Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

9.15. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0060)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande