Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

9.12. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Verantwoordelijke leden Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0057)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling