Kazalo 
Zapisnik
PDF 273kWORD 77k
Sreda, 30. januar 2019 - BruseljKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Slavnostna seja - Dan spomina na žrtve holokavsta
 4.Nadaljevanje seje
 5.Izjava predsedujočega
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Sporočilo predsedstva
 8.Sestava Parlamenta
 9.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 17.Razpored dela
 18.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 19.Boj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata (razprava)
 20.Pravna država in temeljne pravice na Madžarskem – razvoj dogodkov od septembra 2018 (razprava)
 21.Razmere v Venezueli (razprava)
 22.Najnovejši premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom (razprava)
 23.Stanje trgovinskih pogajanj med ZDA in EU (razprava)
 24.Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu***I (razprava)
 25.Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)
 26.Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 27.Strategije vključevanja Romov (razprava)
 28.Spremembe Poslovnika (razprava)
 29.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 17. januarja 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.07.


3. Slavnostna seja - Dan spomina na žrtve holokavsta

Parlament se je od 15.07 do 15.38 sestal na slavnostni seji, da bi obeležil dan spomina na žrtve holokavsta.

Predsednik in Charlotte Knobloch, nekdanja predsednica Osrednjega judovskega sveta Nemčije ter sedanja podpredsednica Evropskega judovskega kongresa in Svetovnega judovskega kongresa, sta podala izjavi.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Kvartet Girard je zaigral skladbo Kadiš Mauricea Ravela.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.49.


5. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o Venezueli.

Poleg tega je na uradno tribuno povabil družino pokojnega župana Gdanska Pawla Adamowicza (Parlament je obiskovalcem stoje zaploskal).


6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorili so: Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes in Max Andersson.


7. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je Svet 11. januarja 2019 sprejel osnutek sklepa o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Parlament je zato prejel prošnjo Sveta za odobritev tega osnutka sklepa.

Osnutek sklepa o sklenitvi sporazuma o izstopu je bil v skladu z odstavkom 3 točke XVIII priloge V Poslovnika posredovan Odboru za ustavne zadeve.


8. Sestava Parlamenta

Krišjānis Kariņš je bil 23. januarja 2019 izvoljen za predsednika latvijske vlade.

Parlament je v skladu s točko 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ugotovil, da ta funkcija ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamneta. V skladu z drugo alinejo točke 3(2) in členom 4(1) in (4) Poslovnika je ugotovil, da se je sedež sprostil z začetkom veljave dne 23. januarja 2019.

°
° ° °

Pristojni latvijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Krišjānisa Kariņša za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Aleksejs Loskutovs z začetkom veljavnosti dne 24. januarja 2019.

Parlament sprejme na znanje njegovo izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Aleksejs Loskutovs polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


9. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Bogusława Sonika, Ralpha Packeta in Kārlisa Šadurskisa z začetkom veljavnosti 20., 22. oziroma 28. novembra 2018.


10. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE in EFDD je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

odbor PECH: Nathan Gill namesto Patricka O'Flynna

odbor ITRE: Aleksejs Loskutovs

Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom: Aleksejs Loskutovs

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Aleksejs Loskutovs.


11. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

—   odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta(ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta(ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   odbor IMCO: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    odbor TRAN: predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Poročevalka: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   odbor JURI: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   odbor JURI: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Poročevalec: Claude Moraes (A8-0047/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, jutri pred polnočjo pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


12. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo 30. januarja 2019 podpisal naslednji akt, ki je bil sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorij pošiljk, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirani sklep Komisije o spremembi PrilogeV k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi s prenosom strelnega orožja znotraj Unije z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: IMCO, LIBE (člen 54 Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 glede nekaterih pogojev za registracijo za spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP za namene Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 meseci na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. decembra 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


14. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - rok: 15. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za hladilne aparate v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - rok: 22. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktil) silantriola in TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - rok: 16. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin, biciklopiron, klormekvat, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroksimat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oksamil, protiokonazol, spinetoram, trifloksistrobin in triflumezopirim v ali na nekaterih proizvodih (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - rok: 15. marca 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo javnozdravstvenih zahtev za uvoz živil, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora (t. i. sestavljenih proizvodov) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - rok: 24. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Poročilo o letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam; (2018/2152(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - odbor ECON - Poročevalca: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - odbor ECON - Poročevalca: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - odbor ECON - Poročevalca: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - odbor JURI - Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - odbor JURI - Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - odbor JURI - Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - odbor JURI - Poročevalka: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence (2018/2102(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - odbor DEVE - Poročevalec: Maurice Ponga (A8-0480/2018)


16. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednji vprašanji za ustni odgovor sta bili uvrščeni na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   O-000123/2019, ki so ga postavile Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner in Anna Hedh, v imenu skupine S&D, Svetu: Predlog direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019, ki sta ga postavila Heidi Hautala in Terry Reintke, v imenu skupine Verts/ALE, Svetu: Predlog direktive o uravnoteženi zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb (B8-0003/2019).


17. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje v januarju 2019 (PE 634.202/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se kot 4. točka na dnevni red uvrsti izjava podpredsednice Komisije/ visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Venezueli, ki bi ji sledili govori političnih skupin. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bi bilo glasovanje v četrtek.

Govoril je Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Postavljeni so bili naslednji končni roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucij: sreda, 30. januar 2019, ob 16.00.

Predlogi sprememb k predlogom resolucij in predlog skupne resolucije: sreda, 30. januar 2019, ob 20.00.

Predlogi sprememb k predlogu skupne resolucije: sreda, 30. januar 2019, ob 21.00.

Zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: četrtek, 31. januar 2019, ob 8.00.

Zahteva skupine S&D, da se na eno od naslednjih zasedanj prenese izjava Komisije o stanju trgovinskih pogajanj med ZDA in EU (točka 42 PDOJ).

Govorili sta Bernd Lange v imenu skupine S&D, ki je utemeljil zahtevo, in Ska Keller, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (193 glasov za, 198 glasov proti, 13 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Po tej zavrnitvi so politične skupine zahtevale naslednje spremembe:

- izjava Komisije o stanju trgovinskih pogajanj med ZDA in EU se uvrsti na dnevni red kot 6. točka po izjavi podpredsednice Komisije/ visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o najnovejših premikih v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom (točka 41 PDOJ);

- izjava Komisije o NAIADES II - akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh se prenese na eno od naslednjih zasedanj (točka 14 PDOJ).

Parlament je podprl to zahtevo.

°
° ° °

Četrtek

Zahteva skupine EFDD, da se na eno od naslednjih zasedanj prenese glasovanje o poročilu Richarda Corbetta o spremembah Poslovnika Parlamenta (A8-0462/2018) (točka 39 PDOJ).

Poleg tega je skupina Verts/ALE zahtevala, da se na zasedanju v februarju 2019 razpravlja o tem poročilu, ki je bilo uvrščeno na glasovanje brez razprave.

Govorili so Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je utemeljil zahtevo, Richard Corbett (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval, in Ska Keller, ki je podrobneje predstavila zahtevo svoje skupine.

Parlament je zahtevo skupine EFDD zavrnil s poimenskim glasovanjem (168 glasov za, 209 glasov proti, 9 vzdržanih glasov).

Govorila je Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je po zavrnitvi zahteve skupine EFDD zahtevala, da se razprava opravi med sedanjim delnim zasedanjem.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (248 glasov za, 126 glasov proti, 11 vzdržanih glasov).

°
° ° °

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe.

Spremembe v sredo:

- razprava o izjavah Sveta in Komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se doda kot prva točka na dnevni red, sledijo pa ji govori političnih skupin;

- skupna razprava o enakosti spolov (točki 37 in 38 PDOJ) se prestavi na četrtek.

