Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 januari 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

9.14. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Verantwoordelijke leden Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0059)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling