho ir Kinga Gál.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés ir Marek Jurek.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Melania Ciot.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


21. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu ir Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.16 punktas


22. Kinijos ir Taivanio naujausi santykių pokyčiai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kinijos ir Taivanio naujausi santykių pokyčiai (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ir Jordi Solé.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


23. JAV ir ES prekybos derybų padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: JAV ir ES prekybos derybų padėtis (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Christophe Hansen PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell ir Ana Gomes.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


24. Veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, ir Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Věra Jourová ir Fredrick Federley.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.10 punktas


25. Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos [2018/2102(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Adam Szejnfeld (INTA komiteto nuomonės referentas), Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier ir Jonás Fernández.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Věra Jourová ir Michel Reimon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.17 punktas


26. Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinės ataskaitos ir kovos su sukčiavimu [2018/2152(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, ir Caterina Chinnici.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Ruža Tomašić ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Günther Oettinger ir Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.9 punktas


27. Romų integracijos strategijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Romų integracijos strategijos (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Dietmar Köster, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lívia Járóka, Julie Ward ir Ana Gomes, ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Romeo Franz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor ir Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


28. Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (diskusijos)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriais, V antraštinės dalies 3 skyriumi, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriais, VIII antraštinės dalies 1 skyriumi, XII antraštine dalimi, XIV antraštine dalimi ir II priedu [2018/2170(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Rainer Wieland, Paulo Rangel ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ir Dobromir Sośnierz.

Kalbėjo Richard Corbett.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 01 31 protokolo 9.1 punktas


29. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ir Michaela Šojdrová.


30. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 634.202/OJJE).


31. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.56 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 15 d.Teisinis pranešimas