Spremembe v četrtek:

- skupna razprava o enakosti spolov se uvrsti kot prva točka dnevnega reda;

- tej razpravi sledi razprava s predsednikom finske vlade Juho Sipiläjem o prihodnosti Evrope od 10.00 do 12.00;

- glasovanje se začne ob 12.00;

- na glasovanje se neposredno uvrstijo naslednje točke: poročilo Czesława Adama Siekierskega o nekaterih pravilih o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (A8-0018/2019), nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika o gensko spremenjeni oljni ogrščici Ms8, Rf3 in Ms8 x Rf, nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika o gensko spremenjeni koruzi 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika o gensko spremenjeni koruzi MON 87403 (MON-874Ø3-1) in nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika o gensko spremenjenem bombažu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985.

Parlament je soglašal s temi spremembami.

°
° ° °

Govorila je Cécile Kashetu Kyenge, ki je spomnila na svoj poprejšnji govor (točka 6 PV z dne 30.1.2019) in na zahtevo, v imenu njene skupine, da se na dnevni red uvrsti razprava o organizaciji Sea Watch (predsednik je odgovoril, da bi bil moral, v skladu s Poslovnikom, prejeti to zahtevo vsaj eno uro pred začetkom tega delnega zasedanja in da takšne zahteve ni prejel).

S tem je bil določen razpored dela.


18. Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izstop Združenega kraljestva iz EU (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Predsednik je pojasnil, da je za Parlament zelo pomembno varstvo pravic državljanov.

Govoril je Michel Barnier (glavni pogajalec).

Govoril je Elmar Brok v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gerard Batten v imenu skupine ENF in Steven Woolfe samostojni poslanec.

Govorila je Melania Ciot.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


19. Boj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata (razprava)

Izjava Komisije: Boj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata (2019/2534(RSP))

Julian King (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Janusz Lewandowski v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, in Eleftherios Synadinos samostojni poslanec.

Razprava se je zaključila.


20. Pravna država in temeljne pravice na Madžarskem – razvoj dogodkov od septembra 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država in temeljne pravice na Madžarskem – razvoj dogodkov od septembra 2018 (2019/2517(RSP))

Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tamás Deutsch v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho in Kinga Gál.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés in Marek Jurek.

Govorila sta Frans Timmermans in Melania Ciot.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Razprava se je zaključila.


21. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorila sta Esteban González Pons v imenu skupine PPE, in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 31.1.2019.


22. Najnovejši premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Najnovejši premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom (2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor in Jordi Solé.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


23. Stanje trgovinskih pogajanj med ZDA in EU (razprava)

Izjava Komisije: Stanje trgovinskih pogajanj med ZDA in EU (2019/2530(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Christophe Hansen v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell, Ana Gomes.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


24. Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorila sta Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Ralph Packet v imenu skupine ECR, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, in Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF.

Govorila sta Věra Jourová in Fredrick Federley.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 31.1.2019.


25. Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence [2018/2102(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Adam Szejnfeld (pripravljavec mnenja odbora INTA), Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier in Jonás Fernández.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini in Ruža Tomašić.

Govorila sta Věra Jourová in Michel Reimon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika z dne 31.1.2019.


26. Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)

Poročilo letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2018/2152(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Nedzhmi Ali v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, in Caterina Chinnici.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Ruža Tomašić in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Günther Oettinger in Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 31.1.2019.


27. Strategije vključevanja Romov (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Strategije vključevanja Romov (2019/2509(RSP))

Melania Ciot (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Dietmar Köster, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lívia Járóka, Julie Ward in Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Romeo Franz.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor in Cristian-Silviu Buşoi.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Ciot.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


28. Spremembe Poslovnika (razprava)

Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II [2018/2170(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel in Elisabeth Morin-Chartier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias in Dobromir Sośnierz.

Govoril je Richard Corbett.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 31.1.2019.


29. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Michaela Šojdrová.


30. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 634.202/OJJE).


31. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo