Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - BruselFinálna verzia

7. Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesenia)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2019/2543(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 30. januára 2019 (bod 21 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Návrhy uznesenia predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan a Tunne Kelam, v mene skupiny PPE, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Renate Weber, v mene skupiny ALDE, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis a Elena Valenciano, v mene skupiny S&D, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato a Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 31.1.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie