Index 
Notulen
PDF 288kWORD 77k
Woensdag 30 januari 2019 - BrusselDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Journée de la commémoration de l'holocauste
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Samenstelling Parlement
 9.Onderzoek geloofsbrieven
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
 19.De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders (debat)
 20.De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018 (debat)
 21.De situatie in Venezuela (debat)
 22.Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (debat)
 23.Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (debat)
 24.Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam***I (debat)
 25.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 26.Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (debat)
 27.Strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 28.Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 17 januari 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 15.07 uur geopend.


3. Plechtige vergadering - Journée de la commémoration de l'holocauste

Van 15.07 uur tot 15.38 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de dag ter herdenking van de holocaust.

De Voorzitter en Charlotte Knobloch, voormalige voorzitter van de Centrale Joodse Raad van Duitsland en huidige ondervoorzitter van het Europees Joods Congres en het Mondiaal Joods Congres, houden toespraken.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Het kwartet Girard speelt de “Kaddisch” van Maurice Ravel.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.49 uur hervat.


5. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over Venezuela.

Verder heet hij de familie van wijlen de burgemeester van Gdansk, Pawel Adamowicz, welkom op de officiële tribune (het Parlement geeft de bezoekers staande applaus).


6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes en Max Andersson.


7. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat op 11 januari 2019 de Raad zijn goedkeuring heeft gehecht aan een ontwerpbesluit betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dientengevolge heeft het Parlement van de Raad een verzoek om goedkeuring van dit ontwerpbesluit ontvangen.

Het ontwerpbesluit betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking is naar de Commissie buitenlandse zaken verwezen, overeenkomstig bijlage V, punt XVIII, lid 3, van het Reglement.


8. Samenstelling Parlement

Krišjānis Kariņš is met ingang van 23 januari 2019 tot premierminister van Letland verkozen.

Het Parlement neemt kennis van het feit dat, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functie onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, verklaart het Parlement dat de zetel vacant is met ingang van 23 januari 2019.

°
° ° °

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Aleksejs Loskutovs tot lid van het Parlement, ter vervanging van Krišjānis Kariņš, met ingang van 24 januari 2019.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Aleksejs Loskutovs, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


9. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Bogusław Sonik, Ralph Packet en Kārlis Šadurskis met ingang van respectievelijk 20, 22 en 28 november 2018.


10. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie en de EFDD-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie PECH: Nathan Gill in de plaats van Patrick O'Flynn

Commissie ITRE: Aleksejs Loskutovs

Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking: Aleksejs Loskutovs

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Aleksejs Loskutovs.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   Commissie IMCO: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    Commissie TRAN: voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Rapporteure: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   Commissie JURI: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   Commissie JURI: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Rapporteur: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 30 januari 2019, tezamen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de categorieën zendingen die moeten worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroles (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn 91/477/EEG van de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de overbrenging van vuurwapens binnen de Unie (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO, LIBE (artikel 54 van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie wat betreft bepaalde registratievoorwaarden om het gebruik van mkb-groeimarkten voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad te bevorderen - (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2018 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - termijn: 15 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 643/2009 van de Commissie (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - termijn: 22 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)-silaantriol en TDFA's betreft (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - termijn :16 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, bicyclopyrone, chloormequat, cyprodinil, difenoconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazool, spinetoram, trifloxystrobin en triflumezopyrim in of op bepaalde producten (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - termijn: 15 maart 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van gezondheidsvoorschriften voor de invoer van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - termijn: 24 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft bepaalde voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

CULT

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (2018/2152(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa (2018/2094(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid (2018/2102(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - commissie DEVE - Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000123/2019 van Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner en Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Voorstel voor een richtlijn "vrouwen in raden van bestuur" (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 van Heidi Hautala en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven (B8-0003/2019).


17. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari II 2019 (PE 634.202/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om plaatsing op de agenda, als vierde punt, van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Venezuela, gevolgd door een rondvraag van de fracties. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: woensdag 30 januari 2019 om 16 uur.

Amendementen op de ontwerpresoluties en de gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 30 januari 2019 om 20 uur.

Amendementen op de gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 30 januari 2019 om 21 uur.

Verzoeken om stemming in onderdelen en verzoeken om aparte stemming: donderdag 31 januari 2019 om 8 uur.

Verzoek van de S&D-Fractie om verschuiving naar een latere vergaderperiode van de verklaring van de Commissie over de staat van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (punt 42 van de ontwerpagenda).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Ska Keller, die zich tegen het verzoek uit.

Het Parlement verwerpt het verzoek bij HS (193 voor, 198 tegen, 13 onthoudingen).

Dientengevolge verzoeken de fracties om de twee volgende veranderingen:

- de verklaring van de Commissie over de stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie wordt als zesde punt op de agenda geplaatst, na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (punt 41 van de ontwerpagenda);

- de verklaring van de Commissie over NAIADES II – een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart (punt 14 van de ontwerpagenda) wordt naar een latere vergaderperiode verschoven.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze verzoeken.

°
° ° °

Donderdag

Verzoek van de EFDD-Fractie om verschuiving naar een latere vergaderperiode van de stemming over het verslag Richard Corbett over de wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018) (punt 39 van de ontwerpagenda).

Verder verzoekt de Verts/ALE-Fractie om een debat over dit verslag, dat zonder debat in stemming zou worden gebracht, tijdens de vergaderperiode van februari 2019.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Richard Corbett (rapporteur), die zich tegen het verzoek uit, en Ska Keller, die het verzoek van haar fractie nader toelicht.

Bij HS (168 voor, 209 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek van de EFDD-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die als gevolg van de verwerping van het verzoek van de EFDD-Fractie erom verzoekt dat het debat tijdens de huidige vergaderperiode wordt gehouden.

Bij ES (248 voor, 126 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

°
° ° °

Na raadpleging van de fracties, stelt de Voorzitter de volgende wijzingen voor.

Wijzigingen betreffende woensdag:

- een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt toegevoegd als eerste punt op de agenda, gevolgd door een rondvraag van de fracties;

- de gemeenschappelijke discussie over genderevenwicht (punten 37 en 38 van de ontwerpagenda) wordt naar donderdag verschoven.

Wijzigingen betreffende donderdag:

- de gemeenschappelijke discussie over genderevenwicht wordt als eerste punt op de agenda geplaatst;

- deze discussie wordt gevolgd door het debat met de premier van Finland, Juha Sipilä, over de toekomst van Europa, van 10 uur tot 12 uur;

- de stemming begint om 12 uur;

- de volgende punten worden rechtstreeks in stemming gebracht: het verslag Czesław Adam Siekierski over voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020(A8-0018/2019), het bezwaar op grond van artikel 106 over genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3, het bezwaar op grond van artikel 106 over genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), het bezwaar op grond van artikel 106 over genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) en het bezwaar op grond van artikel 106 over genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Het Parlement stemt in met deze wijzingingen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Cécile Kashetu Kyenge, die terugkomt op haar vorige interventie (punt 6 van de notulen van 30.1.2019) en het verzoek namens haar fractie om een debat over Sea Watch op de agenda te plaatsen (waarop de Voorzitter antwoordt dat overeenkomstig het Reglement, dit verzoek ten minste een uur voor het begin van de vergaderperiode bij hem had moeten worden ingediend).

De agenda wordt aldus vastgesteld.


18. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

De Voorzitter benadrukt het belang dat het Parlement hecht aan de bescherming van de burgerrechten.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten namens de ENF-Fractie en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


19. De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders (debat)

Verklaring van de Commissie: De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders (2019/2534(RSP))

Julian King (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

Het debat wordt gesloten.


20. De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tamás Deutsch, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho en Kinga Gál.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Melania Ciot.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


21. De situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 31.1.2019.


22. Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor en Jordi Solé.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


23. Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


24. Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, en Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Fredrick Federley.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 31.1.2019.


25. Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid [2018/2102(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Szejnfeld (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier en Jonás Fernández.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Michel Reimon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 31.1.2019.


26. Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (debat)

Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding [2018/2152(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, en Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Ruža Tomašić en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 31.1.2019.


27. Strategieën voor de integratie van de Roma (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategieën voor de integratie van de Roma (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Dietmar Köster, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Julie Ward en Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Romeo Franz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


28. Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (debat)

Verslag tot wijziging van het Reglement van het Europees Parlement met betrekking tot: titel I, hoofdstukken 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstukken 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV en bijlage II [2018/2170(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Rainer Wieland, Paulo Rangel en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 31.1.2019.


29. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Michaela Šojdrová.


30. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 634.202/OJJE).


31. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.56 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling