Zoznam 
Zápisnica
PDF 285kWORD 78k
Streda, 30. januára 2019 - BruselFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Slávnostná schôdza – Deň pamiatky obetí holokaustu
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Vyhlásenie Predsedníctva
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Program práce
 18.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 19.Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov (rozprava)
 20.Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018 (rozprava)
 21.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 22.Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom (rozprava)
 23.Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ (rozprava)
 24.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu***I (rozprava)
 25.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 26.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (rozprava)
 27.Stratégie integrácie Rómov (rozprava)
 28.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (rozprava)
 29.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 17. januára 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 15.07 h.


3. Slávnostná schôdza – Deň pamiatky obetí holokaustu

Od 15.07 h do 15.38 h sa pri príležitosti Dňa pamiatky obetí holokaustu konala slávnostná schôdza Parlamentu.

Predseda a Charlotte Knoblochová, bývalá predsedníčka Ústrednej židovskej rady v Nemecku a súčasná podpredsedníčka Európskeho židovského kongresu a Svetového židovského kongresu, predniesli krátky príhovor.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Kvarteto Girard interpretovalo hymnus Kaddiš od Maurica Ravela.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.49 h.


5. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o Venezuele.

Takisto privítal rodinu zosnulého primátora mesta Gdansk Paweła Adamowicza, ktorá bola usadená na čestnej galérii (Parlament privítal hostí postojačky potleskom).


6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes a Max Andersson.


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že Rada 11. januára 2019 schválila návrh rozhodnutia o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V dôsledku toho Parlament dostal od Rady žiadosť o schválenie tohto návrhu rozhodnutia.

Návrh rozhodnutia o uzavretí dohody o vystúpení bol postúpený Výboru pre ústavné veci v súlade s prílohou V bodom XVIII ods. 3 rokovacieho poriadku.


8. Zloženie Parlamentu

Krišjānis Kariņš bol zvolený za premiéra Lotyšska s účinnosťou od 23. januára 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 3 ods. 2 druhým pododsekom a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlamentu konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 23. januára 2019.

°
° ° °

Príslušné lotyšské úrady oznámili, že Aleksejs Loskutovs bol s účinnosťou od 24. januára 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Krišjānisa Kariņša.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


9. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslancov Bogusława Sonika, Ralpha Packeta a Kārlisa Šadurskisa s účinnosťou od 20., 22., resp. 28. novembra 2018.


10. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE a EFDD Parlament schválil tieto menovania:

výbor PECH: Nathan Gill, ktorým je nahradený Patrick O'Flynn

výbor ITRE: Aleksejs Loskutovs

Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky: Aleksejs Loskutovs

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Aleksejs Loskutovs.


11. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor PECH: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   výbor IMCO: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    výbor TRAN: návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   výbor JURI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   výbor JURI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Spravodajca: Claude Moraes (A8-0047/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do zajtrajšej polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


12. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 30. januára 2019 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. januára 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa podľa smernice Rady 91/477/EHS stanovujú podrobné podmienky pre systematickú elektronickú výmenu informácií, týkajúcich sa prevodu strelných zbraní v rámci Únie (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. januára 2019

predložené gestorskému výboru: IMCO, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o určité podmienky registrácie na podporu využívania rastových trhov MSP na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ C(2018)08442 - 2018/2985(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 3 mesiace na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti, s cieľom predĺžiť dátumy odkladu uplatňovania zúčtovacej povinnosti pre určité zmluvy o OTC derivátoch - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2018 na žiadosť gestorského výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON


14. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - lehota: 15. apríl 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - lehota: 22. apríl 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluóroktyl) silántriol a TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - lehota: 16. apríl 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, bicyklopyrónu, chlórmekvátu, cyprodinilu, difenokonazolu, fénpropimorfu, fénpyroximátu, fluopyramu, fosetylu, izoprotiolanu, izopyrazámu, oxamylu, protiokonazolu, spinetoramu, trifloxystrobínu a triflumezopyrimu v určitých produktoch alebo na nich (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - lehota: 15. marec 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie zdravotných požiadaviek v prípade dovozu potravín obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu i spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - lehota: 24. apríl 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č.940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dojednania medzi Európskou úniou na jednej strane a Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom na strane druhej o účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v mene Únie (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia voblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia vnadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie aSeverného Írska zEurópskej únie (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa pokračovania v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - výbor JURI - spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Správa o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (2018/2152(INI)) - výbor CONT - spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - výbor TRAN - spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - výbor PECH - spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - výbor TRAN - spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - výbor TRAN - spravodajca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - výbor TRAN - spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - výbor TRAN - spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - výbor ECON - spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - výbor ECON - spravodajcovia: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - výbor ECON - spravodajcovia: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - výbor ECON - spravodajcovia: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - výbor ITRE - spravodajca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - výbor TRAN - spravodajca: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - výbor AGRI - spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI)) - výbor AFCO - spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Chorvátsko, Cyprus, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko, Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - výbor AFET - spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - výbor LIBE - spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže (2018/2102(INI)) - výbor ECON - spravodajca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - výbor JURI - spravodajca: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - výbor DEVE - spravodajca: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   O-000123/2019, ktorú položili Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner a Anna Hedh, v mene skupiny S&D, pre Radu: Návrh smernice o ženách vo vrcholových orgánoch (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, ktorú položili Heidi Hautala a Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE, pre Radu: Návrh smernice o rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností (B8-0003/2019).


17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej januárovej plenárnej schôdze 2019 (PE 634.202/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny PPE o zaradenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii vo Venezuele ako štvrtý bod programu, po ktorom nasleduje vystúpenie každej politickej skupiny. Rozprava sa ukončí predložením návrhov uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať vo štvrtok.

V rozprave vystúpil Esteban González Pons v mene skupiny PPE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Boli stanovené tieto lehoty:

Návrhy uznesenia: streda 30. január 2019, 16.00 h.

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení a spoločný návrh uznesenia: streda 30. január 2019, 20.00 h.

Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení: streda 30. január 2019, 21.00 h.

Žiadosti o oddelené hlasovania a žiadosti o hlasovania po častiach: štvrtok 31. január 2019, 8.00 h.

Žiadosť skupiny S&D o odloženie vyhlásenia Komisie o stave obchodných rokovaní medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou na niektorú z nasledujúcich schôdzí (bod 42 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lange v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadosti a Ska Keller proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v HPM (za: 193, proti: 198, zdržali sa hlasovania: 13).

Po tomto zamietnutí sa politické skupiny dohodli, že požiadajú o tieto dve zmeny:

- vyhlásenie Komisie o stave obchodných rokovaní medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou by sa zaradilo ako šiesty bod programu rokovania po vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o najnovšom vývoji vzťahov medzi Čínou a Taiwanom (bod 41 PDOJ);

- vyhlásenie Komisie o NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (bod 14 PDOJ) by bolo odložené na niektorú z nasledujúcich schôdzí.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

°
° ° °

Štvrtok

Žiadosť skupiny EFDD o odloženie hlasovania o správe, ktorú predkladá Richard Corbett, o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu (A8–0462/2018) na niektorú z nasledujúcich schôdzí (bod 39 PDOJ).

Skupina Verts/ALE okrem toho požiadala, aby sa o tejto správe, ktorá bola zaradená do hlasovania bez rozpravy, konala rozprava počas tohtoročnej februárovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD s odôvodnením žiadosti, Richard Corbett (spravodajca) proti žiadosti a Ska Keller so spresnením žiadosti svojej skupiny.

Parlament žiadosť skupiny EFDD zamietol v HPM (za: 168, proti: 209, zdržali sa hlasovania: 9).

V rozprave vystúpila Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá po zamietnutí žiadosti skupiny EFDD požiadala, aby sa rozprava konala počas tejto schôdze.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 248, proti: 126, zdržali sa hlasovania: 11).

°
° ° °

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny:

zmeny týkajúce sa stredy:

- rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie by sa doplnila ako prvý bod programu rokovania, po ktorom by nasledovalo vystúpenie každej politickej skupiny;

- spoločná rozprava o rodovej rovnováhe (body 37 a 38 PDOJ) by sa presunula na štvrtok;

zmeny týkajúce sa štvrtka:

- spoločná rozprava o rodovej rovnováhe by sa zaradila ako prvý bod programu rokovania;

- po tejto rozprave by sa od 10.00 h do 12.00 h uskutočnila diskusia s premiérom Fínska Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy;

- hlasovanie by sa začalo o 12.00 h;

- priamo do hlasovania by sa zaradili nasledujúce body: správa, ktorú predkladá Czesław Adam Siekierski, o určitých pravidlách týkajúcich sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (A8-0018/2019), námietka v súlade s článkom 106 o geneticky modifikovanej repke olejnej Ms8, Rf3 a Ms8 x Rf, námietka v súlade s článkom 106 o geneticky modifikovanej kukurici 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), námietka v súlade s článkom 106 o geneticky modifikovanej kukurici MON 87403 (MON-874Ø3-1) a námietka v súlade s článkom 106 o geneticky modifikovanej bavlne GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament tieto zmeny odsúhlasil.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Cécile Kashetu Kyenge, ktorá sa vrátila k svojmu predchádzajúcemu vystúpeniu (bod 6 zápisnice zo dňa 30.1.2019) a žiadosti v mene svojej skupiny o zaradenie rozpravy o organizácii Sea Watch do programu rokovania (predseda odpovedal, že podľa rokovacieho poriadku mu táto žiadosť mala byť doručená aspoň jednu hodinu pred začiatkom schôdze a že žiadnu takúto žiadosť nedostal).

Týmto bol stanovený program práce.


18. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda bližšie objasnil dôležitosť ochrany práv občanov pre Parlament.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (hlavný vyjednávač).

V rozprave vystúpil Elmar Brok v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF a Steven Woolfe – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Melania Ciot.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


19. Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov (2019/2534(RSP))

Julian King (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

Rozprava sa skončila.


20. Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho a Kinga Gál.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés a Marek Jurek.

Vystúpili: Frans Timmermans a Melania Ciot.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


21. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE a Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 31.1.2019.


22. Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Najnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Jordi Solé.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


23. Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell, Ana Gomes.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


24. Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ralph Packet v mene skupiny ECR, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL a Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF.

Vystúpili: Věra Jourová a Fredrick Federley.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 31.1.2019.


25. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže [2018/2102(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Szejnfeld (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier a Jonás Fernández.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Věra Jourová a Michel Reimon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 31.1.2019.


26. Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (rozprava)

Správa o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boji proti podvodom [2018/2152(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Ruža Tomašić a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Günther Oettinger a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 31.1.2019.


27. Stratégie integrácie Rómov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégie integrácie Rómov (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Dietmar Köster, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lívia Járóka, Julie Ward a Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Romeo Franz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystúpili: Věra Jourová a Melania Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


28. Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (rozprava)

Správa o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré majú vplyv na kapitoly 1 a 4 hlavy I; kapitolu 3 hlavy V; kapitoly 4 a 5 hlavy VII; kapitolu 1 hlavy VIII ; hlavu XII; hlavu XIV a prílohu II [2018/2170(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel a Elisabeth Morin-Chartier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias a Dobromir Sośnierz.

V rozprave vystúpil Richard Corbett.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 31.1.2019.


29. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Michaela Šojdrová.


30. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 634.202/OJJE).


31. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.56 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Posledná úprava: 15. mája 2019Právne oznámenie