Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 77k
Miercuri, 30 ianuarie 2019 - BruxellesEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Ședință solemnă - Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului
 4.Reluarea ședinței
 5.Declarația Președintelui
 6.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 7.Comunicarea Președintelui
 8.Componența Parlamentului
 9.Verificarea prerogativelor
 10.Componența comisiilor și delegațiilor
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 15.Depunere de documente
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 19.Combaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică (dezbatere)
 20.Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria: evoluții începând din septembrie 2018 (dezbatere)
 21.Situația din Venezuela (dezbatere)
 22.Cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan (dezbatere)
 23.Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE (dezbatere)
 24.Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu***I (dezbatere)
 25.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)
 26.Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei (dezbatere)
 27.Strategii de integrare a romilor (dezbatere)
 28.Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European (dezbatere)
 29.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 17 ianuarie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 15.07.


3. Ședință solemnă - Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului

De la 15.07 la 15.38, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului.

Președintele și Charlotte Knobloch, fosta președintă a Consiliul central al evreilor din Germania și actuala vicepreședintă a Congresului evreiesc european și a Consiliului evreiesc mondial, au ținut alocuțiuni.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Cvartetul Girard a interpretat „Kaddish” de Maurice Ravel.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.49.


5. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la Venezuela.

A urat, de asemenea, bun venit în tribuna oficială familiei primarului decedat din Gdansk, Pawel Adamowicz (Parlamentul i-a aplaudat pe vizitatori, în picioare).


6. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes și Max Andersson.


7. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că, la 11 ianuarie 2019, Consiliul a aprobat un proiect de decizie referitoare la încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Prin urmare, Parlamentul a primit din partea Consiliului o cerere de aprobare a acestui proiect de decizie.

Proiectul de decizie privind încheierea Acordului de retragere a fost trimis Comisiei pentru afaceri constituționale, în conformitate cu punctul XVIII alineatul (3) din anexa V la Regulamentul de procedură.


8. Componența Parlamentului

Krišjānis Kariņš a fost ales prim-ministru al Letoniei cu efect de la 23 ianuarie 2019.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatiblă cu calitatea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența postului vacant cu efect de la 23 ianuarie 2019.

°
° ° °

Autoritățile letone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Aleksejs Loskutovs, în locul lui Krišjānis Kariņš, ca deputat în Parlament, cu efect de la 24 ianuarie 2019.

Parlamentul a luat act de alegerea acestuia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Aleksejs Loskutovs se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


9. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Bogusław Sonik, Ralph Packet și Kārlis Šadurskis cu efect de la 20, 22 și, respectiv, 28 noiembrie 2018.


10. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea grupurilor PPE și a Grupului EFDD, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

PECH: Nathan Gill în locul lui Patrick O'Flynn

ITRE: Aleksejs Loskutovs

Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale: Aleksejs Loskutovs

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Aleksejs Loskutovs.


11. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

—   PECH: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Raportor: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO: propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Raportor: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN: propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Raportoare: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI: propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Raportor: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI: propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Raportoare: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE: propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Raportoare: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE: propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Raportor: Claude Moraes (A8-0047/2019).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, avant minuit de demain, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 30 ianuarie 2019 următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoriile de transporturi care urmează să fie supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: IMCO, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/565 al Comisiei în ceea ce privește anumite condiții de înregistrare pentru a promova utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri în sensul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 3 luni, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: ECON

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 17 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii - 19 decembrie 2018, la cererea comisiei competente.

Retrimis comisiei competente: ECON


14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - termen: 15 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor frigorifice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - termen: 22 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol și TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - termen: 16 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, biciclopironă, clormequat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropimorf, fenpiroximat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oxamil, protioconazol, spinetoram, trifloxistrobin și triflumezopirim din sau de pe anumite produse (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - termen: 15 martie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a cerințelor de sănătate publică pentru importurile de produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - termen: 24 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

retrimis

comisiei competente :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

CULT

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - JURI - Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Raport referitor la raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei (2018/2152(INI)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - TRAN - Raportoare: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - PECH - Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - TRAN - Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - TRAN - Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - TRAN - Raportoare: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - ECON - Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - ECON - Raportori: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - ECON - Raportori: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - ECON - Raportori: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - ITRE - Raportor: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - AGRI - Raportor: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (2018/2094(INI)) - AFCO - Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Ciprului, a Croației, a Luxemburgului, a Portugaliei, a României și a Regatului Unit să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - JURI - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - JURI - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - JURI - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - JURI - Raportoare: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - LIBE - Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2018/2102(INI)) - ECON - Raportor: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - JURI - Raportor: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - DEVE - Raportor: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de o dezbatere au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   O-000123/2019 adresată de Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner și Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Consiliului: Propunerea de directivă privind femeile în consiliile de administrație (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 adresată de Heidi Hautala și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Consiliului: Propunerea de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților (B8-0003/2019).


17. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din ianuarie II 2019 (PE 634.202/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cerere a Grupului PPE de a înscrie ca al patrulea punct pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate referitoare la „Situația din Venezuela”, urmată de o rundă de intervenții din partea grupurilor politice. La încheierea dezbaterii ar urma să se depună propuneri de rezoluție, care ar fi votate joi.

A intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluții: miercuri 30 ianuarie 2019, la ora 16.00.

Amendamente la propunerile de rezoluție și propunere de rezoluție comună: miercuri 30 ianuarie 2019 la ora 20.00.

Amendamente la propunerile de rezoluții comune: miercuri 30 ianuarie 2019 la ora 21.00.

Cereri de vot separat și cereri de vot pe părți: joi 31 ianuarie 2019 la ora 8.00.

Cerere a Grupului S&D de amânare pentru o perioadă de sesiune ulterioară a declarației Comisiei privind „Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE” (punctul 42 din PDOZ).

Au intervenit Bernd Lange, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, și Ska Keller, împotriva cererii.

Prin AN (193 pentru, 198 împotrivă, 13 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

După respingerea acestei cereri, grupurile politice au solicitat următoarele două modificări:

- declarația Comisiei privind „Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE” să fie înscrisă ca al șaselea punct pe ordinea de zi, după declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate referitoare la „Cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan (punctul 41 din PDOZ);

- declarația Comisiei privind „NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare” (punctul 14 din PDOZ) să fie amânată pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la aceste solicitări.

°
° ° °

Joi

Cerere a Grupului EFDD de amânare pentru o perioadă de sesiune ulterioară a votului privind raportul Richard Corbett referitor la „Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European” (A8-0462/2018) (punctul 39 din PDOZ).

De asemenea, Grupul Verts/ALE a solicitat ca acest raport, înscris pe ordinea de zi la vot, fără dezbatere, să facă obiectul unei dezbateri în cursul perioadei de sesiune februarie 2019.

Au intervenit Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, Richard Corbett (raportor), împotriva cererii, și Ska Keller, care a explicat cererea grupului său.

Prin AN (168 pentru, 209 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea Grupului EFDD.

A intervenit Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a solicitat, ca urmare a respingerii cererii Grupului EFDD, ca dezbaterea să aibă loc în cursul actualei perioade de sesiune.

Cu VE (248 pentru, 126 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări.

Modificări pentru miercuri:

- o dezbatere referitoare la declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Retragerea Regatului Unit din UE” ar fi adăugată ca prim punct pe ordinea de zi, urmată de o rundă de intervenții din partea grupurilor politice;

- dezbaterea comună privind „Echilibrul de gen” (punctele 37 și 38 din PDOZ) ar fi mutată joi.

Modificări pentru joi:

- dezbaterea comună privind „Echilibrul de gen” ar fi înscrisă ca prim punct pe ordinea de zi;

- după această dezbatere ar urma dezbaterea cu prim-ministrul Finlandei, Juha Sipilä, privind viitorul Europei, de la 10.00 la 12.00;

- votul ar începe la 12.00;

- următoarele puncte ar fi adăugate direct la vot: raportul Czesław Adam Siekierski referitor la „Anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020” (A8-0018/2019), obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură privind „Rapița modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3”, obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură privind „Porumbul modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)”, obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură privind „Porumbul modificat geneticat MON 87403 (MON-874Ø3-1)” și obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură privind „Bumbacul modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985”.

Parlamentul a aprobat aceste modificări.

°
° ° °

A intervenit Cécile Kashetu Kyenge, care s-a referit din nou la intervenția sa precedentă (punctul 6 al PV din 30.1.2019) și la cererea grupului său de înscriere pe ordinea de zi a unei dezbateri privind Sea Watch (Președintele a răspuns că, în conformitate cu Regulamentul de procedură, ar fi trebuit să primească această cerere cu cel puțin o oră înainte de deschiderea perioadei de sesiune).

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


18. Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Retragerea Regatului Unit din UE (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Președintele a precizat că pentru Parlament este important să fie apărate drepturile cetățenilor.

A intervenit Michel Barnier (negociatorul-șef).

A intervenit Elmar Brok, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerard Batten în numele Grupului ENF și Steven Woolfe, neafiliat.

A intervenit Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


19. Combaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică (2019/2534(RSP))

Julian King (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria: evoluții începând din septembrie 2018 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria: evoluții începând din septembrie 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Tamás Deutsch, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho și Kinga Gál.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés și Marek Jurek.

Au intervenit Frans Timmermans și Melania Ciot.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.16 al PV din 31.1.2019.


22. Cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor și Jordi Solé.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Stadiul negocierilor comerciale SUA-UE (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Christophe Hansen, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell și Ana Gomes.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


24. Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, și Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF.

Au intervenit Věra Jourová și Fredrick Federley.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 31.1.2019.


25. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței [2018/2102(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Adam Szejnfeld (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier și Jonás Fernández.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini și Ruža Tomašić.

Au intervenit Věra Jourová și Michel Reimon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.17 al PV din 31.1.2019.


26. Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei [2018/2152(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, și Caterina Chinnici.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Ruža Tomašić și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Günther Oettinger și Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 31.1.2019.


27. Strategii de integrare a romilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategii de integrare a romilor (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Dietmar Köster, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lívia Járóka, Julie Ward și Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Romeo Franz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


28. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European (dezbatere)

Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II [2018/2170(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel și Elisabeth Morin-Chartier.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias și Dobromir Sośnierz.

A intervenit Richard Corbett.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 31.1.2019.


29. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Michaela Šojdrová.


30. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 634.202/OJJE).


31. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Ultima actualizare: 15 mai 2019Notă juridică