Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

7. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))

Debatten hade ägt rum den 30 januari 2019 (punkt 21 i protokollet av den 30.1.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan och Tunne Kelam, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Renate Weber, för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis och Elena Valenciano, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 31.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande